Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
den Familienstand angeben
senedza
alleenstaand
Familienstand
edziĝinta
gehuwd
Familienstand
apartiga
uit elkaar
Familienstand
eksedziĝinta
gescheiden
Familienstand
kunviva
samenwonend
Familienstand
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Familienstand
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Familienstand
en hejma partnereco
in een relatie
Familienstand
vidvina
verweduwd
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
theoretische test
Testtyp
veturantan teston
rijexamen
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
mijn adres
Was möchten Sie ändern?
nomon
mijn naam
Was möchten Sie ändern?
foton
mijn foto
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
verloren
Führerschein-Problem
ŝtelatan
gestolen
Führerschein-Problem
difektatan
beschadigd
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Die Nationalität des Ehepartners angeben