Griechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Πώς σας λένε;
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Πού μένετε;
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
den Familienstand angeben
senedza
ελεύθερος/η
Familienstand
edziĝinta
παντρεμένος/η
Familienstand
apartiga
σε διάσταση
Familienstand
eksedziĝinta
χωρισμένος/η
Familienstand
kunviva
συμβίωση
Familienstand
en civila kuniĝo
σε αστική ένωση
Familienstand
fraŭlaj partneroj
ανύπαντροι σύντροφοι
Familienstand
en hejma partnereco
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Familienstand
vidvina
χήρος/χήρα
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
έχετε παιδιά;
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Τέλη νοσοκομείου
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Διαγνωστικές εξετάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Χειρουργικές επεμβάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Ψυχιατρική θεραπεία
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Οδοντιατρικές θεραπείες
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
θεωρητική εξέταση
Testtyp
veturantan teston
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
διεύθυνση
Was möchten Sie ändern?
nomon
όνομα
Was möchten Sie ändern?
foton
φωτογραφία
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
χαμένη
Führerschein-Problem
ŝtelatan
κλεμμένη
Führerschein-Problem
difektatan
κατεστραμμένη
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Die Nationalität des Ehepartners angeben