Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Where do you live?
Kde bydlíte?
Fragen wo jemand wohnt
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Nach der Adresse von jemandem fragen
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
den Familienstand angeben
single
svobodný/á
Familienstand
married
ženatý/vdaná
Familienstand
separated
odděleni
Familienstand
divorced
rozvedený/rozvedená
Familienstand
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Familienstand
in a civil union
v registrovaném partnerství
Familienstand
unmarried partners
nesezdaní partneři
Familienstand
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Familienstand
widowed
vdovec/vdova
Familienstand
Do you have children?
Máte děti?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Beispiel für Versicherungsleistungen
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dental treatments
Zubní ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen
Eye care treatment
Oční ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
theory test
Teoretický test
Testtyp
driving test
Praktický test
Testtyp
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
address
adresu
Was möchten Sie ändern?
name
jméno
Was möchten Sie ändern?
photo
fotografii
Was möchten Sie ändern?
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
lost
ztracený
Führerschein-Problem
stolen
ukradený
Führerschein-Problem
damaged
zničený
Führerschein-Problem
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Die Nationalität des Ehepartners angeben