Esperanto | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Estas la poŝmono imponibla?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Estas la poŝmono imponibla?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Kio profitojn mi ricevas?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern