Englisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is the allowance tax-free?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
What are the factors which determine how much I get?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is the allowance taxable?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Which benefits will I receive?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Will the allowance affect other benefits?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Can I appeal against a decision?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
What shall I do if my circumstances change?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern