Italienisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Vorrei aprire un conto corrente.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso aprire un conto corrente online?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Bạn có những loại thẻ nào?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
tài khoản hiện tại
conto corrente
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
conto di risparmio
Kontotyp
tài khoản cá nhân
conto personale
Kontotyp
tài khoản chung
conto cointestato
Kontotyp
tài khoản con
conto per bambini
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
conto in valuta estera
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
conto aziendale
Kontotyp
tài khoản sinh viên
conto per studenti
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Tôi có sổ tài khoản không?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Tôi mất thẻ tín dụng
Ho smarrito la mia carta di credito
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
La mia carta di credito è stata rubata
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Nach Informationen über Kredite fragen
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Qual è il tasso d'interesse?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Sto comprando la mia prima casa.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Sto comprando una seconda proprietà.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Tôi muốn thế chấp
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Tôi mua tài sản để cho
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Tôi muốn mua bảo hiểm
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Interesse an einer Versicherung äußern
Bảo hiểm hộ gia đình
assicurazione sulla casa
Versicherungstyp
bảo hiểm du lịch
assicurazione viaggi
Versicherungstyp
bảo hiểm nhân thọ
assicurazione sulla vita
Versicherungstyp
bảo hiểm sức khỏe
assicurazione sanitaria
Versicherungstyp
bảo hiểm ô tô
assicurazione auto
Versicherungstyp
bảo hiểm thú nuôi
assicurazione per gli animali domestici
Versicherungstyp
bảo hiểm trộm cắp
assicurazione contro il furto
Versicherungstyp
bảo hiểm thế chấp
protezione mutuo
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
assicurazione sui beni degli studenti
Versicherungstyp
bảo hiểm nhóm
polizza collettiva
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản
assicurazione sui titoli di proprietà
Versicherungstyp
bảo hiểm lũ lụt
assicurazione contro le inondazioni
Versicherungstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
assicurazione contro gli incendi
Versicherungstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Nach dem Preis der Versicherung fragen