Esperanto | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Bạn có những loại thẻ nào?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
tài khoản hiện tại
kuranta konto
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
ŝparadoj konto
Kontotyp
tài khoản cá nhân
persona konto
Kontotyp
tài khoản chung
kuna konto
Kontotyp
tài khoản con
infana konto
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
fremda valuto konto
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
afera konto
Kontotyp
tài khoản sinh viên
studenta konto
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Tôi có sổ tài khoản không?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Tôi mất thẻ tín dụng
Mi perdis mian kreditkarton.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Mi bezonas anstataŭan karton.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Nach Informationen über Kredite fragen
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Tôi muốn thế chấp
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Tôi mua tài sản để cho
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Tôi muốn mua bảo hiểm
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Interesse an einer Versicherung äußern
Bảo hiểm hộ gia đình
hejma/domanara asekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm du lịch
vojaĝa asekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm nhân thọ
viva asekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm sức khỏe
sana asekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm ô tô
aŭtoasekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm thú nuôi
dombestoasekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm trộm cắp
ŝtela asekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm thế chấp
hipoteka protekto
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
studentoposedoj
Versicherungstyp
bảo hiểm nhóm
grupoasekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản
proprietoasekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm lũ lụt
inundoasekuro
Versicherungstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
fajroasekuro
Versicherungstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Nach dem Preis der Versicherung fragen