Deutsch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Bạn có những loại thẻ nào?
Was für Kontotypen gibt es?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
tài khoản hiện tại
Girokonto
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
Sparkonto
Kontotyp
tài khoản cá nhân
Privatkonto
Kontotyp
tài khoản chung
Gemeinschaftskonto
Kontotyp
tài khoản con
Kinderkonto
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
Konto für fremde Währungen
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
Businesskonto
Kontotyp
tài khoản sinh viên
Studentenkonto
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fallen monatlich Gebühren an?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Tôi có sổ tài khoản không?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Wie ist der Zinssatz?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Tôi mất thẻ tín dụng
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Können Sie mein Konto sperren?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Nach Informationen über Kredite fragen
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Tôi muốn thế chấp
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Tôi mua tài sản để cho
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Tôi muốn mua bảo hiểm
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Interesse an einer Versicherung äußern
Bảo hiểm hộ gia đình
Hausratsversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm du lịch
Reiseversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm nhân thọ
Lebensversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm sức khỏe
Krankenversicherug
Versicherungstyp
bảo hiểm ô tô
KFZ-Versicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm thú nuôi
Versicherung für Haustiere
Versicherungstyp
bảo hiểm trộm cắp
Diebstahlversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm thế chấp
Hypothekenversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
Studentenversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm nhóm
Gruppenversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản
Sachversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm lũ lụt
Flutschutzversicherung
Versicherungstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
Brandschutzversicherung
Versicherungstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Was kostet die Versicherung?
Nach dem Preis der Versicherung fragen