Russisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Kontotyp
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Kontotyp
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Kontotyp
บัญชีร่วม
совместный счет
Kontotyp
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Kontotyp
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Kontotyp
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Kontotyp
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Kontotyp
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Nach Informationen über Kredite fragen
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Interesse an einer Versicherung äußern
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Versicherungstyp
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Versicherungstyp
ประกันชีวิต
страхование жизни
Versicherungstyp
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Versicherungstyp
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Versicherungstyp
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Versicherungstyp
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Versicherungstyp
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Versicherungstyp
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Versicherungstyp
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Versicherungstyp
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Versicherungstyp
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Versicherungstyp
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Versicherungstyp
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Nach dem Preis der Versicherung fragen