Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Vorrei aprire un conto corrente.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Posso aprire un conto corrente online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
conto corrente
tài khoản hiện tại
Kontotyp
conto di risparmio
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
conto personale
tài khoản cá nhân
Kontotyp
conto cointestato
tài khoản chung
Kontotyp
conto per bambini
tài khoản con
Kontotyp
conto in valuta estera
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
conto aziendale
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
conto per studenti
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Riceverò un libretto degli assegni?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ho smarrito la mia carta di credito
Tôi mất thẻ tín dụng
Den Verlust der Kreditkarte angeben
La mia carta di credito è stata rubata
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Nach Informationen über Kredite fragen
Qual è il tasso d'interesse?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Sto comprando la mia prima casa.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Sto comprando una seconda proprietà.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Tôi muốn thế chấp
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Tôi mua tài sản để cho
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Interesse an einer Versicherung äußern
assicurazione sulla casa
Bảo hiểm hộ gia đình
Versicherungstyp
assicurazione viaggi
bảo hiểm du lịch
Versicherungstyp
assicurazione sulla vita
bảo hiểm nhân thọ
Versicherungstyp
assicurazione sanitaria
bảo hiểm sức khỏe
Versicherungstyp
assicurazione auto
bảo hiểm ô tô
Versicherungstyp
assicurazione per gli animali domestici
bảo hiểm thú nuôi
Versicherungstyp
assicurazione contro il furto
bảo hiểm trộm cắp
Versicherungstyp
protezione mutuo
bảo hiểm thế chấp
Versicherungstyp
assicurazione sui beni degli studenti
bảo hiểm tài sản sinh viên
Versicherungstyp
polizza collettiva
bảo hiểm nhóm
Versicherungstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
bảo hiểm tài sản
Versicherungstyp
assicurazione contro le inondazioni
bảo hiểm lũ lụt
Versicherungstyp
assicurazione contro gli incendi
bảo hiểm hỏa hoạn
Versicherungstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Qual è il costo dell'assicurazione?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Nach dem Preis der Versicherung fragen