Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
kuranta konto
tài khoản hiện tại
Kontotyp
ŝparadoj konto
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
persona konto
tài khoản cá nhân
Kontotyp
kuna konto
tài khoản chung
Kontotyp
infana konto
tài khoản con
Kontotyp
fremda valuto konto
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
afera konto
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
studenta konto
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Mi perdis mian kreditkarton.
Tôi mất thẻ tín dụng
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Nach Informationen über Kredite fragen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Tôi muốn thế chấp
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Tôi mua tài sản để cho
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Interesse an einer Versicherung äußern
hejma/domanara asekuro
Bảo hiểm hộ gia đình
Versicherungstyp
vojaĝa asekuro
bảo hiểm du lịch
Versicherungstyp
viva asekuro
bảo hiểm nhân thọ
Versicherungstyp
sana asekuro
bảo hiểm sức khỏe
Versicherungstyp
aŭtoasekuro
bảo hiểm ô tô
Versicherungstyp
dombestoasekuro
bảo hiểm thú nuôi
Versicherungstyp
ŝtela asekuro
bảo hiểm trộm cắp
Versicherungstyp
hipoteka protekto
bảo hiểm thế chấp
Versicherungstyp
studentoposedoj
bảo hiểm tài sản sinh viên
Versicherungstyp
grupoasekuro
bảo hiểm nhóm
Versicherungstyp
proprietoasekuro
bảo hiểm tài sản
Versicherungstyp
inundoasekuro
bảo hiểm lũ lụt
Versicherungstyp
fajroasekuro
bảo hiểm hỏa hoạn
Versicherungstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kio estas la prezo por la asekuro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Nach dem Preis der Versicherung fragen