Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
kuranta konto
běžný účet
Kontotyp
ŝparadoj konto
spořící účet
Kontotyp
persona konto
osobní účet
Kontotyp
kuna konto
společný účet
Kontotyp
infana konto
dětský účet
Kontotyp
fremda valuto konto
cizoměnový účet
Kontotyp
afera konto
obchodní účet
Kontotyp
studenta konto
studentský účet
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dostanu šekovou knížku?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Jaká je spořící úroková sazba?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Mi perdis mian kreditkarton.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Můžete zablokovat můj účet?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Mi bezonas anstataŭan karton.
Potřebuji náhradní kartu.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Nach Informationen über Kredite fragen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuji můj první dům.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuji druhou nemovitost.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Interesse an einer Versicherung äußern
hejma/domanara asekuro
pojištění domu/domácnosti
Versicherungstyp
vojaĝa asekuro
cestovní pojištění
Versicherungstyp
viva asekuro
životní pojištění
Versicherungstyp
sana asekuro
zdravotní pojištění
Versicherungstyp
aŭtoasekuro
povinné ručení
Versicherungstyp
dombestoasekuro
pojištění mazlíčků
Versicherungstyp
ŝtela asekuro
pojištění proti krádeži
Versicherungstyp
hipoteka protekto
pojištění hypotéky
Versicherungstyp
studentoposedoj
pojištění majetku studenta
Versicherungstyp
grupoasekuro
skupinové pojištění osob
Versicherungstyp
proprietoasekuro
pojištění majetku
Versicherungstyp
inundoasekuro
pojištění proti povodním
Versicherungstyp
fajroasekuro
pojištění proti požáru
Versicherungstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kolik stojí to pojištění?
Nach dem Preis der Versicherung fragen