Italienisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Vorrei aprire un conto corrente.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso aprire un conto corrente online?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
kuranta konto
conto corrente
Kontotyp
ŝparadoj konto
conto di risparmio
Kontotyp
persona konto
conto personale
Kontotyp
kuna konto
conto cointestato
Kontotyp
infana konto
conto per bambini
Kontotyp
fremda valuto konto
conto in valuta estera
Kontotyp
afera konto
conto aziendale
Kontotyp
studenta konto
conto per studenti
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Mi perdis mian kreditkarton.
Ho smarrito la mia carta di credito
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
La mia carta di credito è stata rubata
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Nach Informationen über Kredite fragen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Qual è il tasso d'interesse?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Sto comprando la mia prima casa.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Sto comprando una seconda proprietà.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Interesse an einer Versicherung äußern
hejma/domanara asekuro
assicurazione sulla casa
Versicherungstyp
vojaĝa asekuro
assicurazione viaggi
Versicherungstyp
viva asekuro
assicurazione sulla vita
Versicherungstyp
sana asekuro
assicurazione sanitaria
Versicherungstyp
aŭtoasekuro
assicurazione auto
Versicherungstyp
dombestoasekuro
assicurazione per gli animali domestici
Versicherungstyp
ŝtela asekuro
assicurazione contro il furto
Versicherungstyp
hipoteka protekto
protezione mutuo
Versicherungstyp
studentoposedoj
assicurazione sui beni degli studenti
Versicherungstyp
grupoasekuro
polizza collettiva
Versicherungstyp
proprietoasekuro
assicurazione sui titoli di proprietà
Versicherungstyp
inundoasekuro
assicurazione contro le inondazioni
Versicherungstyp
fajroasekuro
assicurazione contro gli incendi
Versicherungstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Nach dem Preis der Versicherung fragen