Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Was für Kontotypen gibt es?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
Girokonto
tài khoản hiện tại
Kontotyp
Sparkonto
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
Privatkonto
tài khoản cá nhân
Kontotyp
Gemeinschaftskonto
tài khoản chung
Kontotyp
Kinderkonto
tài khoản con
Kontotyp
Konto für fremde Währungen
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
Businesskonto
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
Studentenkonto
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Fallen monatlich Gebühren an?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Wie ist der Zinssatz?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Tôi mất thẻ tín dụng
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Können Sie mein Konto sperren?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Nach Informationen über Kredite fragen
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Tôi muốn thế chấp
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Tôi mua tài sản để cho
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Interesse an einer Versicherung äußern
Hausratsversicherung
Bảo hiểm hộ gia đình
Versicherungstyp
Reiseversicherung
bảo hiểm du lịch
Versicherungstyp
Lebensversicherung
bảo hiểm nhân thọ
Versicherungstyp
Krankenversicherug
bảo hiểm sức khỏe
Versicherungstyp
KFZ-Versicherung
bảo hiểm ô tô
Versicherungstyp
Versicherung für Haustiere
bảo hiểm thú nuôi
Versicherungstyp
Diebstahlversicherung
bảo hiểm trộm cắp
Versicherungstyp
Hypothekenversicherung
bảo hiểm thế chấp
Versicherungstyp
Studentenversicherung
bảo hiểm tài sản sinh viên
Versicherungstyp
Gruppenversicherung
bảo hiểm nhóm
Versicherungstyp
Sachversicherung
bảo hiểm tài sản
Versicherungstyp
Flutschutzversicherung
bảo hiểm lũ lụt
Versicherungstyp
Brandschutzversicherung
bảo hiểm hỏa hoạn
Versicherungstyp
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Was kostet die Versicherung?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Nach dem Preis der Versicherung fragen