Spanisch | Phrasen - Auswandern | Arbeit

Arbeit - Allgemeines

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
¿Necesito permiso de trabajo?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen
Tôi __________.
Soy ____________________.
Den Beschäftigungsstatus angeben
có việc làm
asalariado
Beschäftigungsstatus
Không có việc làm
desempleado
Beschäftigungsstatus
doanh nhân
empresario
Beschäftigungsstatus
tự làm chủ
autónomo
Beschäftigungsstatus
thực tập sinh
trabajador en prácticas
Beschäftigungsstatus
tình nguyện viên
voluntario
Beschäftigungsstatus
tư vấn viên
asesor
Beschäftigungsstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen
Tôi có hợp đồng _________.
Tengo un contrato ______________.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben
toàn thời gian
a tiempo completo
Vertragssorte
bán thời gian
a tiempo parcial
Vertragssorte
hạn định
de duración determinada
Vertragssorte
lâu dài
indefinido
Vertragssorte
thời vụ
de temporada
Vertragssorte
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
¿Cuándo se cobra?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt
Tôi muốn hỏi về___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Urlaub beantragen
nghỉ sinh đẻ
la baja por maternidad
Urlaubsart
nghỉ làm cha
la baja por paternidad
Urlaubsart
nghỉ ốm
la baja por enfermedad
Urlaubsart
ngày nghỉ
días libres
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Nach Steuern fragen
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen möchte
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
¿Cuánto me sale a devolver?
Steuererklärungsoptionen
tôi có nợ tiền thuế hay không
¿Cuánto me sale a pagar?
Steuererklärungsoptionen