bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

IT
VS
SL
Ti amo ljubim te 

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "underlåtit"

 

"underlåtit" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 106

underlåtit {Verb}

underlåtit {pp} (auch: utelämnat)

omitted {pp}

Till skillnad från USA har kommissionen dock redan underlåtit att göra flera saker.

However, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.

Detta är viktigt för oss och kommissionen har fortfarande underlåtit att besvara frågan.

This is critical to us and the Commission has still omitted to answer the question.

Vi har inte underlåtit att anmäla att vi fått en ny kollega, eftersom det inte handlar om en ny kollega.

We have not omitted to announce the arrival of a new colleague, because the person is not a new colleague.

Vi har underlåtit att inrätta en stabil konsekvensbedömningsapparat för EU, och nu betalar vi priset för detta.

We have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price.

Ett antal medlemsstater har underlåtit att lämna årliga rapporter om hur de uppfyller sina skyldigheter i enlighet med förordningen.

A number of Member States have omitted to submit annual reports on how they fulfil their obligations under the regulation.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Beispielsätze

Beispielsätze für "underlåtit" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

De danska socialdemokraterna har i dag underlåtit att rösta för betänkandet av Spaak.

The Danish Social Democrats today abstained from voting on Mrs Spaak's report.

Europeiska kommissionen har inte underlåtit att reagera på denna situation.

The European Commission has not been idle in responding to this situation.

Samtidigt har Bulgarien underlåtit att göra många av de saker som det borde ha gjort.

At the same time, however, Bulgaria has not done many of the things it should have done.

Europakommissionen har underlåtit att utföra en nyttokostnadsanalys av förslaget.

The European Commissioner has failed to carry out a cost-benefit analysis of the proposal.

Det verkar som om man återigen underlåtit att göra grundliga nytto- och kostnadsanalyser.

It would appear that, once again, no thorough cost-benefit analyses have been carried out.

Av dessa politiska skäl har min grupp underlåtit att underteckna den.

It is for these political reasons that my group has withdrawn its signature.

Jag menar för övrigt att rådet med rätta har underlåtit att göra några konkreta utfästelser.

I also think that the Council was right not to make any specific promises.

Fyra nationella stationer har underlåtit att uppfylla sina lagstadgade registreringskrav.

Four national stations have failed to comply with their statutory registration requirements.

Även medlemsstaterna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter.

The Member States themselves have likewise failed to observe their obligations.

Det beror på att EU har underlåtit att agera bestämt vid lämplig tid och i rätt riktning.

That is because it failed to act decisively at the appropriate time and in the right direction.

Den har alltid underlåtit att ta itu med den verkliga frågan, nämligen stängningen av Sellafield.

It has always failed to deal with the real issue, namely the closing-down of Sellafield.

Kommissionen har underlåtit att granska bokföringen i tio år.

For ten years the Commission did not conduct a single cash audit.

Det amerikanska rättsväsendet har underlåtit att informera honom om den rätt som han faktiskt hade.

The American judicial system has failed to inform him of the rights which he in fact has.

Véronique De Keyser sade att hennes grupp av detta skäl hade underlåtit att underteckna resolutionen.

Mrs De Keyser said that, for this reason, her group had withdrawn its signature.

Under toppmötet har man inte bara underlåtit att ge exakta uppgifter, man har också ökat förvirringen.

Not only has the summit failed to give any clarification, it has in fact added to the confusion.

Vi hade av misstag underlåtit att beakta den ändringen.

We had quite mistakenly failed to take account of that change.

Låt oss inte i detta läge bråka om vem som ska beskyllas för vad och vem som har underlåtit att göra vad.

We should not be arguing at this point about who is to blame for something or who failed to do what.

Tyvärr har kommissionen hittills underlåtit att anta konkreta, mätbara åtgärder på vägen.

Unfortunately, the Commission has failed up to now to take concrete and measurable steps in this direction.

Danmark har ju till exempel flera gånger underlåtit att hörsamma uppmaningar från kommissionsledamoten.

For example, Denmark has, in fact, on a number of occasions disregarded recommendations from the Commission.

Rådet har hittills underlåtit att hörsamma denna uppmaning.

To date, the Council has failed to heed these calls.
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: frigöra, speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag

Ähnliche Wörter

Suche weitere Wörter im Deutsch-Dänisch Wörterbuch.