×Meintest Du tjänstemän?

Definition

tjänsteman
person som är anställd för att utföra uppgifter som mera...

bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

PT
VS
RU
Eu te amo Я тебя люблю!

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "tjänsteman"

Meintest Du tjänstemän?
 

"tjänsteman" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-29 von 449

Tjänsteman {Substantiv}

Tjänsteman {Subst.}

tjänsteman {Substantiv}

tjänsteman {u} (auch: offentlig, ämbetsman, befattningshavare)

official {Subst.}

Det handlade om Carmelo Soria, en internationell tjänsteman i Förenta Nationerna.

That person was Carmelo Soria, an international official of the United Nations.

Den tjänsteman som sitter till vänster om er tittade på mig, men informerade er inte.

The official sitting your left looked in my direction but did not inform you.

Otroligt nog har inte en enda tjänsteman ställts till svars för dessa handlingar.

Incredibly, not a single official has been held responsible for these acts.

Han avskedade en tjänsteman för att denne gett ett dokument till en folkvald.

He sacked an official for giving a document to an elected representative.

Konduktören var en tjänsteman och det var inte kunden - han var underordnad.

The conductor was an official, the customer was not - he was subservient.

tjänsteman {u} (auch: styrelseledamot, officer, funktionär, ämbetsman)

officer {Subst.}

Vi har i Europeiska unionen utnämnt en tjänsteman i för att sköta våra relationer med det, Dermot Scott.

We in the European Parliament appointed an officer to liaise with it, Mr Dermot Scott.

Jag är inte heller någon vetenskapsman eller administrativ tjänsteman.

I am neither a scientist nor an administrative officer.

Resultaten av de automatiska analyserna bör alltid analyseras manuellt en andra gång av en specialiserad tjänsteman.

The results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer.

Han är en mycket samvetsgrann tjänsteman.

He is an extremely conscientious officer.

I parlamentet har vi utskottet för framställningar och ombudsmannens tjänsteman som övervakar anklagelser om dålig förvaltning.

In Parliament we have the Petitions Committee and the Officer of the Ombudsman to oversee allegations of maladministration.

tjänsteman {u} (auch: sekreterare, kontorist, bokhållare, kanslist)

clerk {Subst.}

Vissa länder saknar helt ett system där europeiska officiella handlingar utfärdas av offentliga tjänstemän.

There are countries where the system of the European authentic act issued by a public official does not exist.

Vad utskottet inte kunde göra var att förklara en handling ogiltig som lämnats till en offentlig tjänsteman i en medlemsstat.

What it could not do was to declare null and void an act delivered before a public official of a Member State.

Med andra ord måste den som bestyrker handlingen på något sätt vara en offentlig tjänsteman, en tjänst som inte existerar i vissa EU-länder som därför inte kan uppfylla detta krav.

In other words, the person authenticating the act must in some way be a public official, a position that does not exist in some EU countries, which therefore do not have this ability.

Jag läste nyligen uttalanden av en mycket framstående amerikansk offentlig tjänsteman om vad som krävdes för att utveckla en mer stabil, säkrare och pluralistisk region i Mellanöstern.

I recently read the statements by a very distinguished American public official about what was required in order to develop a more stable, secure and plural region in the Middle East.

tjänsteman {u} [Wirts.]

white collar {Subst.} [Wirts.]

För tjänstemän tillämpas individuell och differentierad lönesättning, vilket medför att inga lönejämförelser förekommer.

The salary of white-collar workers is set individually and separately, which means that no pay comparisons can be made.

Fattigdom drabbar oftast barn och äldre, unga tjänstemän, akademiker, familjer med många barn och människor med skulder.

Poverty most often affects children and the elderly, young white-collar workers, graduates, families with many children and people who are repaying loans.

tjänsteman {u} (auch: stadstjänsteman, statstjänsteman)

civil servant {Subst.}

Jag har själv varit inbegripen i tre regeringskonferenser som tjänsteman.

I have been involved in three intergovernmental conferences myself as a civil servant.

En civil tjänsteman – som uppenbart tjänade vissa intressen – vidarebefordrade inte direktivet.

A civil servant, obviously serving certain interests, failed to pass it on.

Han utsåg en anständig man till premiärminister, en internationell tjänsteman baserad i Egypten.

He appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.

Han skulle arbeta som internationell tjänsteman.

He was going to work as an international civil servant.

Det är förvisso helt uppenbart att kommissionen, i synnerhet i sin roll som ”tjänsteman”, inte är folkvald.

The Commission, of course, particularly in its role as a 'civil servant', is very obviously not popularly elected.

tjänsteman {u} (auch: befattningshavare)

office holder {Subst.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Beispielsätze

Beispielsätze für "tjänsteman" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

I dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna.

Today, 70 % of all laws are passed by junior civil servants in working groups.

I dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna.

Today, 70% of all laws are passed by junior civil servants in working groups.

Den är i stället att förstärka det ömsesidiga förtroendet mellan berörda tjänstemän.

The primary objective is to reinforce the mutual trust of the officers concerned.

Vi behöver med andra ord tjänstemän som ger god service till alla våra medborgare.

In other words, we need civil servants who provide a good service to all our citizens.

Jag vill tacka kommissionsledamoten och hans tjänstemän för deras samarbete och hjälp.

I wish to thank the Commissioner and his staff for their cooperation and help.

Åtminstone i Irland har antalet tjänstemän som kontrollerar jordbrukarna ökat.

However, in Ireland at least, the numbers involved in policing farmers have escalated.

Av EKSG:s tillgångar har under årtiondenas lopp även beviljats lån åt EU:s tjänstemän.

For decades, loans have also been granted to EU personnel out of ECSC funds.

Det andra exemplet hänger samman med avstängningen av en av kommissionens tjänstemän.

The second example is the dismissal of a certain Commission staff member.

Vi skall be våra tjänstemän att göra en lifting och ta hänsyn till er anmärkning.

We shall ask the services to compare the versions and to take account of your comments.

Även de särskilda systemen för tjänstemän faller utanför tillämpningsområdet.

The special arrangements for civil servants also fall outside its scope.

Av EKSG: s tillgångar har under årtiondenas lopp även beviljats lån åt EU: s tjänstemän.

For decades, loans have also been granted to EU personnel out of ECSC funds.

Det fjärde är att vi behöver välutbildade och kunniga tjänstemän som ska fatta besluten.

The fourth is that we need highly skilled civil servants to take the decisions.

Om det förekommer oegentligheter bör de straffas som övriga tjänstemän.

If there are abuses they must be penalised just like other civil servants.

Nu skall trojkan, för tillfället företrädd av höga tjänstemän, bege sig till Alger.

Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.

Detta är nödvändigt för att öka allmänhetens förtroende för offentliga tjänstemän.

That is essential for building people's trust in public office holders.

Här måste man fråga författaren om hon har försökt att etablera sig som tjänsteman i t.ex.

Has the author ever tried to enter public office in Morocco for example?

(DE) Herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja veta hur mycket dessa tjänstemän kostar.

(DE) Commissioner, I would be interested to know how much these functionaries are costing.

Det är allihop fantastiska tjänstemän, och jag frågade dem: "Vad betraktar ni er som här?"

They are all excellent officers and I asked them what they saw as their status there.

Bakom oss sitter unga tjänstemän från de ständiga representationerna.

Behind us sit young civil servants from the permanent representations.

Dessa tjänstemän borde redan ha anställts under första halvåret 2006.

These civil servants ought already to have been hired in the first half of 2006.
 

Definition von tjänsteman auf Schwedisch

tjän`steman {subst.}[tjänstemannen tjänstemän, best. plur. tjänstemännen]
Orled: tjänste--mann-en
person som är anställd för att utföra uppgifter som mera har anknytning till administration än till direkt produktion och som därför vanl. har inrutat skrivbordsarbete; i mots. dels till arbetare, dels till högre chefer, dels äv. till fria yrkesutövare: tjänstemannarörelse; banktjänsteman; järnvägstjänsteman; posttjänsteman; taxeringstjänsteman; en tjänsteman på företaget; tjänstemännen på förvaltningen; en tjänsteman i karriären
Hist.: sedan 1625; jfr fornsv. þiänista man 'tjänare'
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: frigöra, speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag

Ähnliche Wörter

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Polnisch Wörterbuch.