Zusammenfassung

samhörighet {Substantiv}
belonging · affinity · fellowship · sympathy

Alle Details

Synonyme

samhörighet: brödraskap · frändskap · gemenskap

Definition

samhörighet
(känsla av) närhet och likhet i förh. till annan företee...

bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

PT
VS
RU
Eu te amo Я тебя люблю!

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "samhörighet"

 

"samhörighet" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-24 von 82

samhörighet {Substantiv}

belonging {Subst.}

Ur denna känsla av kollektiv samhörighet växer kollektiv suveränitet fram på ett naturligt sätt.

Collective sovereignty naturally arises from this sense of collective belonging.

Det som medborgarna erhåller avgör deras känsla av samhörighet.

What is decisive for the public's sense of belonging is what goes down well with them.

Och det var att de som har en stark känsla av kärlek och samhörighet tycker att de är värda kärlek och tillhörighet.

And that was, the people who have a strong sense of love and belonging believe they're worthy of love and belonging.

Å andra sidan har det även en social funktion och bidrar till att skapa en känsla av solidaritet och samhörighet.

On the other hand, it also has a social function, contributing to the creation of a sense of solidarity and belonging.

   – Herr talman! EU:s identitet bygger på en känsla av samhörighet som kommer från en gemensam önskan att dela med sig.

   – Mr President, the EU’s identity is built on a sense of belonging that comes from a common desire to share.

samhörighet {u} (auch: släktskap, frändskap, likhet, nära band)

affinity {Subst.}

380 miljoner medborgare i unionen känner samhörighet med kommissionen.

380 million citizens of the Union have an affinity with the Commission.

Jag känner ingen som helst samhörighet eller politisk sympati för Hugo Chávez.

I have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.

Enligt vår arbetsordning ansluter man sig till en politisk grupp utifrån politisk samhörighet.

Under our Rules of Procedure, you join a political group on the basis of political affinity.

Det visar att de känner liten samhörighet med europeiska små och medelstora företag, ryggraden i vår ekonomi.

It proves that they have little affinity with European small- and medium-sized enterprises, the backbone of our economy.

Lösningen är återigen att återföra befogenheter till de nationella myndigheterna, som väljarna känner verklig samhörighet och lojalitet med.

Again, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters.

samhörighet {u} (auch: stipendium, förening, förbindelse, samfund)

fellowship {Subst.}

samhörighet {u} (auch: sympati, deltagande, medlidande, medkänsla)

sympathy {Subst.}

Jag känner ingen som helst samhörighet eller politisk sympati för Hugo Chávez.

I have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "samhörighet":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "samhörighet" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "samhörighet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Naturligtvis har vi fortfarande vår politiska samhörighet och vår personliga vänskap.

Of course, we still have our political affinities and our personal friendship.

Det finns ingen statlig samhörighet för de organ, som valdes i september förra året.

The bodies that were elected last September lack a common civic identity.

Den rådande situationen är ett sätt att pröva euroområdets samhörighet och inre enighet.

The present situation is a test case for the cohesion and internal unity of the euro.

Mina två barn är födda där, och jag känner en viss samhörighet med det landet.

My two children were born there, and the country means something to me.

Och nationalism är också samhörighet och försvaret av nationalstaten.

Nationalism is also the devotion to and the defence of the nation state.

Och när du frågar folk om samhörighet, handlade deras berättelser om utanförskap.

And when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection.

Vi måste också samarbeta för att stärka den europeiska solidariteten och känslan av samhörighet.

And we must work together to strengthen European solidarity and the feeling of togetherness.

(DE) samhörighet utan innehåll är ingenting annat än delad ensamhet.

(DE) empty togetherness is nothing but accompanied loneliness.

Därför kan vi uttrycka vår samhörighet med dessa båda länder.

For this reason, we are able to express our solidarity with both of these countries.

Detta skapar äkta samhörighet och förståelse för vår omvärld.

These create genuine solidarity with, and understanding of, the world around us.

Så jag tänkte, vet du vad, jag tänker börja med samhörighet.

So I thought, you know what, I'm going to start with connection.

De nya medlemsstaterna eftersträvar tillväxt och de behöver känna samhörighet.

The new Member States want growth and they need solidarity.

Tack för ert förslag och för allt ni gör för att främja gränsöverskridande samarbete och samhörighet.

However, this programme is not specifically aimed at developing cross-border cultural cooperation.

De enda som inte upplever skam är de som inte har någon kapacitet för mänsklig empati eller samhörighet.

The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection.

Målet är att förhindra social diskriminering och att öka konsumenternas förtroende och sociala samhörighet.

The objective is to prevent social discrimination and to increase consumer confidence and social cohesion.

Men samtidigt behöver vi en känsla av samhörighet.

But at the same time we need a sense of common purpose.

Det är bra för sysselsättningen och för social samhörighet.

It is good for employment and for social cohesion.

Jag håller med om att nyckeln till känslan av samhörighet med Europeiska unionen har att göra med information.

I agree that the key to feelings of closeness with the European Union hinge on information.

När du har varit socialarbetare i 10 år inser du att samhörighet är orsaken till att vi finns.

Because, by the time you're a social worker for 10 years, what you realize is that connection is why we're here.

Parlamentet visar genom omröstningen sin hundraprocentiga solidaritet och samhörighet med de drabbade invånarna.

With this vote, Parliament is thus showing full solidarity and unity with the affected populations.
 

Definition von samhörighet auf Schwedisch

sam`hörighet {subst.}[samhörigheten]
Orled: sam--hör-ig-het-en
(känsla av) närhet och likhet i förh. till annan företeelse; ofta på djupt och ibl. på mystiskt plan : samhörighetskänsla; vid första ögonkastet erfor de en känsla av odefinierbar samhörighet; känslan av samhörighet med andra människor; Sveriges samhörighet med Europa; systemet med andel i vinst skapar samhörighet mellan anställda och företag
Bet. nyans: mer konkret: det vita huvudet hade föga samhörighet med resten av kroppen
Konstr.: samhörighet (mellan ngra), samhörighet (med ngn el. ngt)
Hist.: sedan 1882
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: frigöra, speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag

Ähnliche Wörter

Im Französisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.