Zusammenfassung

kostnader {Substantiv}
expenses · spending · outgoings

kostnad {Substantiv}
cost · expense · charge

Alle Details

Synonyme

kostnad: avgift · pris · taxa

mehr (4)

Definition

kostnad
(ofta plur.) (beräknat) sammanlagt ekonomiskt värde av vis...

Praktikumsangebote im Ausland für Deutsch Muttersprachler

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "kostnader"

 

"kostnader" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-26 von 1225

kostnader {Substantiv}

kostnader {Pl}

expenses {Pl}

Det är helt enkelt nödvändigt att sänka administrativa kostnader, skatter och avgifter.

We simply have to try to reduce administrative costs, taxes and expenses.

Vi välkomnar ett system med reseersättningar för faktiska kostnader.

We welcome a system through which actual travel expenses are reimbursed.

Ändringsförslagen 1, 4, 5 och 11 gäller reglerna om ledamöternas kostnader och ersättningar.

Amendments Nos 1, 4, 5 and 11 refer to the rules governing Members' expenses and allowances.

Kostnader för hotellvistelse och andra utgifter kan också ersättas.

Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.

Ändringsförslagen 1, 4, 5 och 11 gäller reglerna om ledamöternas kostnader och ersättningar.

Amendments Nos 1, 4, 5 and 11 refer to the rules governing Members ' expenses and allowances.

kostnader {Pl} [Volksw.] (auch: utgifter)

spending {Subst.} [Volksw.]

Detta kommer att leda till ökade kostnader för pensioner och sjuk- och hälsovård.

As a result, spending on pensions and healthcare is certain to rise.

Jag undrar hur det är möjligt att göra framsteg med ett perspektiv om minskade kostnader för forskningen.

I wonder how we can make any progress, with the prospect of reduced research spending.

Medlemsstaterna måste gå in för att minska sina offentliga kostnader genom omfattande strukturella reformer.

The Member States have to be concerned with reducing their public spending by means of major structural reforms.

Ytterligare en betydelsefull anledning till att rösta för förslaget gäller åtagandet att se över både intäkter och kostnader.

A further significant reason for voting in favour of the proposal concerns the commitment to review both revenue and spending.

Vi har beslutat förändra våra regler för att klargöra för alla att vi kommer att övervaka utgifterna i varje utskott som har kostnader.

We have decided to change our rules to make it clear to everyone that we will monitor expenditure in every spending committee.

kostnader {n.Pl.} (auch: utgifter)

outgoings {n.Pl.}

kostnad {Substantiv}

kostnad {u}

cost {Subst.}

Transportkostnaderna har till exempel aldrig avspeglat bilismens verkliga kostnad.

For example, motorists' costs have never been reflected in the cost of transport.

Utan tvivel har man nu lärt sig dessa läxor, mer än väl och inte utan kostnad.

No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.

Storlek, kostnad och energiförbrukning av modern elektronik minskar ständigt.

Size, cost and power consumption of modern electronics are constantly reduced.

Vi kommer att behöva se på kommunikation som en inbyggd kostnad i alla aktiviteter.

Communication will have to be considered as an in-built cost in all activities.

På det viset kan vi minska klimat- och energipaketets kostnad i vår ekonomi.

In this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.

kostnad {u} (auch: utgift, förbrukning, åtgång, omkostnad)

expense {Subst.}

Det är en stor kostnad att flytta ett parlament med 732 ledamöter minst en gång i månaden.

It is a major expense to move a parliament with 732 members at least once a month.

Detta innebär att en zinkkista krävs, vilket medför en oerhört hög kostnad.

That means that a zinc coffin is required, at enormous expense.

Konkreta åtgärder kan vidtas på kort sikt utan större kostnad.

Concrete action can be launched for the short term without great expense.

Äldre och patienter betyder mer än en kostnad för samhället.

Elderly people and patients are more than just an item of expense to society.

Unionens sysselsättningsproblem får inte lösas på Kosovos kostnad genom att inrätta nya tjänster.

The Union's employment problems cannot be solved by making official appointments at Kosovo's expense.

kostnad {u} (auch: beskyllning, utgift, chock, uppdrag)

charge {Subst.}

Inlämning av elektroniskt avfall utan kostnad vore en bra stimulans i det sammanhanget.

The return of electronic waste free of charge will be a good incentive.

Det är helt klart att medlemsländerna skall förse dessa personer med visum utan kostnad.

It is quite obvious that Member States should provide visas for these people free of charge.

Konsumenter måste få frihet att välja och kunna byta leverantör utan extra kostnad.

Consumers must have freedom of choice and the possibility of changing their supplier free of charge.

I praktiken bör alla leverantörer av digitala televisionstjänster sända dessa kanaler utan kostnad.

In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.

Deras ansökan handläggs i regel snabbt och utan kostnad.

Their application should be processed quickly and free of charge.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "kostnad":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "kostnader" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "kostnader" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.

But of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.

Alla dessa innebär ökade kostnader, som konkurrenterna inte behöver brottas med.

All these increase the costs which their competitors do not have to contend with.

Det kommer också att medföra fördelar i fråga om miljöskydd och minska kostnader.

It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.

Jag vill med detta säga att vi beträffande frågorna "Vad är externa kostnader?

What I mean is that, when it comes to questions such as "What are external costs?

Avsaknaden av ett konstitutionsfördrag innebär verkligen betydande kostnader.

There are indeed serious costs derived from not having a constitutional treaty.

Det lägger inte oproportionerliga kostnader på tillverkarna, långt därifrån.

This does not impose disproportionate costs upon manufacturers. Far from it.

Kommissionen tänker därför inte förbereda ytterligare en studie av kostnader.

Therefore, the Commission does not intend to prepare another study on costs.

Vi är medvetna om att klimatförändringsavtalet också medför kostnader för industrin.

We are aware that this climate change agreement also entails costs for industry.

Bara två tredjedelar användes; 25 procent gick åt till administrativa kostnader.

Only two-thirds of that was spent; 25% of that was eaten up by administrative costs.

Det medför extra kostnader och det blir besvärligare att importera produkterna.

Extra costs are incurred and the import of products becomes more burdensome.

Men det omfattar givetvis inte kostnader för konsertturnéer eller idrottsmäns resor.

But, of course, sponsoring concert tours or athletes' travel costs does not.

Reducerade kostnader för heminstallation skulle uppnå tre av våra omhuldade mål.

Reduced costs for home installation would achieve three of our cherished objectives.

Å andra sidan kommer biljettpriserna att stiga som en följd av dessa nya kostnader.

On the other hand, fares will logically rise as a result of these new costs.

Men man undviker onödiga kostnader och byråkrati för jordbrukare och djurägare.

This system delivers the highest standards of food safety and traceability.

De kostnader vi har angett ligger mycket närmare det troliga slutresultatet.

The costs we have put forward are much closer to the likely outcome of the situation.

Att internalisera externa kostnader för föroreningar och buller är en positiv åtgärd.

Internalising external costs for pollution and noise is a positive measure.

Det får inte bli fråga om några ytterligare kostnader för små och medelstora företag.

No additional costs must be involved for small and medium-sized businesses.

Att förse Solvit med ytterligare personal medför givetvis också en del kostnader.

Providing SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well.

Det är kostnader som varken staten eller skattebetalarna har råd med för närvarande.

Those are costs that neither national governments nor taxpayers can currently afford.

Detta kommer att leda till kraftigt ökade kostnader för EU:s medlemsstater.

This will result in a considerable increase in costs for the EU Member States.
 

Definition von kostnad auf Schwedisch

kostnad [kås`t-] {subst.}[kostnaden kostnader]
Orled: kost-nad-en
(ofta plur.) (beräknat) sammanlagt ekonomiskt värde av viss (typ av) tillgång som förbrukas eller lämnas i ersättning vid utövande av viss verksamhet eller utnyttjande av viss förmån enl. olika beräkningsgrunder; ofta angivet per tidsperiod el. i förh. till ngt annat värde : kostnadsberäkning; kostnadsfråga; kostnadsförslag; kostnadskalkyl; kostnadsskäl; driftkostnad; emballeringskostnad; hyreskostnad; kapitalkostnad; lönekostnad; månadskostnad; omkostnad; projekteringskostnad; de räknade inte med kostnaderna för uppvärmning och resor när de köpte villa; företagets kostnader i procent av omsättningen; den reella kostnaden för nybygget blir betydligt högre; stå för hela kostnaden; samhällets dryga kostnader för sjukvården; till en projekterad kostnad av 1 miljon kronor; fasta och rörliga kostnader
Bet. nyans: försvagat pris: god mat för nästan ingen kostnad
Konstr.: kostnaden (för ngn el. ngt)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. kostnadher
 

Forum-Ergebnisse

"kostnader" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Ähnliche Wörter

Bab.la bietet außerdem das Schwedisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.