So schreibt man einen Brief in Englisch

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "försvara"

Meintest Du försvåra?
 

"försvara" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-27 von 1524

försvara {Verb}

försvara {Vb.} (auch: värna, skyddar, värja)

Konsumenter behöver korrekt information för att kunna försvara sina rättigheter.

Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.

Min huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.

My main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.

De mest utsatta länderna måste gemensamt försvara och utnyttja dessa möjligheter.

The most badly affected States should defend these means and pursue them jointly.

Två eller tre minuter för att försvara en ledamots heder. Det är allt jag begär.

Two or three minutes to defend an MEP's honour: that is all that I am asking for.

Våra amerikanska partners vet att stridslystet försvara sina nationella intressen.

Our American partners are able to defend their national interests pugnaciously.

försvara {Vb.} (auch: hålla på, stå fast vid, hålla fast vid, påstå)

Därför finns det all anledning att behålla och försvara detta förslag till direktiv.

For this reason, to maintain and defend the proposed directive under discussion still makes total sense.

Ingen kan längre försvara kritiken från jordbrukslobbyn om att mer än hälften av bekämpningsmedlen kommer att försvinna.

Nobody can maintain any longer the criticism levelled by the farming lobby that more than half of pesticides will disappear.

Vidare är frihet och ett fredligt samhälle Europeiska unionens existensberättigande, så vi bör kämpa utomordentligt hårt för att försvara dessa saker.

What is more, freedom and a peaceful society are the of the European Union, and so we should fight extremely hard to maintain them.

Syftet med meddelandet är att visa och försvara nödvändigheten av att hålla fast vid de miljöinslag som finns med i kommissionens förslag.

The communication aims to demonstrate and stand up for the need to maintain the environmental elements which are included in the Commission's proposal.

Vi står fast vid detta, de europeiska medborgarna förmedlar detta budskap till oss och det är vår uppgift att försvara denna ståndpunkt.

We are sticking to those arguments, because this is the message that the citizens of Europe are sending us and it is our job to maintain that position.

försvara {Vb.} [Mil.]

to hold [held|held] {Vb.} [Mil.]

Låt amerikanerna försvara sina intressen, låt dem med kraft försvara sin säkerhet – ingen kommer att anklaga dem för det.

Let the Americans defend their interests, let them resolutely defend their security; nobody will hold that against them.

Det är vårt arbete som parlamentariker att noga granska föreslagna avtal och att försvara de medborgerliga rättigheterna.

It is our job as parliamentarians to scrutinise proposed agreements and to hold the line in terms of civil liberties.

Vi skall försvara oss över hela linjen om någon försöker underminera parlamentets grundläggande demokratiska rätt att fastställa budgeten.

We will hold our ground across the board if anyone tries to undermine Parliament's fundamental democratic right to set the budget.

Charles, jag har mycket höga tankar om dig, men vi är här för att försvara den språkliga mångfalden och just minoritetsspråkens rättigheter.

Charles, I hold you in a very high regard, but we are here for multilingualism and precisely for the rights of the minor languages.

Serbiska flyktingar från Kroatien, Bosnien och Kosovo har nu flyttat in i de hus som tillhörde de människor som inte längre kan försvara sig i Vojvodina.

Serb refugees from Croatia, Bosnia and Kosovo have now moved into the houses of those who can no longer hold their own in Vojvodina.

försvara {Vb.} (auch: upprätthålla)

Vi måste konsekvent försvara minoriteters rätt att bevara och utveckla sin kultur.

We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.

Jag kommer alltid att noggrant, beslutsamt och regelrätt försvara detta här.

I shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.

Naturligtvis är det min plikt att försvara denna balans, eftersom parlamentet utformat den.

Naturally, it is my duty to uphold this balance, because it is a product of this Parliament.

Låt oss försvara folkets rättigheter och inte låta EU bli en union för teknokrater i Bryssel.

Let us uphold people’ s rights and not allow Europe to be a Europe of Brussels technocrats.

Låt oss försvara folkets rättigheter och inte låta EU bli en union för teknokrater i Bryssel.

Let us uphold people’s rights and not allow Europe to be a Europe of Brussels technocrats.

försvara {Vb.} (auch: åberopa, tala för, tala, åta sig)

På grund av dessa problem måste Europaparlamentet försvara programmens gemensamma finansiering.

Because of these kinds of problems the European Parliament must plead the case of the joint-funding of programmes.

Vi uppmanas alltid att inte tala för högt om EU, att inte försvara EU alltför mycket, eftersom det förargar folk.

We are always told not to talk too loudly about Europe, not to plead its case too strongly, as it puts people off.

Vi vill inte höra några invändningar om att det är nödvändigt att försvara fosterlandet på nationell och europeisk nivå!

Let nobody plead the need to defend their country at national level and continental level!

försvara {Vb.} (auch: bekämpa, bestrida, tävla om, kämpa om)

försvara {pp}

Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "försvara":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "försvara" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "försvara" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

De mest utsatta länderna måste gemensamt försvara och utnyttja dessa möjligheter.

The most badly affected States should defend these means and pursue them jointly.

Vad kan bättre än de universella tjänsterna försvara diversiteten och mångfalden?

What could protect diversity and pluralism better than a " universal service "?

Vad kan bättre än de universella tjänsterna försvara diversiteten och mångfalden?

What could protect diversity and pluralism better than a "universal service" ?

Detta är vår kille, han är mannen som kommer att försvara de brittiska intressena.

That is our boy, he is the man that is going to stand up for British interests.

Vi kan inte stoppa här, och kommissionen måste försvara sina beslutsbefogenheter.

We cannot stop here and the Commission must defend its decision-making powers.

De har beslutat sig för att skydda jordbruksindustrin och försvara dess intressen.

They have decided to protect the agriculture industry and defend its interests.

Socialistiska gruppen kommer att försvara bankens självständighet helhjärtat.

The Socialist Group will defend the independence of that bank wholeheartedly.

Detta är en grundläggande rättighet som är värd att försvara i Europeiska unionen.

That is definitely a fundamental right worth defending in the European Union.

Jag tror att detta kan försvåra uppgiften att finna en lösning på konflikten.

I think this could complicate the task of finding a solution to this conflict.

Någon måste stå upp och försvara de mer än 500 miljoner EU-medborgares rättigheter.

Someone has to stand up and defend the rights of the 500 million European citizens.

Det påstår sig försvara fred, utveckling, tolerans och mänskliga rättigheter.

It upholds peace, development, tolerance and the protection of human rights.

Det är ju det saken gäller i det här fallet och vi tänker försvara våra rättigheter.

After all, that is what this is all about and we are standing up for our rights.

Genom att vilja göra för mycket löper man även risken att försvara det oförsvarliga.

In wanting to do too much, one also runs the risk of defending the indefensible.

– Vi hoppas alla att ni ska lyckas försvara EU: s intressen i detta sammanhang.

We all hope that you will succeed in defending Europeans’ interests on this occasion.

Ja, jag insisterar på att vi måste försvara dem i alla länder, utan några undantag!

Yes, I stress that we must defend them in every country, without exception!

Man bör emellertid använda en annan rättslig grund för att försvara söndagsvilan.

What we need is a different legal basis to justify Sunday as a day of rest.

Den traditionella politiken för vårt parlament är att försvara befintliga program.

Our Parliament has the traditional policy of defending existing programmes.

Vi säger ofta att vi måste försvara den europeiska sociala modellen, och det stämmer.

We often say that we must defend the European social model, and that is true.

Jag hörde inte honom försvara tjänster av allmänt intresse och den offentliga sektorn.

I did not hear him defending general interest services or public services.

Hur kan vi försvara oss själva mot anklagelser om vanära och skenhelighet?

I apologise, Mr President, I should like to make a point of order under Rule 162.
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: webbhistorik, nålhammare, nålhammare, upprepa monotont, näs

Ähnliche Wörter

Mehr in dem Russisch-Deutsch Wörterbuch.