×Meintest Du försvåra?

Synonyme

försvara: beskydda · gardera · skydda

Definition

försvara
skydda (ngn eller ngt) genom att göra motstånd mot angrepp...

bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

DA
VS
DE
Jeg elsker dig Ich liebe dich

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "försvara"

Meintest Du försvåra?
 

"försvara" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-27 von 1482

försvara {Verb}

försvara {Vb.} (auch: värna, skyddar, värja)

Konsumenter behöver korrekt information för att kunna försvara sina rättigheter.

Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.

Min huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.

My main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.

Två eller tre minuter för att försvara en ledamots heder. Det är allt jag begär.

Two or three minutes to defend an MEP's honour: that is all that I am asking for.

Våra amerikanska partners vet att stridslystet försvara sina nationella intressen.

Our American partners are able to defend their national interests pugnaciously.

Det är det den europeiska sociala modellen ger, och det är det vi vill försvara.

That is what the European social model is, and that is what we want to defend.

försvara {Vb.} (auch: hålla på, stå fast vid, hålla fast vid, påstå)

Därför finns det all anledning att behålla och försvara detta förslag till direktiv.

For this reason, to maintain and defend the proposed directive under discussion still makes total sense.

Ingen kan längre försvara kritiken från jordbrukslobbyn om att mer än hälften av bekämpningsmedlen kommer att försvinna.

Nobody can maintain any longer the criticism levelled by the farming lobby that more than half of pesticides will disappear.

Vidare är frihet och ett fredligt samhälle Europeiska unionens existensberättigande, så vi bör kämpa utomordentligt hårt för att försvara dessa saker.

What is more, freedom and a peaceful society are the of the European Union, and so we should fight extremely hard to maintain them.

Syftet med meddelandet är att visa och försvara nödvändigheten av att hålla fast vid de miljöinslag som finns med i kommissionens förslag.

The communication aims to demonstrate and stand up for the need to maintain the environmental elements which are included in the Commission's proposal.

Vi står fast vid detta, de europeiska medborgarna förmedlar detta budskap till oss och det är vår uppgift att försvara denna ståndpunkt.

We are sticking to those arguments, because this is the message that the citizens of Europe are sending us and it is our job to maintain that position.

försvara {Vb.} [Mil.]

to hold [held|held] {Vb.} [Mil.]

Låt amerikanerna försvara sina intressen, låt dem med kraft försvara sin säkerhet – ingen kommer att anklaga dem för det.

Let the Americans defend their interests, let them resolutely defend their security; nobody will hold that against them.

Det är vårt arbete som parlamentariker att noga granska föreslagna avtal och att försvara de medborgerliga rättigheterna.

It is our job as parliamentarians to scrutinise proposed agreements and to hold the line in terms of civil liberties.

Vi skall försvara oss över hela linjen om någon försöker underminera parlamentets grundläggande demokratiska rätt att fastställa budgeten.

We will hold our ground across the board if anyone tries to undermine Parliament's fundamental democratic right to set the budget.

Charles, jag har mycket höga tankar om dig, men vi är här för att försvara den språkliga mångfalden och just minoritetsspråkens rättigheter.

Charles, I hold you in a very high regard, but we are here for multilingualism and precisely for the rights of the minor languages.

Serbiska flyktingar från Kroatien, Bosnien och Kosovo har nu flyttat in i de hus som tillhörde de människor som inte längre kan försvara sig i Vojvodina.

Serb refugees from Croatia, Bosnia and Kosovo have now moved into the houses of those who can no longer hold their own in Vojvodina.

försvara {Vb.} (auch: upprätthålla)

Vi måste konsekvent försvara minoriteters rätt att bevara och utveckla sin kultur.

We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.

Jag kommer alltid att noggrant, beslutsamt och regelrätt försvara detta här.

I shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.

Naturligtvis är det min plikt att försvara denna balans, eftersom parlamentet utformat den.

Naturally, it is my duty to uphold this balance, because it is a product of this Parliament.

Låt oss försvara folkets rättigheter och inte låta EU bli en union för teknokrater i Bryssel.

Let us uphold people’ s rights and not allow Europe to be a Europe of Brussels technocrats.

Låt oss försvara folkets rättigheter och inte låta EU bli en union för teknokrater i Bryssel.

Let us uphold people’s rights and not allow Europe to be a Europe of Brussels technocrats.

försvara {Vb.} (auch: åberopa, tala för, tala, åta sig)

På grund av dessa problem måste Europaparlamentet försvara programmens gemensamma finansiering.

Because of these kinds of problems the European Parliament must plead the case of the joint-funding of programmes.

Vi vill inte höra några invändningar om att det är nödvändigt att försvara fosterlandet på nationell och europeisk nivå!

Let nobody plead the need to defend their country at national level and continental level!

försvara {Vb.} (auch: bekämpa, bestrida, tävla om, kämpa om)

försvara {pp}

Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "försvara":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "försvara" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "försvara" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Jag tror att detta kan försvåra uppgiften att finna en lösning på konflikten.

I think this could complicate the task of finding a solution to this conflict.

Det är ju det saken gäller i det här fallet och vi tänker försvara våra rättigheter.

After all, that is what this is all about and we are standing up for our rights.

I dag krävs det verkligt mod för att visa och försvara sin nationella medvetenhet.

The mindless dictatorship is systematically destroying national values and identities.

Denna frihet är en av demokratins fundament och vi måste försvara den till varje pris.

This freedom is one of the pillars of democracy and we must defend it at all costs.

Låt oss försvara det vi uppnått i Europa i stället för att sätta det på spel.

Let us defend what we have achieved in Europe rather than jeopardising it.

De måste ha lag och ordning internt och det finns ett behov av att försvara sig utåt.

They need to have law and order internally and there is a need for defence externally.

Jag är fast övertygad om att vi kommer att lyckas stödja och försvara allt detta.

I am firmly convinced that we will be able to sustain and defend all this.

Vi måste betala det priset men vi måste också med kraft försvara sanningen.

We have to pay that price, but we must be vigorous in defending the truth.

Medborgarna i kyrkostater kan inte försvara sina rättigheter vid nationella domstolar.

The citizens of church states cannot defend their rights before national courts.

I stället krävs åtgärder för att försvara EU:s textilsektor och dess arbetstillfällen.

There is a need for measures defending the European textiles sector and related jobs.

Ett initiativ som vi som parlamentariker vill försvara gentemot väljarna.

Agenda 2000 is a challenge, but it also demonstrates Europe's internal strength.

Vad beträffar mänskliga rättigheter måste Europa försvara sitt goda namn på världsnivå.

When it comes to human rights, Europe must defend its good name on the world stage.

Polisen och militären misslyckades märkligt nog med att skydda och försvara regeringen.

The police and the military singularly failed to protect and defend the government.

Tillsammans måste vi också försvara de mänskliga värden som EU bygger på.

We must also join together in defending the humane values on which the EU is based.

Det är så lätt att försvara de idéer som människor som tycker som vi har.

I should like, if I may, to address another point in relation to our own intolerance.

För vissa går det tydligen bra att försvara en diktatur, bara den är politiskt korrekt.

To some, a dictatorship is quite justifiable as long as it is politically correct.

Vi måste ha modet att stödja denna kompromiss i dag och att försvara den externt.

We should have the courage to endorse this compromise today and champion it externally.

Det här förslaget får inte försvåra och byråkratisera handel som är civil.

This proposal must not make civil trade more difficult and subject to more bureaucracy.

Återigen har rådet gjort allt det kunnat för att försvåra vårt arbete som revisorer.

This year, the Council has again done everything it can to impede our work as auditors.

Räkna med parlamentets stöd, som aktivt kommer att försvara denna sektor.

It has the support of Parliament, which will actively defend the sector.
 

Definition von försvara auf Schwedisch

försva´ra {verb}[försvarade försvarat]
Orled: för-svar-ar
Subst.: försvarande; försvar
skydda (ngn eller ngt) genom att göra motstånd mot angrepp av konkret el. abstrakt slag; särsk. mot mil. anfall men äv. allmännare : försvarskrig; vi är beredda att försvara vårt land; försvara målet under andra halvlek; försvara det relativa betygssystemet; försvara sig mot anklagelserna; hans uppträdande kan inte försvaras
Bet. nyanser:
a)spec. föra (anklagads) talan inför rätta: den anklagade försvaras av advokat NN
b)spec. äv. offentligt bemöta kritik mot avhandling e.d.
c)överfört med avs. på position e.d. kunna upprätthålla: han skulle försvara en plats i landslaget
Konstr.: försvara ngn el. ngt (mot ngn el. ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. forsvara 'ansvara för; beskydda; försvara'; (delvis) efter lågty. vorantworden 'företräda; beskydda', eg. 'svara för'
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag, kommande

Ähnliche Wörter

Mehr in dem Schwedisch-Deutsch Wörterbuch.