Zusammenfassung

tider {Substantiv}
Zeiten

tid {Substantiv}
Zeit · Saison · Uhrzeit · Laufzeit

Alle Details

Synonyme

tid: epok · tidrymd

Definition

tid
en abstrakt men mätbar grundstorhet som kan uppfattas såso...

Produktives Nichtstun:

Spiel Memorize!

Schwedisch-Deutsch Übersetzung für "tider"

 

"tider" Deutsch Übersetzung

Ergebnisse: 1-25 von 116

tider {Substantiv}

tider {Pl}

Zeiten {f Pl}

Det här är svåra tider för Europa och den ekonomiska krisen har inte försvunnit.

Europa durchlebt schwierige Zeiten, und die Wirtschaftskrise ist immer noch da.

Enligt min mening är Echelonsystemet en av de största skandalerna genom alla tider.

Meiner Meinung nach ist das ECHELON-System einer der größten Skandale aller Zeiten.

När det är goda tider lockas de till jobben och i dåliga tider avskedas de.

In guten Zeiten werden sie in Jobs gelockt und in schlechten Zeiten entlassen.

Vi vill se bättre incitament för att uppmana till ” god politik ” i ” goda tider ”.

Wir möchten stärkere Anreize bieten, in „ guten Zeiten“ „ gute Politiken“ zu fördern.

Det har funnits tider när detta samarbete inte var tillräckligt utvecklat.

Es hat Zeiten gegeben, in denen diese Kooperation nicht ausreichend entwickelt war.

tid {Substantiv}

tid {u} (auch: tempus)

Zeit {f}

Sextiotusen människor kommer att kasta bort sin tid i Johannesburg i september.

Sechzigtausend Menschen werden im September in Johannesburg ihre Zeit vergeuden.

Det finns inte mycket tid till förfogande, för situationen är mycket allvarlig.

Da die Situation die äußerste Grenze erreicht hat, bleibt nicht mehr viel Zeit.

Under en mycket lång tid gav parlamentet prov på en naiv optimism i denna fråga.

Lange Zeit hing das Parlament in dieser Angelegenheit einem naiven Optimismus an.

Detta kommer sedan att ge plenum möjlighet att ägna mer tid åt viktigare frågor.

So steht während der Plenarsitzung mehr Zeit für wichtigere Themen zur Verfügung.

Några av er kanske tänker, "det är mycket tid att lägga ned på att spela spel".

Einige von Ihnen denken vielleicht: "Das ist eine ganze Menge Zeit für Spiele."

tid {u} (auch: säsong)

Saison {f}

tid {u}

Uhrzeit {f}

Jag är säker på att vi alla kommer att vara betjänta av denna annorlunda tid.

Ich bin sicher, wir alle profitieren von der geänderten Uhrzeit.

Liikanen har precis kommit, säkert med finsk tid, vilken inte är densamma som vår.

Herr Liikanen ist soeben eingetroffen, sicher nach finnischer Zeit, die nicht ganz unserer Uhrzeit entspricht.

Tid är nämligen en basuppgift som dessa sektorer måste införliva i sina produkter och tjänster.

Für diese Sektoren ist die Uhrzeit in der Tat eine wichtige Größe, die in die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen einfließt.

Vi listar den IP-adress som fått åtkomst till e-posten, den anslutna platsen samt tid och datum.

Wir führen die IP-Adresse auf, mit der auf Ihre E-Mails zugegriffen wurde, den zugehörigen Standort sowie die Uhrzeit und das Datum.

Med hjälp av det kan mottagaren bestämma exakt position och tid överallt i världen.

Mit seiner Hilfe kann der Empfänger seine Position feststellen und die Uhrzeit mit großer Genauigkeit überall auf der Welt bestimmen.

tid {u} (auch: löptid)

Det belopp som föreslås av den allmänna föredraganden beaktar inte det nya samlingsprogrammet för kultur som föreslås om två års tid.

Die Höhe des vom Generalberichterstatter vorgeschlagenen Betrages berücksichtigt nicht das neue Kulturrahmenprogramm mit einer vorgeschlagenen Laufzeit von zwei Jahren.

I betänkandet föreslås således att gruppviseringar för kort tid skall utfärdas till grupper av sjömän från fem till femtio personer, även om de inte har samma medborgarskap.

Der Bericht schlägt also die Erteilung eines Gruppenvisums mit kurzer Laufzeit an eine Gruppe von 5 bis 50 Seeleuten vor, auch wenn nicht alle dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen.

Det kommer att finnas en övergångsperiod och om vi beaktar omsättningen av denna fordonstyp, den tid det tar innan direktivet träder i kraft och så vidare, ser vi att förslaget inte är så tokigt.

Es gibt eine Anpassungszeit, und wenn wir die Laufzeit dieser Fahrzeuge, die Inkraftsetzung der Richtlinie usw. berücksichtigen, stellen wir fest, dass dies nicht mehr so unangebracht ist.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "tid":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "tider" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

I dessa tider talas det ju mycket om kompetensregister och om nya kontrollmetoder.

Heutzutage ist ja oft von einem Kompetenzkatalog und neuen Leitungsformen die Rede.

Redan i normala tider - utan BSE-kris och mul- och klövsjuka - är felkvoten hög.

Schon in den normalen Jahren - ohne BSE- und MKS-Krise - sind die Fehlerquoten hoch.

Kommissionen kanske anser att den borde äga dessa tider på folkets vägnar.

Vielleicht glaubt die Kommission, dass sie ihr im Namen des Volkes gehören sollten.

Det lilla Luxemburg har i alla tider förespråkat och befrämjat den gemensamma valutan.

Das kleine Luxemburg hat seit jeher die gemeinsame Währung befürwortet und gefördert.

Bankerna har sedan urminnes tider kunnat höja räntor och avgifter över en natt.

Die Banken konnten schon seit jeher die Zinsen und auch die Spesen über Nacht erhöhen.

Detta är min innerliga vädjan: Låt oss bekämpa detta i dessa svåra tider.

Ich möchte feierlich erklären: Mobilisieren wir uns, denn die Stunde ist ernst.

Det finns tider för att lyfta, för att landa men också för att flyga över.

Es gibt Zeitnischen für Starts, für Landungen, aber auch für Überflüge.

Om inte Sabena kan fylla dessa tider borde andra tillåtas att använda dem.

Wenn Sabena diese Slots nicht nutzen kann, dann sollten andere die Möglichkeit dazu haben.

Rubrik 4 kommer som alltid att kräva särskild uppmärksamhet, i synnerhet i dessa tider.

Wie immer, und speziell zum gegenwärtigen Zeitpunkt, erfordert Rubrik 4 besondere Beachtung.

(skratt) Jupp, det böljande håret, de blå ögonen -- det var tider det.

(Gelächter) Ja, das gewellte Haar, die blauen Augen – das hatte was.

Politiken har funnits sedan 1962 och har i alla tider administrerats centralt av kommissionen.

Diese Politik wird seit 1962 betrieben und seither zentral durch die Kommission verwaltet.

De här människorna representerar ett hopp i dessa oroliga tider.

Diese Personen sind Hoffnungsträger in diesen Tagen der Angst und des Bangens.

Jag har grupper här, vi har inbjudningar, vi har tider att passa.

Ich habe hier Gruppen, wir haben Einladungen, wir haben Termine.

Vi kan alla känna det i ryggmärgen: det är goda tider för Europeiska unionen nu.

Wir spüren es alle: Es sind gute Tage für die Europäische Union!

Så vi fyller ut dessa tider när det egentligen borde gå väldigt snabbt.

Also neigen wir dazu, diese Zeiträume aufzufüllen, wenn es eigentlich recht schnell gehen sollte.

De tider då det verkar minst lämpligt att leka, kan vara de tillfällena då det är mest angeläget.

Gerade wenn es kaum angebracht scheint ist Spiel vielleicht am nötigsten.

I gamla tider, när de olympiska spelen hölls i Grekland, upphörde alla krig så länge spelen pågick.

In der Antike wurden in Griechenland alle Kriege für die Dauer der Olympischen Spiele unterbrochen.

I alla tider har Europas städer varit centrum för det kulturella livet.

Von jeher waren Städte in Europa Zentren kulturellen Lebens.

Denna stiftelse har en nyckelroll att spela, särskilt i dessa tider.

Diese Stiftung spielt gerade jetzt eine wesentliche Rolle.

Iraks befolkning genomgår verkligen de mörkaste tider de någonsin kan ha upplevt.

Das irakische Volk durchlebt jetzt gewiß die schwärzeste Nacht, die es möglicherweise je erfahren hat.
 

Definition von tid auf Schwedisch

tid {subst.}[tiden tider]
Orled: tid-en
1en abstrakt men mätbar grundstorhet som kan uppfattas såsom analog med de rumsliga dimensionerna och omfattar det förflutna, nuet och det tillkommande: tidsavstånd; tidsfaktor; bortom tid och rum; tiden gick, och snart var det sommar; vi förflyttar oss nu 200 år bakåt i tiden; fördriva tiden med kortspel
Bet. nyanser:
a)om viss mängd av denna storhet, särsk. med tanke på den möjlighet den ger att utföra ngt: tidsbesparande; tidsförlust; tidsschema; de hade gott om tid; det tog tid att laga bilen; han hade inte tid att komma; det var ingen tid att förlora; mötet drog ut på tiden; en tid bodde de utomlands; efter någon tid
b)spec. om viss uppmätt mängd av denna storhet, särsk. i relation till viss prestation: tidtagare; rekordtid; simma på tid; han sprang 400 m på 47,8 -- en hygglig tid; ta tiden mäta upp tiden (för ngt förlopp)
c)om visst sätt att mäta denna storhet, vanl. relaterat till solens uppgång och nedgång: tidsskillnad; astronomisk och borgerlig tid; klockan 6 brittisk tid
Idiom: en gång i tiden: vid en viss tidpunkt för relativt länge sedan; gå ur tiden ; i sinom tid efter viss (vänte)tid <urspr. bibl.>; med tiden så småningom, efter hand; tid är pengar om man spar tid, spar man också pengar; tiden läker alla sår efter tillräckligt lång tid glöms allt obehagligt; tidens tand tiden betraktad såsom förändrande och nedslitande kraft; tids nog efter viss (vänte)tid; under tiden samtidigt
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. tiþ 'tid; mässa; reningstid'; gemens. germ. ord, urspr. ev. 'avdelning; avsnitt'
2bestämt avsnitt av den grundstorhet som omfattar det förflutna, nuet och det tillkommande vanl. om ngt avsnitt av det förflutna; med mera tonvikt på begynnelse- och slutpunkt än på längden : tidsanda; tidstypisk; tidsålder; medeltiden; storhetstid; vintertid; Rubens, tidens störste målare; på den tiden fanns inga bilar; en art som dog ut under förhistorisk tid; den moderna tidens krav; på Arendorffs tid; på sista tiden; forna tiders kvinnor
Bet. nyanser:
a)ofta med tanke på de rådande förhållandena: det är dåliga tider; svartabörshajarna hade gyllene tider under kriget; en lycklig tid; på den gamla goda tiden
b)spec. äv. om mycket kort avsnitt, ända ner till ett ögonblick : att ringa vid den här tiden på dygnet!; de äter alltid vid samma tid
c)spec. om bestämd tidpunkt som är den enda tänkbara och då ngt måste inträffa, vara färdigt e.d.: passa tiden; hålla tiden; tid hos doktorn; komma i tid
Idiom: alla tiders: mycket bra; det var på tiden det var i senaste laget; det är hög tid det är nästan för sent; (en bilmodell) i tiden (en bilmodell) som svarar mot samtidens behov; i tid och otid alltför ofta <urspr. bibl.>; nu för tiden i vår samtid; på sin tid under ngn tidsperiod i det förflutna; tid efter annan periodvis, ibland
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
 

Neue Übersetzung für Schwedisch-Deutsch vorschlagen

Sind Dir bestimmte schwedische Ausdrücke oder Redewendungen vertraut? Kennst Du spezifische schwedische Fachbegriffe? Wenn dies der Fall ist, dann kannst Du schwedische und deutsche Wörter zum Schwedisch-Deutsch Wörterbuch hinzufügen und so Dein Wissen mit allen teilen.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: stumpf, stumpf, Findigkeit, vorkommen, vorkommen

Ähnliche Wörter

Schaue im Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.