Langeweile?

Probier unser Galgenmännchen-Spiel aus

Polnisch-Deutsch Übersetzung für "związek"

 

"związek" Deutsch Übersetzung

Ergebnisse: 1-46 von 939

związek {Substantiv}

związek (powiązanie) {m}

Postulowano związek przyczynowy, ale nie wyjaśniono mechanizmu działania.

Ein kausaler Zusammenhang wird vermutet, der Wirkmechanismus ist allerdings nicht geklärt.

Związek przyczynowy został potwierdzony, chociaż mechanizm działania nie został wyjaśniony.

Ein kausaler Zusammenhang wird vermutet, der Wirkmechanismus ist allerdings nicht geklärt.

Spójrzmy najpierw na związek z promieniowaniem UV przy powierzchni Ziemi.

Schauen wir zuerst auf den Zusammenhang zwischen ultravioletter Strahlung und Erdoberfläche.

Jeśli u pacjenta w przeszłości występowała choroba ścięgien, która miała związek z leczeniem

wenn bei Ihnen bereits früher im Zusammenhang mit einer Behandlung mit Chinolonen

Związek przyczynowy z leczeniem somatropiną jest mało prawdopodobny.

Es ist unwahrscheinlich, dass ein kausaler Zusammenhang mit der Somatropin-Behandlung besteht.

związek {m} [Chem.]

Verbindung {f} [Chem.]

Związek czasowy zidentyfikowany pomiędzy 4 przypadkami zespołu nagłej śmierci (SUD) oraz

Die zeitliche Verbindung zwischen 4 plötzlichen unerwarteten Todesfällen (Sudden Unexpected

Nasz związek z rzeczywistością jest niczym innym jak postrzeganiem.

Unsere Verbindung zur Wirklichkeit ist niemals nur die Wahrnehmung.

I to jest to, co fotograf wykorzystuje, kiedy tworzy swój własny związek z widzem.

Und das ist, was ein Foto bewirkt, wenn es eigene mächtige Verbindung zum Betrachter aufbaut.

To trywialny związek pomiędzy prawdopodobieństwem i genetyką.

Das ist eine eher triviale Verbindung zwischen Wahrscheinlichkeit und Genetik.

Jaki jest związek między tymi obrazami cierpienia a historią, którą właśnie wam przeczytałem?

Was ist die Verbindung zwischen diesen Bildern von Leid und der Geschichte die ich Ihnen gerade vorgelesen habe?

związek (z czymś) {m}

Bezug (Zusammenhang: zu etw) {m}

Nie wiadomo, czy wyniki te mają związek z hepatotoksycznością.

Ob diese Ergebnisse Konsequenzen in Bezug auf eine Beeinträchtigung der Leberfunktion haben, ist unklar.

Od razu widać związek pomiędzy wydajnością i popularnością, można również, stopniując zawartości wykonać jakby linię "wartych zachodu".

Und die Blasen entsprechen der Beliebtheit in Bezug auf die Anzahl an Suchergebnissen in Google.

Odpowiednio długi czas pobytu i poszukiwania pracy w danym kraju może być uznany za rzeczywisty związek z krajowym rynkiem pracy.

Die Tatsache, dass Sie sich über einen angemessenen Zeitraum hinweg im Land aufgehalten und nach Arbeit gesucht haben, kann als echter Bezug gewertet werden.

In vitro, główny metabolit M1 jest równie silny jak związek macierzysty w hamowaniu skurczów macicy wywołanych oksytocyną.

Der Hauptmetabolit M1 scheint eine ebenso starke Wirkung in bezug auf die in vitro Hemmung Oxytocin-induzierter Wehentätigkeit wie die Muttersubstanz zu haben.

Celem opisu i tytułu jest jak najlepsze przedstawienie i opisanie każdego wyniku oraz wyjaśnienie, jaki ma on związek z zapytaniem użytkownika.

Snippets und Titel dienen dazu, jedes Ergebnis möglichst treffend zu kennzeichnen und zu beschreiben. ~~~ Zudem sollen sie deutlich machen, in welchem Bezug das Ergebnis zur Suchanfrage steht.

związek {m} (auch: stosunek)

Teraz wyobraź sobie, w tej chwili, związek, który rozpadł się wiele lat temu.

Ich möchte, dass sie sich jetzt, eine zerbrochene Beziehung vorstellen.

Byli skłonni inwestować w związek, które mogą, ale nie muszą się udać.

Sie sind bereit in eine Beziehung zu investieren, die vielleicht gelingt oder nicht gelingt.

Dlaczego należy się troszczyć o związek między tekstem reklamy a słowami kluczowymi?

Warum sollten Sie sich über die Beziehung zwischen Anzeigentext und Keywords Gedanken machen?

Można powiedzieć, że związek nauki i projektowania trwa od wieków.

Man kann sagen, dass die Beziehung zwischen Wissenschaft und Design Jahrhunderte zurückgeht.

Jak małe roboty. ~~~ Tak wchodzimy z związek i jest fajnie przez rok.

So gehen wir in eine Beziehung hinein und sie ist ok für ein Jahr.

związek (klub, stowarzyszenie) {m} (auch: towarzystwo, klub, stowarzyszenie, bractwo)

Verein {m}
Bindung (Partnerschaft) {f}

Jest przywiązanie, zależne od oksytocyny i opiatów, które stwierdza "to związek na dłużej".

Dann gibt es Bindung, das ist Oxytocin, und Opiate, die sagen: "Das ist eine langfristige Bindung."

Jest przywiązanie, zależne od oksytocyny i opiatów, które stwierdza "to związek na dłużej".

" Dann gibt es Bindung, das ist Oxytocin, und Opiate, die sagen: "Das ist eine langfristige Bindung.

Związek znajdujący się w plastiku poliwęglanowym, z którego robi są butelki dla dzieci.

Es ist eine Bindung, die in polycarbonathaltigem Plastik zu finden ist, aus dem Babyflaschen gemacht sind.
Gemeinschaft (Verbindung) {f}

I w związku z tym jak sądzę, nasuwa się kolejny wniosek że, Hindusi bardziej akceptują globalizację.

Und dann denke ich, die andere Sache ist, dass Inder heute weitaus mehr einverstanden mit der Globalisierung sind.

Powiedziała, że ma 90 lat, a jej czas upływa i jest zdesperowana, by znaleźć więcej dowodów na istnienie tego związku.

Und ich denke mir: Ich sitze neben Lewis Pugh.

Rodzaj związku można negocjować.

Ich denke, die meisten Menschen verstehen die Absicht, die dahinter steckt.

związek {m} (auch: sojusz)

Bund {m}

wstąpić w związek małżeński

den Bund fürs Leben schließen

wstąpić w związek małżeński

den Bund der Ehe eingehen

związek {m} [Pol.] (auch: koalicja)

Koalition {f} [Pol.]

związek (klub, stowarzyszenie) {m} (auch: bandaż, klub, opatrunek, stowarzyszenie)

Verband {m}

związek hodowców kur niosek

Verband der Legehennenzüchter

związek {m} (auch: fuzja)

Zusammenschluß {m} [alt]

związek {m} (auch: fuzja, zrost)

związek (kochających się ludzi) {m}

 

Synonyme

Synonyme (Polnisch) für "związek":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "związek" auf Deutsch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "związek" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Znajdziemy tam głównie glicynę i alaninę, oraz śladowe ilości innych związków.

Man findet zumeist Glycin, dann Alanin, und dann gibt Spuren anderer Elemente.

Niektórzy z was pewnie słyszeli o związku chemicznym o nazwie bisfenol A (BPA).

Einige von Ihnen wissen vielleicht über die Chemikalie Bisphenol A, BPA, Bescheid.

Aktywność farmakologiczna głównie zależy od związku macierzystego – olanzapiny.

Die pharmakologische Hauptwirkung wird unverändertem Olanzapin zugeschrieben.

W związku z tym, nie należy stosować tych leków jednocześnie (patrz punkt 4. 4).

Daher sollte diese Kombination nicht angewendet werden (siehe Abschnitt 4.4).

W związku z tym czynności opisane w poniższej instrukcji należy wykonać dwukrotnie.

Aus diesem Grund müssen die nachfolgenden Anweisungen zweimal durchgeführt werden.

W tych badaniach zaobserwowano wyraźny związek pomiędzy dawką a odpowiedzią.

In diesen Studien konnte eine eindeutige Dosis-Wirkungsbeziehung beobachtet werden.

Feministki nienawidziły nas, a ten związek od początku nie miał przyszłości.

Und die Feministen haben uns gehasst und das Ganze war durch und durch erbärmlich.

Możesz przez przypadek wcisnąć "odpowiedz wszystkim" przy mailu i zniszczyć związek.

Oder man kann einfach einen unglaublich ärgerlichen Tag bei der Arbeit haben.

W związku z tym, czynności opisane w poniższej instrukcji należy wykonać dwukrotnie.

Aus diesem Grund müssen die nachfolgenden Anweisungen zweimal durchgeführt werden.

W organizmie temozolomid ulega przekształceniu do innego związku zwanego MTIC.

Im Körper wird Temozolomid in eine andere Substanz namens MTIC umgewandelt.

W związku z tym nie przeprowadzano badań farmakokinetyki wewnątrznaczyniowej u ludzi.

Infolge dessen wurden keine pharmakokinetischen Studien am Menschen durchgeführt.

Pacjenci, u których w wywiadzie stwierdzono choroby ścięgien, występujące w związku z

Sehnenerkrankungen/-schäden infolge einer Chinolontherapie in der Anamnese.

wzmocnienie ostrzeżenia w celu podkreślenia, że w związku z zastosowaniem inhibitorów

Verschärfung eines Warnhinweises zur Betonung, dass es bei COX-2-Hemmern bereits zu

w związku z tym powinny zostać usunięte z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

diese daher aus der Genehmigung für das Inverkehrbringen zu streichen sind:

W związku z tym nie zaleca się stosowania nateglinidu w tych grupach pacjentów.

Deshalb kann die Behandlung dieser Patientengruppen nicht empfohlen werden.

W związku z tym leku Fareston nie należy stosować jenocześnie z następującymi lekami:

Daher sollte Fareston nicht zusammen mit folgenden Medikamenten eingenommen werden:

Ku mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.

Und überraschenderweise haben mehr als die Hälfte tatsächlich etwas mit Design zu tun.

Pierwszy, a właściwie również drugi z nich, ma związek z przesunięciem władzy.

Und die ersten, die ersten zwei davon, betreffen einen Übergang von Macht.

W związku z tym, nie zaleca się stosowania rywaroksabanu u tych pacjentów.

Daher wird die Anwendung von Rivaroxaban bei diesen Patienten nicht empfohlen.

Mam swoją opinię na ten temat w związku z moją pracą… Ale stajemy się coraz mądrzejsi.

Aber die Menschen werden tatsächlich, so stellt sich heraus, immer klüger.
 

Neue Polnisch-Deutsch Übersetzung vorschlagen

Sind Dir bestimmte polnische Ausdrücke oder polnische Redewendungen vertraut? Kennst Du spezifische polnische Fachbegriffe? Wenn dies der Fall ist, dann kannst Du polnische und deutsche Wörter zum Polnisch-Deutsch Wörterbuch hinzufügen und so Dein Wissen teilen.

PolnischPolnisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: verhohnepipeln, gutes Leben führen, Bimmelbahn, Verjüngung, Ruhrpott

Ähnliche Wörter

Noch mehr Übersetzungen im Italienisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.