Praktikumsangebote im Ausland für Deutsch Muttersprachler

Polnisch-Deutsch Übersetzung für "wersja"

 

"wersja" Deutsch Übersetzung

Ergebnisse: 1-30 von 403

wersja {Substantiv}

wersja {f}

Version {f}

Czy na moim komputerze jest zainstalowana 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows?

Wird auf meinem PC die 32-Bit- oder die 64-Bit-Version von Windows ausgeführt?

Najnowsza wersja systemu Windows udostępnia nowy format o nazwie Live File System.

Die aktuellste Version von Windows bietet das neue Format Livedateisystem.

~~~ Strona kanoniczna jest preferowaną wersją zestawu stron o bardzo podobnej treści.

Eine kanonische Seite ist die bevorzugte Version mehrerer Seiten mit ähnlichen Inhalten.

Włóż dysk do komputera, na którym jest uruchomiona bieżąca wersja systemu Windows Vista.

Legen Sie die DVD in den Computer mit der aktuellen Version von Windows Vista ein.

Jaka wersja systemu Windows i dodatku Service Pack jest zainstalowana na moim komputerze?

Welche Version von Windows und welches Service Pack wird auf meinem Computer ausgeführt?

wersja {f}

Darstellung (Wiedergabe) {f}

Terminy działań niepożądanych oparte są na MedDRA wersja 9. 1.

Die Darstellung der ADR- Terminologie basiert auf MedDRA, Version 9.1.

wersja {f}

Ausgabe (Version) {f}

Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/29)Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 26, pdf 832 kB, bg . cs .

Beschluss der EZB vom 13. Dezember 2010 über die Ausgabe von Euro-Banknoten (Neufassung) (EZB/2010/29)ABl.

wersja {f} (auch: ujęcie)

Fassung (Version, Form) {f}

Obowiązująca wersja Oznakowania Opakowań jest ostateczną wersją opracowaną w trakcie obrad grupy Koordynacyjnej.

Die gültige Etikettierung ist die endgültige Fassung, die während des Verfahrens der Koordinierungsgruppe erzielt wurde.

Nowa wersja „Dokumentacji ogólnej” zawiera wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniej aktualizacji.

Diese Fassung der Allgemeinen Regelungen enthält alle Änderungen, die seit der letzten Aktualisierung vorgenommen wurden.

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją.

Wir können nicht gewährleisten, dass die online abrufbare Fassung eines Dokuments genau der amtlichen Fassung entspricht.

Obowiązująca wersja Ulotki dla pacjenta zawierająca poniższą zmianę jest ostateczną wersją opracowaną w trakcie obrad grupy Koordynacyjnej:

Die gültige Packungsbeilage ist die endgültige Fassung, die während des Verfahrens der Koordinierungsgruppe erzielt wurde, mit den folgenden Änderungen:

Elektroniczna wersja dokumentu w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej EBC od dzisiaj, od godziny 15.00 czasu EBC (środkowoeuropejskiego).

Die englische Fassung des Dokuments ist ab heute, 15.00 Uhr EZB-Zeit (MEZ), auf der Website der EZB elektronisch abrufbar.

wersja {f}

Ausführung (Typ, Modell) {f}
 

Synonyme

Synonyme (Polnisch) für "wersja":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "wersja" auf Deutsch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "wersja" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Nowa wersja prezentacji Google korzysta z najnowszych technologii, takich jak HTML5.

Beim neuen Format für Google-Präsentationen kommt die neueste Technologie, wie z.

Nowa wersja prezentacji Google korzysta z najnowszych technologii, takich jak HTML5.

Beim neuen Format für Google-Präsentationen kommt die neueste Technologie, wie z. B.

Wersja robocza zostanie trwale usunięta.zaktualizowano09/21/2011PokrewneNie

Sie das Kontrollkästchen neben der Nachricht, die Sie löschen möchten.Klicken

Aby użyć innej wersji językowej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wenn Sie eine andere Sprachversion verwenden möchten, folgen Sie den Schritten unten:

Używasz Aplikacji Google w Wersji profesjonalnej lub Wersji dla szkół i uczelni?

Sie verwenden Google Apps for Business oder Google Apps Education Edition?

Niewielka liczba motywów nie jest już obsługiwana w uaktualnionej wersji Google Maila.

Einige wenige Designs werden in Google Mail nach dem Upgrade nicht mehr unterstützt.

Sterowniki są zazwyczaj uporządkowane według wersji systemu Windows i modelu drukarki.

Treiber sind in der Regel nach Windows-Edition und Druckermodell sortiert.

Jego wstępna wersja została umiejętnie przedstawiona przez senatora George'a Mitchella.

Die Erstversion wurde geschickt ausgehandelt von Senator George Mitchell.

Artykuł zawiera informacje o wersji dotyczące pakietu Podstawowe programy Windows Live.

Dieser Artikel enthält Versionshinweise für Windows Live Essentials-Programme.

Kamery sieciowe AXIS Q60 są dostępne w wersji do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz

AXIS Q60 Netzwerk-Kameras sind verfügbarals innen- und außenbereichsgeeignete Modelle

Ulepszona wersja, zawieszana na szyi, przeznaczona już była do sprzedaży.

Also setzte ich auch eine kleine Kamera auf, welche wie ein digitales Auge funktioniert.

Ta wersja edytora rysunków Google zawiera bardziej ograniczony zestaw funkcji.

Beide können nach dem Kopieren unabhängig voneinander bearbeitet werden.

Funkcja jasności adaptacyjnej nie jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows 7.

Adaptive Helligkeit ist nicht in allen Editionen von Windows 7 verfügbar.

Program Windows Live Mesh 2011 nie działa z programem Live Mesh w wersji beta.

Windows Live Mesh 2011 kann nicht parallel mit der Live Mesh-Betaversion verwendet werden.

Rozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.

Dies erleichtert die Aktualisierung der 22 Sprachfassungen der FAKTEN-Präsentation.

Od czasu publikacji poprzedniej wersji raportu osiągnięto znaczne postępy.

Seit dem vorigen Bericht sind beachtliche Fortschritte gemacht worden.

Windows Server 2003, wersja 32-bitowa, z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym – 64 MB

Windows Server 2003 32 Bit mit Service Pack 2 (SP2) oder höher – 64 MB

W przypadku wersji N lub KN systemu Windows 7 należy pobrać Media Feature Pack.

Laden Sie für die N- und KN-Editionen von Windows 7 Folgendes herunter: Media Feature Pack.

Aby znaleźć numer wersji, w menu Pomoc kliknij polecenie Windows Media Player — informacje.

Die Versionsnummer finden Sie, wenn Sie im Menü Hilfe auf Info klicken.

Korzystając z tej wersji, szybko znajdziesz żądane informacje na komputerze i w Internecie.

Mit dieser Edition finden Sie schnell, was Sie auf Ihrem PC und im Internet suchen.
 

Neue Polnisch-Deutsch Übersetzung vorschlagen

Sind Dir bestimmte polnische Ausdrücke oder polnische Redewendungen vertraut? Kennst Du spezifische polnische Fachbegriffe? Wenn dies der Fall ist, dann kannst Du polnische und deutsche Wörter zum Polnisch-Deutsch Wörterbuch hinzufügen und so Dein Wissen teilen.

PolnischPolnisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: verhohnepipeln, gutes Leben führen, Bimmelbahn, Verjüngung, Ruhrpott

Ähnliche Wörter

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Russisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.