So schreibt man einen CV auf Deutsch

Polnisch-Deutsch Übersetzung für "kiedy"

 

"kiedy" Deutsch Übersetzung

Ergebnisse: 1-28 von 1844

kiedy {Pronomen}

kiedy {Pron.}

wann {Pron.}

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Kiedy można ufać witrynie sieci Web.

Weitere Informationen finden Sie unter Wann kann ich einer Website vertrauen?.

Porada, kiedy dalsze badania i biopsja szpiku kostnego mogłyby być właściwe.

Anleitung, wann weitere Untersuchungen und eine Knochenmarkbiopsie geeignet sind.

Oni na to: "Nie chodzi o to kiedy musisz wyjechać, ale kiedy musisz tam być."

Es geht nicht darum, wann du gehen musst, sondern wann du dort sein musst."

RW: Jak bardzo posunęła się względem tego budowa, i kiedy ma być skończony?

RSW: Wie weit fortgeschrittener als das hier ist es denn und wann wird es fertig sein?

Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy przerwać stosowanie leku Ratiograstim.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wann Sie die Anwendung von Ratiograstim beenden sollen.

kiedy {Adverb}

kiedy {Adv.} [umg.]

irgendeinmal {Adv.}

kiedy {Adv.} [umg.]

Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie zmienić kod osadzania.

Möglicherweise müssen Sie Ihren Einbettungscode irgendwann einmal ändern.

kiedy {Adv.} [umg.]

schon mal {Adv.}

Kiedy poziom wody się obniża pojawiają się kolejne schody.

Man sagt, dass ein Bild tausend Worte wert ist, also können wir hier schon mal 1000 Worte sparen, und noch mal 1000 Worte.

kiedy {Konjunktion}

kiedy {Konj.} (auch: jeżeli, jeśli, gdy, skoro)

wenn {Konj.}

Lek ten należy stosować jedynie wówczas, kiedy nie można stosować innego leku.

Vistide darf nur angewendet werden, wenn andere Arzneimittel nicht geeignet sind.

Nie wolno otwierać do czasu kiedy pacjent jest przygotowany do wstrzyknięcia.

Der Beutel darf erst geöffnet werden, wenn der Patient zur Injektion bereit ist.

Kiedy ich liczba jeszcze wzrośnie, nasz naród nie będzie zasługiwał na obronę.

Wenn es genug davon gibt, haben wir eine ganze Nation, die nicht schützenswert ist.

Kiedy te objekty eksplodują, nie spowodują szkód ekologicznych na skalę globalną.

Wenn diese Dinger explodieren, verursachen sie keinen globalen ökologischen Schaden.

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby (patrz „ Kiedy zachować szczególną

wenn Sie an einer schweren Lebererkrankung leiden (siehe „Besondere Vorsicht bei der

kiedy {Konj.} (auch: gdy, aniżeli)

als {Konj.}

Kiedy zaczęłam fotografować takie miejsca, czułam, że na zdjęciach czegoś brakuje.

Als ich an diesen Orten Fotos schoss, fand ich, dass in diesen Fotos etwas fehlte.

Na początku, kiedy Anajulina powiedziała mi: "Chcielibyśmy zacząć" Zawahałem się.

Am Anfang, als Anajulina mir sagte: "Wir würden gerne damit anfangen", zögerte ich.

Kiedy byłem studentem pierwszego roku, poszedłem na pierwszy wykład z biologii.

Nun, als ich ein Neuling auf dem College war, Hatte ich meine ersten Biologiekurse.

Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.

Wir hatten ganzseitige Annoncen, vor etwa 30, 25 Jahre, als dieser Kanal kam.

Kiedy przystanęła, pomyślała, "Zauważyli mnie. ~~~ Najlepiej szybko się powiększę.”

Als er sich wieder niederlässt, sagt sich der Oktopus: "Ich wurde entdeckt.

kiedy {Konj.}

nachdem {Konj.}

że kiedy wróciłem do firmy, zmieniłem ją całą w firmę na jednym pośladku".

Nachdem ich zurück war habe ich meine ganze Firma zu einer Ein-Pobacken-Firma gemacht.“

Teraz, kiedy to już jest zrobione, możemy wybrać opartą na ruchu akcję.

Und nun, nachdem das getan ist, können wir eine bewegungsorientierte Aktion wählen.

e ni Kiedy preparat EXUBERA podano zdrowym ochotnikom po dwugodzinnym, biernym narażeniu na

Nachdem EXUBERA in einer kontrollierten experimentellen Umgebung gesunden Probanden

Kiedy proszek się rozpuści, należy nabrać roztwór do strzykawki.

Nachdem sich das Pulver aufgelöst hat, ziehen Sie die Lösung wieder in die Spritze auf.

Kiedy umarł, zorientowałam się, że nikt już do mnie nie pisze.

Nachdem er starb, bemerkte ich, dass niemand mir mehr schreibt.

kiedy {Konj.} (auch: gdy, niby)

wie {Konj.}

Kiedy macie kamerę cyfrową, w jaki sposób przesyłacie obrazy do komputera?

Wenn Sie eine Digitalkamera haben, wie bekommen Sie die Bilder zum Computer?

RW: Jak bardzo posunęła się względem tego budowa, i kiedy ma być skończony?

RSW: Wie weit fortgeschrittener als das hier ist es denn und wann wird es fertig sein?

Wygląda to nieciekawie, jak na studiach, kiedy nie lubiliście statystyki.

Das sieht fies aus, wie in der Uni, als Sie keine Lust auf Statistiken hatten.

Jak i kiedy należy stosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat

Wie und wann sollten Sie Helicobacter Test INFAI für Kinder im Alter von 3-11 anwenden?

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

Geht der Angerufene, wenn es klingelt, so schnell ans Telefon wie früher?
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Polnisch) für "kiedy":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "kiedy" auf Deutsch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "kiedy" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Zbierzcie armię, kiedy jest potrzebna, a marynarce zostawcie spójność na co dzień.

"Hebt im Ernstfall ein Heer aus und betreibt für das Alltagsgeschäft eine Marine."

Czy wiesz, że przysługują Ci określone prawa, kiedy podróżujesz statkiem w UE?

Wussten Sie, dass Sie bei einer Schiffsreise in der EU bestimmte Rechte haben?

Kiedy w ten sposób mamy doczynienia z ludźmi umysł jest o wiele bardziej złożony.

Und durch diese Widersprüchlichkeiten entsteht das Problem der letzten Meile.

Kiedy przepuścimy ją przez kominy słoneczne, faktycznie usuniemy 95% tej substancji.

Und dann tausche ich sie mit den Studenten aus und setze diesen Ruß wieder ein.

I tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.

Und natürlich hat es wirklich nicht so viel mit dem zu tun, was falsch lief.

Kiedy myślę o swojej babci, oczywiście uważała, że wszystkie jej wnuki są wyjątkowe.

Natürlich würde meine Großmutter all ihren Enkeln sagen, sie seien etwas Besonderes.

Poniżej wymieniono sytuacje, kiedy lek Ribavirin Teva może być stosowany u dorosłych:

In den folgenden Situationen kann Ribavirin Teva bei Erwachsenen angewendet werden:

Jest tutaj pasek postępu, który przewinie się poprzez ekran kiedy on będzie to robił.

Es gibt einen Fortschrittsbalken, der über den Schirm scrollt, während er das tut.

Kiedy to się działo, "projekt sztuki" był ostatnią rzeczą, o której myślałem.

Während dieser Zeit war das Letzte was ich dachte, daraus ein Kunstprojekt zu machen.

Ale tak naprawdę nie do końca zrozumiałem co we mnie zaszło kiedy byłem w Swarthmore.

Aber ich verstand noch nicht vollständig, was mit mir in Swarthmore passiert war.

Aby zaplanować, kiedy system Windows automatycznie instaluje aktualizacje:

So planen Sie den Zeitpunkt der automatischen Installation von Updates durch Windows:

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fluticasone furoate GSK:

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Fluticasone furoate GSK ist erforderlich:

Zanim zastosuje się lek [ Nazwa własna ]..., Kiedy zachować szczególną ostrożność...).

WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME... und Besondere Vorsicht bei der Einnahme...).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Insulin Human Winthrop Basal

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Insulin Human Winthrop Basal ist erforderlich

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Insulin Human Winthrop Rapid

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Insulin Human Winthrop Rapid ist erforderlich

Zaczynamy myśleć, że problem został rozwiązany kiedy rozwiążemy jego techniczą stronę.

Wir glauben, das Problem gelöst zu haben sobald wir die technologische Löung haben.

Teraz jest czas, kiedy bezczelność jest konieczna do tego, by iść naprzód.

Jetzt ist wieder eine Zeit, in der Mut gefordert ist, um uns weiterzubewegen.

Kiedy komórki są już na ciele pacjenta, przyklejają się dokładnie tam, gdzie mają być.

Sind die Zellen erst einmal im Patienten, werden sie bleiben, wo sie hingehören.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Twinrix Junior:

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Twinrix Kinder ist erforderlich,

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Tritanrix HepB:

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Tritanrix HepB ist erforderlich,
 

Neue Polnisch-Deutsch Übersetzung vorschlagen

Sind Dir bestimmte polnische Ausdrücke oder polnische Redewendungen vertraut? Kennst Du spezifische polnische Fachbegriffe? Wenn dies der Fall ist, dann kannst Du polnische und deutsche Wörter zum Polnisch-Deutsch Wörterbuch hinzufügen und so Dein Wissen teilen.

PolnischPolnisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: verhohnepipeln, gutes Leben führen, Bimmelbahn, Verjüngung, Ruhrpott

Ähnliche Wörter

kibic · kibice · kibicować · kić · kichać · kichnąć · kiciarz · kiciuś · kicz · kiczowaty · kiedy · kiedykolwiek · kiedyś · Kielce · kielich · kieliszek · kieliszki · kielnia · kiepski · kiepsko · kier

Noch mehr Übersetzungen im Chinesisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.