Synonyme

total: entire · full · number

mehr (9)

Praktikumsangebote im Ausland für Deutsch Muttersprachler

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "totaled"

 

"totaled" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-13 von 13

totaled {Verb}

totaled {pp}

uppgick {pp}

to total {Verb}

total {Adjektiv}

total {Adj.} (auch: profound, plain, overall, entire)

total {Adj.}

Certain countries like Iceland found themselves on the brink of total disaster.

En del länder, som Island, upptäckte att de stod på gränsen till total katastrof.

All Member States should exercise strict and total control over these power plants.

Samtliga medlemsstater borde ha en sträng och total kontroll över kärnkraftverken.

Total transformation that can actually transform the very lives that need the food.

Total omförvandling som faktiskt kan förvandla livet som är i behov av mat.

Moreover, there is a total lack of sufficiently strong control mechanisms.

Dessutom råder det total brist på tillräckligt starka kontrollmekanismer.

This entailed Mr Fischler abandoning the maximalist approach of total decoupling.

Detta medförde att Fischler övergav det maximalistiska synsättet med total frikoppling.

total {Adj.} (auch: aggregate)

sammanlagt {Adj.}

There are a total of 23 cameras placed on seven buildings in the Municipality.

Sammanlagt finns det tjugotre kameror placerade på sju byggnader i kommunen.

In total, Olympic Airways is demanding more than EUR 1 billion from the Greek state.

Sammanlagt kräver Olympic Airways över en miljard euro av den grekiska staten.

There, a total of 150 000 refugees are entirely dependent on international aid.

Sammanlagt finns där 150 000 flyktingar som är helt beroende av internationellt stöd.

A total of 135 staff have been employed since the new procedure came into effect.

Efter att det nya förfarandet trätt i kraft har man anställt sammanlagt 135 personer.

So far, only 12 of what will soon be a total of 25 Member States are in the eurozone.

Än så länge är bara tolv av de snart sammanlagt 25 medlemsländerna med i euroområdet.

total {Adj.} (auch: profound, plenary, perfect, outright)

fullständig {Adj.}

It is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.

Vi är fast beslutna att säkerställa att vi framför allt uppnår fullständig säkerhet.

Full employment does not mean the total absence of any form of unemployment.

Full sysselsättning innebär inte fullständig avsaknad av varje form av arbetslöshet.

Mr President, the British countryside is at the moment in total crisis.

Herr talman! Det råder för närvarande fullständig kris på den brittiska landsbygden.

Couched in terms of total harmonisation, the proposal is too feeble for us.

Vi anser att förslaget är alltför kraftlöst för att medföra en fullständig harmonisering.

That is a total misunderstanding of the position as he knows it to be.

Det är en fullständig missuppfattning av ståndpunkten och han vet att det är så.

total {Adj.} (auch: round, good, global, full-length)

hel {Adj.}

For example, a sum of an entire column will also total the values in the hidden cells.

Summman av en hel kolumn summerar t.ex. även värdena i de dolda cellerna.

A good deal of progress has been made with regard to most of the actions, in fact with 11 out of a total of 14.

För de flesta av åtgärderna har man gjort en hel del framsteg, närmare bestämt för 11 av totalt 14.

Technical measures can achieve a great deal but they have to be within the context of a strictly controlled total effort.

Tekniska åtgärder kan åstadkomma en hel del men de måste användas inom ramarna för en strikt kontrollerad totalsatsning.

They want much that is positive, but they want a lot that is total, as Mrs Merkel once remarked.

Mycket av vad de vill är positivt, men en hel del vill de genomföra på ett så fullständigt sätt som Merkel en gång påpekade.

I believe there were eighteen in total, a large proportion of which have been adopted, with a number of less important ones having been rejected.

Ändå fanns det i första behandlingen en hel del ändringsförslag och de står parlamentet helt bakom.

total {Adj.} (auch: rank, perfect, downright, complete)

fullkomlig {Adj.}

Today, systematic and widespread use is made of this weapon in peaceful areas, and always with total impunity.

I dag används detta vapen allmänt i fredliga områden, alltid med fullkomlig straffrihet.

It is a total disaster, as Dr Aneli Gabani, one of Europe's leading experts on Moldova, informed me yesterday.

Det är en fullkomlig katastrof, som Aneli Gabani, en av Europas ledande experter på Moldavien, sade till mig i går.

That is a total distortion of the truth and an abuse of the urgency procedure in this Parliament.

Det är en fullkomlig snedvridning av sanningen och ett missbruk av förfarandet för brådskande frågor i detta parlamentet.

Total respect for international law should be an absolute condition in relations between the EU and the United States.

Fullkomlig respekt för internationell lagstiftning måste vara ett absolut villkor i förbindelserna mellan EU och Förenta staterna.

I mean, how could he talk about growth and jobs without acknowledging that this wonderful, fabled Lisbon Strategy has been a total disaster?

Jag menar, hur kan han tala om tillväxt och sysselsättning utan att erkänna att den underbara, fabulerade Lissabonstrategin har varit en fullkomlig katastrof?

total {Adj.} (auch: aggregate)

sammanlagd {Adj.}

the maximum total duration of fixed-term contracts or relationships;

b) Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar.

This programme has a total budget of EUR 1.36 billion.

Programmet har en sammanlagd budget på 1,36 miljarder euro.

4 000 homes were severely damaged and tens of thousands forced to evacuate at a total cost of EUR 150 million.

4 000 hem skadades allvarligt, och tiotusentals fick evakueras till en sammanlagd kostnad av 150 miljoner euro.

Just over three years ago the institutions were using total space in excess of 2 million square metres.

För lite mer än tre år sedan utnyttjade institutionerna en sammanlagd lokalyta på mer än 2 miljoner kvadratmeter.

The European citizens should be able to benefit from pension rights with a total amount corresponding to the length of service.

EU:s medborgare ska kunna ha rätt till pension med en sammanlagd summa som motsvarar antalet tjänsteår.

total {Substantiv}

total {Subst.}

It is a pity that the budget has fixed a total of only EUR 30 million for the entire period.

Det är beklagligt att budgeten har en totalsumma på bara 30 miljoner euro för hela perioden.

Since 2002, three projects are being undertaken in South Africa for a total amount of EUR 55 million.

Sedan 2002 genomförs tre projekt i Sydafrika för en totalsumma på 55 miljoner euro.

Since 2002, three projects are being undertaken in South Africa for a total amount of EUR 55 million.

Sedan 2002 genomförs tre projekt i Sydafrika för en totalsumma på 55 miljoner euro.

What percentage of total aid is allocated to measures to promote employment outside the agricultural sector?

—Hur stor andel av det finansiella stödet (totalsumma, i procent) används för sysselsättningsåtgärder utanför jordbrukssektorn?

Each person pays $1 000 for the crossing - a total of $30 000, almost all of which is profit.

Varje person betalar 1 000 US-dollar för överfarten - vilket utgör en totalsumma på 30 000 US-dollar, varav nästan allt är ren vinst.

total {Subst.} (auch: summation)

The package, however, entails additional costs of around ECU 170m in total.

Emellertid innehåller detta paket i sin slutsumma extrakostnader om ca 170 miljoner ecu.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "total":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "totaled" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Therefore, area A1:C1 is totaled.

Det är alltså området A1:C1 som summeras.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

tortuous · torture · tortured · torus · Tory · tosh · toss · tossed · tot · total · totaled · totalitarian · totalitarianism · totality · totally · tote · totem · toto · touch · touch-up · touchable

Mehr in dem Französisch-Deutsch Wörterbuch.