Praktikumsangebote in vielen Ländern

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "thermal"

 

"thermal" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 66

thermal {Adjektiv}

thermal {Adj.}

termisk {Adj.}

thermal treatment for contaminate concentration and transformation of waste to value.

termisk behandling av förorena koncentration och omvandling av avfall till värde.

We need to develop renewable energy production - solar thermal and other.

Vi måste utveckla förnybar energiproduktion, termisk och annan solenergi.

So Boltzmann says, look, you could start with a universe that was in thermal equilibrium.

Så Boltzmann säger att du kan börja med ett universum med termisk jämvikt.

He says, the problem with thermal equilibrium is that we can't live there.

Problemet med termisk jämvikt är att vi inte kan leva där.

We would not be able to process information, metabolize, walk and talk, if we lived in thermal equilibrium.

Vi skulle inte klarat av informationshantering metabolism, att gå och tala, ifall vi levde i termisk jämvikt.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "thermal":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "thermal" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "thermal" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

While I was there on the delegation I visited a coalmine and a thermal power station.

När jag var där med delegationen besökte jag en kolgruva och ett värmekraftverk.

A simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings.

Ett enkelt sätt att uppnå detta mål på är energirenovering av byggnader.

What sources are available to support the further evolution of solar thermal electricity?

Vilka källor finns tillgängliga för att stödja den ytterligare utvecklingen av solenergi?

Experimental study on thermal spalling of rock blocks exposed to fire.

Experimental study on thermal spalling of rock blocks exposed to fire.

I believe in solar thermal energy but we addressed the most urgent needs.

Jag tror på solenergi men vi tog först itu med de mest akuta behoven.

Renewable energy projects, such as solar thermal electricity, are eligible.

Förnybara energiprojekt, som till exempel solenergi, är berättigade.

If we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.

Om vi vill äta färska produkter kan vi inte först värmebehandla dem.

There is big thermal activity, big difference in altitude also.

Det är mycket vulkansk aktivitet, och stor skillnad mellan olika höjder också.

One way to achieve energy efficiency is to provide buildings with thermal insulation.

Ett sätt att uppnå energieffektivitet är att isolera byggnader.

It is also possible that other vandalism can be prevented by the knowledge of the thermal sensors.

Det är även tänkbart att övrig vandalism förhindras i och med vetskapen om värmesensorerna.

Experimental study of thermal spalling on rock blocks exposed to different fire/heating conditions.

Experimental study of thermal spalling on rock blocks exposed to different fire/heating conditions.

Half of each year's 100 billion points of thermal plastic pellets will be made into fast-track trash.

Hälften av alla hundratals miljarder plastpellets blir skräp på momangen.

Subject: Solar thermal electricity and the Economic Recovery Plan

Angående: Solenergi och den ekonomiska återhämtningsplanen

We also need a protected market for renewable energy sources and for block-type thermal power stations.

Vi behöver också denna skyddade marknad för förnybara energikällor och även för fjärrvärmeverk.

Furthermore, we believe that it is important to support the growing medical and thermal tourism sector.

Dessutom anser vi att det är viktigt att stödja den växande medicinska turistsektorn och värmeturistsektorn.

Uniform European standards for the testing of solar thermal products have been in force for about a year now.

Sedan cirka ett år tillbaka gäller enhetliga EN-standarder för provning av produkter för solvärme.

In this case, the camera works as a thermal sensor.

Kameran fungerar i detta fall som en värmesensor.

The technology in question is thermal imaging equipment designed specifically for airport security.

Tekniken i fråga är värmebildsutrustning som utformats särskilt för att användas för att öka flygplatssäkerheten.

Member of the Commission. - Solar-thermal electricity was never excluded from the European Economic Recovery Plan.

ledamot av kommissionen. - (EN) Solenergi har inte undantagits från den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

In the new EU Member States, including Lithuania, in many apartment blocks, around 60% of thermal energy is wasted.

I de nya medlemsstaterna, däribland Litauen, går cirka 60 procent av värmeenergin förlorad i många flerfamiljshus.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Noch mehr Übersetzungen im Dänisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.