Englisch-Schwedisch Übersetzung für "sluggish"

EN sluggish Schwedisch Übersetzung

sluggish {Adj.}

EN sluggish
play_circle_outline
{Adjektiv}

sluggish (auch: blunt, dull, impassive, inert)
The fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist.
I själva verket har EU:s reaktion på finanskrisen varit trög och minimalistisk.
We know that the European economy has been sluggish recently.
Vi vet att den europeiska ekonomin har varit trög på senaste tiden.
A democratic and effective model has replaced an old-fashioned, sluggish and one-sided model.
En demokratisk och effektiv modell har ersatt en gammalmodig, trög och ensidig modell.
sluggish (auch: depressed, dull, standing, stationary)
We are talking about new powers for the patient to bypass sluggish and inadequate services locally and nationally.
Vi talar om nya möjligheter för patienten att komma runt stillastående och otillräckliga lokala och nationella tjänster.
The whiteness which we all enjoy eating actually is due to sluggishness rather than muscle tone yet the irony is that cod is a dieter's delight.
Det vita kött som vi alla tycker om att äta beror i själva verket mer på stillastående än muskelfärg, och ändå är torsk ironiskt nog en bantares dröm.
It is an extremely significant process, particularly at a time of sluggishness in the economy and in view of the economic crisis we are facing in Europe.
Det är en oerhört viktig process, särskilt i tider av stillastående i ekonomin och med hänsyn till den ekonomiska kris som vi drabbats av i Europa.
sluggish (auch: idle, indolent, bone-lazy)
sluggish (auch: apathetic, cool, deadpan, detached)
sluggish (auch: asthenic, bad, dead, dim)
Continued efforts will be needed to stick to our commitments against a background of sluggish economic growth and fiscal austerity.
Fortsatta ansträngningar kommer att behövas för att våra åtaganden skall kunna hävda sig i tider av svag ekonomisk tillväxt och besparingar i statsfinanserna.
sluggish (auch: indolent, blockheaded)

Synonyme (Englisch) für "sluggish":

sluggish

Beispielsätze für "sluggish" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma.
EnglishWhen it comes to specifying deadlines etc, things are still extremely sluggish, however.
När det gäller konkretiseringen av tider osv. är det dock fortfarande väldigt trögt.
EnglishThe sluggish pace of implementation is not the fault of the committees, in any case.
Det långsamma verkställandet beror i varje fall inte på kommittéerna.
EnglishI would like to say that I deplore the sluggish progress on this question in the Council.
Jag beklagar djupt den långsamma behandlingen av denna fråga i rådet.
EnglishDespite the excellent starting conditions, business activity is sluggish and not taking off.
Trots mycket gott utgångsläge hackar konjunkturen och får ingen fart.
EnglishIn my view, this is impossible at the sluggish pace which we are currently seeing in Europe.
Enligt min uppfattning är detta omöjligt med den makliga takt som vi för ögonblicket ser i Europa.
EnglishAt present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
För närvarande är beslutsprocessen i EU för diffus och för långsam, vilket skapar alienation.
EnglishNow, the EU is to become sluggish and powerless to act, and decision-making is to become more complicated.
Nu blir EU trögt, handlingsförlamat, och beslutsfattandet blir krångligare.
EnglishSluggish implementation of laws slows down Europe as a whole.
Ett långsamt genomförande gör att EU som helhet tappar farten.
EnglishIn Cyprus, too, Mr Kyprianou, progress is still very sluggish.
Även på Cypern går utvecklingen fortfarande mycket trögt.
EnglishMy question is: do you acknowledge that the Commission's regulatory reflexes were sluggish in this matter?
Min fråga är: erkänner ni att kommissionen reagerade långsamt i rättsligt avseende i denna fråga?
EnglishPoverty and sluggish social reform have led to an increase in crime and the growth of the shadow economy.
Fattigdomen och den långsamma reformeringen av samhället ger näring åt kriminalitet och skuggekonomi.
EnglishIt is very regrettable that ratification of the agreement in the EU Member States is moving forward at such a sluggish pace.
Det är mycket beklagligt att ratificeringen av avtalet går så långsamt i medlemsstaterna.
EnglishWe see extraordinarily sluggish implementation by the Member States and vast disparities in implementation.
Det handlar om ett ovanligt långsamt genomförande i medlemsstaterna och om enorma skillnader i genomförande.
EnglishWith the summit breakthrough, the EU is coming seriously into its own following a number of sluggish years.
I och med genombrottet vid toppmötet får EU på allvar visa vad det duger till efter ett antal besvärliga år.
EnglishWith regard to Yugoslavia, I appreciate the way in which he pointed out our sluggish response to the problem.
När det gäller Jugoslavien uppskattade jag det sätt på vilket han erkände att vi har reagerat långsamt inför problemet.
EnglishDespite all this sluggish progress, there is still a majority in this Parliament who are in favour of accession.
Trots att utvecklingen på alla dessa områden har gått trögt är en majoritet av parlamentet fortfarande för anslutning.
EnglishThe machinery of negotiation is sluggish, and interest on the part of the American administration is also anything but lively.
Förhandlingsmaskineriet är trögt och därtill kommer ett alltigenom svalt intresse från den amerikanska administrationen.
EnglishThis order artificially divided our continent, placing some in a privileged position, while sentencing others to a sluggish pace of economic development.
Alla de som strävade mot integration är värda ett tack, både i EU med 15 medlemsstater och i kandidatländerna.
EnglishUnfortunately, sluggish procedures and bureaucracy often prevent small and medium-sized businesses from taking advantage of the support on offer.
Långsamma tillvägagångssätt och byråkrati hindrar tyvärr ofta små och medelstora företag att utnyttja dessa möjligheter.