Englisch-Schwedisch Übersetzung für "seriously"

EN seriously Schwedisch Übersetzung

seriously {Adv.}
serious {Adj.}

EN seriously
volume_up
{Adverb}

seriously
That is something that we should be considering seriously at European level.
Detta är någonting som vi bör överväga seriöst på gemenskapsnivå.
I would like the Committee to consider this seriously and rigorously.
Jag skulle vilja att kommissionen beaktade dem seriöst och rigoröst.
The signal that the European Parliament takes the protection of biodiversity seriously.
Signalen om att Europaparlamentet tar skyddet av den biologiska mångfalden seriöst.

trending_flat
"not jokingly, in a serious way"

seriously (auch: earnestly, in earnest)
If you do not take yourself seriously, then others will not take you seriously either.
Den som inte tar sig själv allvar blir heller inte tagen allvar av andra.
It is high time we took subsidiarity seriously, and took the Member States seriously too.
Det är hög tid att ta subsidiariteten allvar och även ta medlemsstaterna allvar.
We also demand that the European Parliament’s legislative rights be taken seriously.
Vi kräver också att Europaparlamentets lagstiftningsrättigheter ska tas allvar.
seriously (auch: deadpan, earnestly, gravely, in earnest)
This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
Detta skulle allvarligt undergräva kommissionens möjlighet att tillämpa denna åtgärd.
The growth of illegal work seriously undermines economic competition.
Ökningen av olagligt arbete undergräver allvarligt den ekonomiska konkurrensen.
Island communities throughout the European Union are seriously disadvantaged.
Ösamhällen över hela Europeiska unionen är allvarligt missgynnade.

Synonyme (Englisch) für "seriously":

seriously
serious

Beispielsätze für "seriously" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishIt should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
Det behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
EnglishThe Commission should take additionality up again and look at it very seriously.
Kommissionen borde åter igen ta upp additionaliteten och noggrant se över den.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Det är om den känsliga frågan om införselkvoter som åsikterna på allvar går isär.
EnglishBut still, the brain drain is a question which we have to address very seriously.
Men ändå är kompetensflykten en fråga som vi är tvungna att ta itu med på allvar.
EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament’s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishWhen will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
När kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
EnglishI know from the previous debate that you take the issue of integration seriously.
Jag vet från den debatt som förevarit att ni tar integrationsfrågan på allvar.
EnglishIn addition, larger Member States and the peripheral ones were seriously penalised.
Dessutom bestraffades de större och avlägset belägna medlemsstaterna i hög grad.
EnglishWe also have to continue to seriously implement our international commitments.
Vi måste även fortsätta att på allvar fullfölja våra internationella åtaganden.
EnglishThe Union must show them too that it seriously intends to improve public health.
Unionen måste visa även dem att den strävar efter att på allvar befrämja folkhälsan.
EnglishFourthly, and finally, I believe we must work seriously on the electoral process.
För det fjärde och sista anser jag att vi måste arbeta med valförfarandet på allvar.
EnglishIf we take the Bali consensus seriously, we have to start with at least 25%.
Om vi ska ta samförståndet på Bali på allvar måste vi börja med minst 25 procent.
EnglishIt also means that all Member States need to take their responsibilities seriously.
Det innebär också att alla medlemsstater måste ta sina skyldigheter på allvar.
EnglishPerhaps we should even seriously consider setting a minimum project amount.
Vi borde kanske till och med överväga att upprätta ett minimibelopp för projekt.
EnglishWe also demand that the European Parliament’s legislative rights be taken seriously.
Vi kräver också att Europaparlamentets lagstiftningsrättigheter ska tas på allvar.
EnglishOfficial Europe would do well to take those signals a little more seriously.
Det officiella Europa skulle må bra av att ta de signalerna på lite större allvar.
EnglishNobody seriously continues to contest that the priority should be on growth for jobs.
Ingen fortsätter på allvar att bestrida att ökad sysselsättning ska ha prioritet.
EnglishThis can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
Detta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO: s struktur och arbetssätt.
EnglishThis is something that should be taken seriously - the rapporteur also points it out.
Detta är något som måste tas på allvar, och föredraganden framhåller det också.