Search for the most beautiful word
scurf
message board

VOTE NOW

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "seriously"

 

"seriously" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-37 von 975

seriously {Adverb}

seriously (not jokingly, in a serious way) {Adv.} (auch: in earnest, earnestly)

på allvar {Adv.}

I very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.

Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav allvar.

It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.

Det är om den känsliga frågan om införselkvoter som åsikterna allvar går isär.

But still, the brain drain is a question which we have to address very seriously.

Men ändå är kompetensflykten en fråga som vi är tvungna att ta itu med allvar.

It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.

Det behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet allvar.

I know from the previous debate that you take the issue of integration seriously.

Jag vet från den debatt som förevarit att ni tar integrationsfrågan allvar.

seriously (not jokingly, in a serious way) {Adv.} (auch: deadpan, severely, gravely, solemnly)

allvarligt {Adv.}

The risks have been seriously overstated on the basis of scandalously poor evidence.

Riskerna har allvarligt överskattats på grundval av skandalöst dålig dokumentation.

Seriously, I should first like to say something about the motion of censure.

Allvarligt talat, först skulle jag vilja säga några ord om misstroendeförklaringen.

Do we, however, still take these thoughts which showed us the way seriously?

Men hyser vi fortfarande dessa tankar, som på ett allvarligt sätt visade oss vägen?

The question is whether the Council will seriously consider the Commission’s reports.

Frågan är huruvida rådet allvarligt kommer att beakta kommissionens rapporter.

This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.

Detta skulle allvarligt undergräva kommissionens möjlighet att tillämpa denna åtgärd.

seriously {Adv.}

seriöst {Adv.}

My concern is solely with how seriously we take this anti-totalitarian obligation.

Det viktiga är endast hur seriöst vi ser på denna antitotalitära skyldighet.

The signal that the European Parliament takes the protection of biodiversity seriously.

Signalen om att Europaparlamentet tar skyddet av den biologiska mångfalden seriöst.

Let us now negotiate seriously and with a sense of our historic responsibility.

Låt oss nu förhandla på ett seriöst och historiskt ansvarsfullt sätt.

I would like the Committee to consider this seriously and rigorously.

Jag skulle vilja att kommissionen beaktade dem seriöst och rigoröst.

That is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.

Det är det enda sättet att hantera detta problem på ett effektivt, seriöst och hållbart sätt.

serious {Adjektiv}

serious {Adj.} (auch: plump, major, large, great)

stor {Adj.}

What happens if it then results in a serious incident, closing a major port?

Vad händer då om detta leder till en allvarlig olycka som stänger en stor hamn?

Climate change presents the international community with a serious challenge.

Klimatförändringarna är en stor utmaning för det internationella samfundet.

Such a serious infringement of national freedom of action is unacceptable.

Det är en oacceptabelt stor inskränkning av den nationella handlingsfriheten.

This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.

Det är en stor brist som jag håller kommissionen helt och hållet ansvarig för.

So what can a Charter of this kind bring to the situation, apart from serious confusion?

Vad kan stadgan i dess nuvarande form tillfoga mer än stor förvirring?

serious {Adj.}

viktig {Adj.} [übertr.]

Saving our seas is such a serious issue that it merits our spending more money.

Att rädda våra hav är en så viktig åtgärd att den förtjänar större satsningar.

It is a very serious issue for EU Member States, in particular EU cities.

Det är en mycket viktig fråga för EU-medlemsstaterna, särskilt de större städerna i EU.

This is not a serious way of doing politics on such an important file.

Det är inte ett seriöst sätt att bedriva politik om en så viktig fråga.

Replacing a currency is, however, an incredibly important and serious matter.

Att byta valuta är emellertid en oerhört viktig och allvarlig fråga.

It is a serious question, just as the question of where Europe stops is a serious question.

Detta är en viktig fråga, på samma sätt som frågan om var Europa tar slut är en viktig fråga.

serious {Adj.} (auch: grave, earnest, demure, deadpan)

allvarlig {Adj.}

I believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.

Jag anser att det är en mycket allvarlig sak att tala om en humanitär katastrof.

Mr President, my point of order is not as serious as some of the previous ones.

Herr talman! Min procedurfråga är inte lika allvarlig som någon av de föregående.

I have no doubt that those who have spoken here regard it as a serious matter.

Jag tvivlar inte på att de som har talat här ser detta som en allvarlig fråga.

A failure to do so will provoke a serious crisis in our relations with Turkey.

Om inte, kommer det att leda till en allvarlig kris i våra relationer med Turkiet.

However, I think that support for tobacco growers is a matter of serious concern.

Jag tycker emellertid att stödet till tobaksodlingen är en väl så allvarlig fråga.

serious {Adj.}

seriös {Adj.}

A serious, robust and optimistic Budget is therefore all the more necessary.

Därför är det desto mer nödvändigt med en seriös, solid och optimistisk budget.

We cannot talk about a serious single market with such distortions of competition.

Låt oss inte tala om en seriös inre marknad med en sådan snedvridning av konkurrensen.

A serious comparison of the success of the different recovery methods would be useful.

En seriös jämförelse av olika rehabiliteringsmetoders framgångar skulle vara användbar.

Mr President, I will do my best to be serious in today's explanations of vote.

Herr talman! Jag skall försöka vara så seriös som möjligt i mina röstförklaringar i dag.

   Mr President, this debate would be amusing if it were not so serious.

   – Herr talman! Den här debatten skulle vara underhållande om den inte vore så seriös.

serious {Adj.} (auch: proper, legitimate, just, genuine)

riktig {Adj.}

We feel that there has been a lack of serious monitoring on the part of the Commission.

Vi tycker att det verkar saknas en riktig styrning från kommissionens sida.

The only visionary who took pride in giving the country as a whole a serious future, Patrice Lumumba, was promptly silenced.

Den enda visionär som satte sin stolthet i att ge landet som helhet en riktig framtid, Patrice Lumumba, tystades genast.

Animals are living sentient beings and their protection and proper treatment is one of the most serious challenges facing European countries.

Djur är levande, kännande varelser och skydd och riktig behandling av dem är en av de allvarligaste utmaningarna som europeiska länder står inför.

Carry on with the decisions concerning Lisbon too: without a serious reform of welfare systems our young citizens will not be offered any hope.

Fortsätt också med de beslut som rör Lissabon: utan en riktig reform av välfärdssystemen kommer vi inte att kunna erbjuda våra unga medborgare något hopp.

It is tempting to ask: what is Europe actually waiting for before properly opening up the debate on nuclear power, by which I mean serious, dispassionate debate?

Det är frestande att ställa frågan vad EU egentligen väntar på innan det tar upp en riktig debatt om kärnkraft, och med det menar jag en seriös och opartisk debatt.

serious {Adj.} (auch: notable, important, great, considerable)

betydande {Adj.}

The Council will try to choose the best out of the existing serious candidates.

Rådet kommer att försöka välja den bästa av de befintliga betydande kandidaterna.

We lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.

Vi förlorar betydande summor pengar för att de inte inkasseras av medlemsstaterna.

There are indeed serious costs derived from not having a constitutional treaty.

Avsaknaden av ett konstitutionsfördrag innebär verkligen betydande kostnader.

If not, why not, if we are serious about exerting serious economic pressure?

Om inte, varför inte, om vi menar allvar med att utöva betydande ekonomisk press?

Forest fires are not a serious problem in the Scandinavian countries either.

Skogsbränder är heller inget betydande problem i de nordliga länderna.

serious {Adj.} (auch: proper, genuine, full-blooded, effective)

verklig {Adj.}

A serious debate on this is no longer possible today owing to lack of time.

En verklig debatt om detta är inte längre möjlig i dag på grund av tidsbrist.

Finally, millions were spent on 'liquid on planes' without serious debate.

Slutligen har vi spenderat miljoner på ”vätskor på flygplan” utan någon verklig debatt.

The European Union needs a serious change in its economic philosophy.

Europeiska unionen behöver en verklig förändring i sin ekonomiska filosofi.

The EU is clearly not a serious partner for the US on this issue.

Ingen är inställd på en verklig splittring mellan Förenta staterna och Europeiska unionen.

This is the real test of how serious you are about the principles of subsidiarity.

Det här är en verklig prövning på hur pass seriösa ni är när det gäller subsidiaritetsprincipen.

serious {Adj.} (auch: religious, spiritual, pious)

religiös {Adj.}

I believe issues such as nuclear power are very serious indeed.

Det är inte lämpligt att angripa dem från en religiös utgångspunkt.

The report concludes that the problem of violent religious fundamentalism is not particularly serious in Europe.

I betänkandets slutsats sägs att problemet med en våldsbenägen religiös fundamentalism inte är särskilt allvarligt i Europa.

For women, this is one of the most serious violations imaginable, and it is not justified on either religious or medical grounds.

Det är en av de värsta kränkningarna för kvinnor, som man kan föreställa sig, och den låter sig varken förklaras av religiös eller medicinsk grund.

They might have been brought up in religious fundamentalism and other cultures, where there was serious oppression of women and physical and sexual violence against women.

De kanske har växt upp med religiös fundamentalism och andra kulturer där det fanns allvarligt kvinnoförtryck och fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor.

(HU) The time has come for us to have a serious and worthwhile debate on genetic technology in Europe, for up to now we have only heard religious polemics, in many cases only whipping up hysteria.

(HU) Det är dags för oss att föra en seriös och meningsfull diskussion om genteknik i EU, för hittills har vi bara hört religiös polemik som i många fall bara piskar upp hysterin.

serious {Adj.} (auch: believing)

troende {Adj.}

Harsh condemnation by Parliament of the spiritual leader of millions and millions of believers would be a serious mistake.

Att Europaparlamentet kraftigt fördömer den andlige ledaren för miljontals troende skulle vara ett allvarligt misstag.

serious {Adj.} (auch: ready, keen, impatient, hot)

ivrig {Adj.}

Mr President, I heartily endorse the comments of my group colleague, Dr Lucas, on the UK Government’ s fairly patchy record on seriously tackling climate change.

Jag stöder ivrigt min gruppkollega Caroline Lucas kommentarer om Förenade kungarikets tämligen ojämna resultat att seriöst hantera klimatförändringarna.

serious {Adj.} (auch: grave)

allvarsam {Adj.}

serious {Adj.} (auch: objectionable, grave, disquieting, uneasy)

betänklig {Adj.}

Under-utilisation on this scale seriously undermines the entire administrative process with regard to the EU budget.

En sådan underanvändning får hela EU: s budgetförvaltning att vackla betänkligt.

serious {Adj.}

serious {Adj.}

i stor skala {Adj.} [umg.]

These events had serious consequences, affected people's lives and caused large-scale ecological disasters.

De här händelserna fick allvarliga konsekvenser, påverkade människors liv och förorsakade ekologiska katastrofer i stor skala.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "seriously":

Synonyme (Englisch) für "serious":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "seriously" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "seriously" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

The Commission should take additionality up again and look at it very seriously.

Kommissionen borde åter igen ta upp additionaliteten och noggrant se över den.

I myself chaired the OSCE in the year 2000, and took these matters very seriously.

Jag var själv ordförande för OSSE 2000 och tog de här frågorna på stort allvar.

In addition, larger Member States and the peripheral ones were seriously penalised.

Dessutom bestraffades de större och avlägset belägna medlemsstaterna i hög grad.

Official Europe would do well to take those signals a little more seriously.

Det officiella Europa skulle må bra av att ta de signalerna på lite större allvar.

Is the Commission committed to taking action in support of seriously affected areas?

Åtar sig kommissionen att vidta åtgärder till förmån för de mest utsatta regionerna?

Why does the European Parliament not wish to take its political role more seriously?

Varför vill inte Europaparlamentet spela en mer grundläggande politisk roll?

This can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.

Detta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO: s struktur och arbetssätt.

This self-mockery is something the European institutions should take very seriously.

Denna självironi är något som EU: s institutioner bör ta på största allvar.

It also takes very seriously the need to improve design standards for cars.

Det tar även frågan om att skärpa kraven på bilarnas konstruktion på största allvar.

This has to be viewed very seriously, and action must be taken accordingly.

Man måste förhålla sig mycket sträng i dessa frågor och även handla därefter.

I would like to pinpoint two areas that the Commission should look at more seriously.

Jag skulle vilja sätta fingret på två områden som kommissionen bör titta närmare på.

We expect the Commission to take the principles of subsidiarity very seriously.

Vi förväntar oss att kommissionen tar subsidiaritetsprincipen på mycket stort allvar.

I can assure you that these measures are taken very seriously by these two countries.

Jag kan försäkra er att dessa åtgärder tas på stort allvar av de båda länderna.

This can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.

Detta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO:s struktur och arbetssätt.

France has yet to convince us that it takes its responsibilities seriously.

[Önskar Frankrike verkligen spela rollen som ”likgiltig typ”? Det återstår att se.]

Perhaps we should even seriously consider setting a minimum project amount.

Vi borde kanske till och med överväga att upprätta ett minimibelopp för projekt.

I would like to assure you that I take the issue of protecting sharks very seriously.

Jag vill försäkra er om att jag tar frågan om att skydda hajarna på stort allvar.

We take the reform and development of the external service very seriously.

Vi tar reform och utveckling av tjänsten för yttre representation på största allvar.

That is what our resolution is driving at, and I mean this very seriously.

Det är vad vår resolution syftar till, och jag menar detta mycket bestämt.

I want to assure the honourable Member just how seriously we take this issue.

Jag kan försäkra ledamoten om att vi tar den här frågan på största allvar.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Italienisch Wörterbuch.