So schreibt man einen CV auf Schwedisch

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "Right of Public Access"

 

"Right of Public Access" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 36

Right of Public Access {Substantiv}

Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "Right of Public Access" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "Right of Public Access" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

That right of public access to the documents of the institution is related to the democratic nature of those institutions.'

Allmänhetens rätt till tillgång till institutionernas handlingar hänger samman med institutionernas demokratiska natur.

In brief, these cases were about the right to privacy versus the right of public access to European funding streams.

Kort sagt handlade dessa mål om rätten till personlig integritet gentemot rätten till allmänhetens tillgång till europeiska finansieringskanaler.

We are in favour of the public right of access to documents in the EU.

Vi instämmer i att allmänheten skall få tillgång till dokument från Europeiska unionen.

But does this subject actually belong in a regulation on the right of the public to have access to documents?

Men hör detta ämne verkligen hemma i en förordning om medborgares rätt till tillgång till handlingar?

Every citizen in Europe has the right of access to information collected and stored by the public sector.

Alla medborgare i Europa har rätt att ha tillgång till information som har samlats och lagrats inom den offentliga sektorn.

We all have the right to get access to information on the activities of the public sector and to get involved in the public life.

Vi har alla rätt att få tillträde till information om verksamheten i den offentliga sektorn och engagera oss i det offentliga livet.

I admit that the decision of 10 July 1997 on public access to European Parliament documents is certainly a step in the right direction.

Jag medger att beslutet från 10 juli 1997 " om allmänhetens tillträde till Europaparlamentets dokument" utan tvekan går i rätt riktning.

I admit that the decision of 10 July 1997 on public access to European Parliament documents is certainly a step in the right direction.

Jag medger att beslutet från 10 juli 1997 " om allmänhetens tillträde till Europaparlamentets dokument " utan tvekan går i rätt riktning.

The general public's right of access to the EU institutions ' documents is one of the mainstays in the establishment of an open and democratic EU.

Allmänhetens rätt till tillgång till EU-institutionernas handlingar är en av grundpelarna i byggandet av ett öppet och demokratiskt EU.

The Treaty of Amsterdam makes explicit reference to the public right of access to EU documents, and my report deals mainly with this principle.

Amsterdamfördraget tar specifikt upp medborgarnas rätt att ta del av dokument. Det är också det som jag har ägnat huvuddelen av mitt betänkande åt.

We need an affordable public service based on equal access and guaranteed users ' rights - a service that forms part of balanced development.

En statlig tjänst med rimliga kostnader, på jämlika villkor, där användarnas rättigheter garanteras, och som man ser som en balanserad utvecklingsfaktor.

It actually gives ordinary members of the public a greater right of access to sensitive documents in that any request must be duly considered.

Detta avtal ger faktiskt den stora allmänheten en större rätt till tillgång till känsliga dokument på så vis att varje begäran måste beaktas i vederbörlig ordning.

(FI) Mr President, public access to documents means the right of citizens to participate in decision making and acquire information in order to do so.

(FI) Herr talman! Allmänhetens tillgång till handlingar handlar om medborgarnas rätt att delta i beslutsfattandet och att erhålla information för att kunna göra det.

The European Parliament's access to classified documents has also been dealt with in these negotiations, at the same time as the public's right of access to documents.

I denna förhandling har också Europaparlamentets tillgång till hemligstämplade handlingar behandlats samtidigt som allmänhetens rätt till dokument.

The European Parliament' s access to classified documents has also been dealt with in these negotiations, at the same time as the public' s right of access to documents.

I denna förhandling har också Europaparlamentets tillgång till hemligstämplade handlingar behandlats samtidigt som allmänhetens rätt till dokument.

Lastly, access to energy for all citizens must be seen as a genuine right, which brings us back to the question of public services.

Slutligen måste alla medborgares tillgång till elektricitet betraktas som en självklar rättighet, vilket än en gång ger upphov till frågan om de allmännyttiga tjänsterna.

New rules would ensure transparency of Parliament's proceedings at all levels and guarantee the public a right of access to EP documents.

Nya regler skulle garantera en genomblickbarhet för parlamentets förfaranden på alla nivåer och garantera allmänhetens rätt till tillgång till Europaparlamentets dokument.

On the one hand, we hypocritically acknowledge the right of the public to have access to documents, and, on the other, we admit that some of these documents are 'confidential '.

Å ena sidan erkänner man på ett hycklande sätt allmänhetens rätt att få tillgång till handlingarna, och å andra sidan godtar man att vissa av dessa handlingar är " konfidentiella ".

European laws shall lay down the general principles and limits which, on grounds of public or private interest, govern the right of access to such documents.

De allmänna principer och de gränser som av hänsyn till allmänna eller enskilda intressen skall reglera rätten till tillgång till sådana handlingar skall meddelas i europeiska lagar.

In it I hold that the public as a whole have the right to express an opinion but the right to access to justice only applies to that section of the public affected by a decision taken.

Där har hela allmänheten rätt att yttra sig, men endast de som beslutet gäller har rätt att ansöka om ändring.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

rifleman · riflewoman · rift · rig · rig-out · Riga · right · right-footed · right-handed · right-hander · right-of-public-access · right-wing · righteous · righteously · rightful · rightless · rightly · rightward · rigid · rigidity · rigidly

Mehr Übersetzungen im Italienisch-Deutsch Wörterbuch.