Search for the most beautiful word
quatrain
unruliness

VOTE NOW

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "reimbursement"

 

"reimbursement" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-31 von 201

reimbursement {Substantiv}

reimbursement {Subst.} (auch: repayment)

Greece is becoming a third-world country, ruining all hopes of reimbursement.

Grekland börjar likna ett land i tredje världen, där inget hopp finns om återbetalning.

Apply for reimbursement in the country you are visiting or, failing that, when you get home.

Begär återbetalning direkt på plats eller när du har kommit hem från resan.

NATO does not receive any reimbursement from Athena for the services rendered.

Nato får inte någon återbetalning från Athena för utförda tjänster.

In China, in particular, reimbursement of VAT is used to support the local recycling industry.

Återbetalning av mervärdesskatt används i synnerhet i Kina för att stödja den lokala återvinningsindustrin.

The second example is the reimbursement of expenses.

Det andra exemplet gäller återbetalning av utgifter.

reimbursement {Subst.} [Wirts.]

to reimburse {Verb}

to reimburse [reimbursed|reimbursed] {Vb.} (auch: to replace, to repair, to remunerate, to recompense)

Once back home, she submitted her dentist’s bills to her health insurer, which refused to reimburse her.

När hon kom hem skickade hon tandläkarräkningen till sin sjukförsäkring, som vägrade att ersätta henne.

If this is not within their power, they must reimburse the ticket price and pay an additional 50% of the ticket price.

Om detta inte är möjligt för dem, måste de ersätta biljettpriset och betala ytterligare 50 procent av biljettpriset.

The idea of that regulation is to reimburse the cost of use of antivirals or vaccines in the event of a pandemic.

Tanken med förordningen är att ersätta kostnaden för bruket av antivirala medel eller vacciner, ifall en pandemi utbryter.

The Government is refusing to reimburse thousands of vehicle owners who have paid substantial amounts when these were not due.

Regeringen vägrar att ersätta de tusentals fordonsägare som har betalat stora belopp som inte skulle betalas.

To do so, we must encourage the insurance companies, which are swimming in profits, to reimburse people for the damage caused.

I detta sammanhang måste vi uppmana försäkringsbolagen, som badar i vinster, att ersätta folk för den skada som uppkommit.
ersätta [ersatte|har ersatt] (utlägg) {Vb.} [Wirts.]

to reimburse [reimbursed|reimbursed] {Vb.} (auch: to repay, to refund)

   Mr President, I wish particularly to emphasise the need to reimburse non-profit organisations or charities for the VAT they pay.

   – Herr talman! Jag vill särskilt understryka behovet av att återbetala momsen till ideella organisationer eller välgörenhetsorganisationer.

Secondly, we have to reimburse some claims from the earlier period and the Commission has planned five billion to provide this.

För det andra måste vi återbetala vissa fordringar från den tidigare perioden och kommissionen har avsatt fem miljarder euro för detta ändamål.

However, the Romanian authorities refuse to reimburse citizens for the fees they have already paid, although this obligation is enshrined in ECJ case law.

De rumänska myndigheterna vägrar dock att återbetala de avgifter som medborgarna redan har betalat, trots att detta är ett krav enligt EG-domstolens rättspraxis.

We are also adding a provision that any firm required to reimburse money will not be entitled to receive support from the funds in the future.

Vi lägger dessutom till en bestämmelse om att alla bolag som skall återbetala pengar inte kommer att vara berättigade att mottaga stöd från fonderna i framtiden.

Measures also need to be adopted forcing those companies to account for how they have used loans granted and to reimburse them if they do not respect the commitments made.

Man bör också vidta åtgärder som tvingar företagen att redogöra för hur de har använt de beviljade medlen och att återbetala dessa om de inte har uppfyllt sina åtaganden.

to reimburse [reimbursed|reimbursed] {Vb.} [Wirts.] (auch: to repay)

återbetala {Vb.} [Wirts.]
gottgöra {Vb.} [Wirts.]

However, the main purpose was to reimburse Bulgaria and other countries that had been forced to decommission functioning nuclear reactors, against their better judgment.

Det huvudsakliga syftet var emellertid att gottgöra Bulgarien och andra länder som mot sitt bättre vetande tvingats avveckla fungerande kärnkraftsverk.

to reimburse [reimbursed|reimbursed] {Vb.} (auch: to repair, to remunerate, to recompense, to make up for)

gottgöra {Vb.}

to reimburse [reimbursed|reimbursed] {Vb.} [Wirts.] (auch: to bonify)

gottskriva {Vb.} [Wirts.]
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "reimburse":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "reimbursement" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "reimbursement" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

This report raises the problem of the banks' debt reimbursement guarantees.

Betänkandet tar upp problemet med bankernas garantier för avbetalningar av skulder.

It is good that, in the future, reimbursement should be on the basis of actual costs.

Det är positivt att ersättning i fortsättningen skall utgå efter den faktiska kostnaden.

The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.

Regeringen på Malta hävdar att ersättningen kommer att uppgå till miljontals euro.

I have a few comments to make on the system of reimbursement of Members' travel expenses.

Jag vill nu ge några kommentarer angående systemet för ledamöternas reseersättningar.

I have a few comments to make on the system of reimbursement of Members ' travel expenses.

Jag vill nu ge några kommentarer angående systemet för ledamöternas reseersättningar.

The current system of reimbursement is absurd, particularly with regard to travel expenses.

Dagens ersättningssystem är orimliga i synnerhet vad avser reseersättningarna.

 How many members of/participants in them were entitled to reimbursement of travel expenses?

 Hur många ledamöter/deltagare av dessa hade rätt till reseersättning?

The only sensible and ethical solution would have been to introduce real-cost reimbursement.

Det enda rimliga och moraliska hade varit att införa reseersättningar för faktiska kostnader.

They can go to the cash office and get reimbursement of travel expenses.

De kan gå till kassakontoret och få ersättning för resekostnaderna.

The Commission has no powers with respect to either the price or reimbursement of medicines.

Kommissionen har inga befogenheter varken när det rör priset eller ersättningen för läkemedel.

The recovery rate, that is the reimbursement of funds that have been lost, is not satisfactory.

Inkasseringen, dvs. återbetalningen av de medel som gått förlorade, är inte tillfredsställande.

I am talking about the right to the reimbursement of healthcare costs abroad.

Jag talar om rätten till ersättning för vårdskostnader utomlands.

In particular, we propose an examination of national pricing and reimbursement systems.

Vi föreslår framför allt en granskning av de nationella systemen för prissättning och ersättning.

What we also need, though, is greater transparency in the reimbursement of costs.

Det krävs emellertid även ökad öppenhet i kostnadsersättningen.

In China, in particular, reimbursement of VAT is used to support the local recycling industry.

Vilka framsteg har gjorts med undersökningarna av denna fråga?

Any reimbursement over and above the actual costs is not acceptable.

Ingen ersättning utöver de faktiska kostnaderna är acceptabel.

It should go without saying that reimbursement should cover what we actually spend on travel.

Det borde vara en självklarhet att vi ledamöter bara får ersättning för faktiska kostnader för resor.

I wish to associate myself with those speakers who have made reference to the issue of reimbursement.

Jag vill ansluta mig till de talare som tog upp ersättningsfrågan.

However, reimbursement for plasma donors must not be ruled out in the European Union in future.

Kostnadsersättning för givare av blodplasma i Europeiska unionen får dock inte uteslutas i framtiden.

The aim is transparency, so that salaries and the reimbursement of expenses are both treated as such.

Målet är öppenhet, på så sätt att lön är lön och kostnadsersättning är ersättning för kostnader.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Französisch Wörterbuch.