Englisch-Schwedisch Übersetzung für "reimbursement"

EN reimbursement Schwedisch Übersetzung

reimbursement {Subst.}

EN reimbursement
volume_up
{Substantiv}

  1. Allgemein
  2. Wirtschaft

1. Allgemein

reimbursement (auch: repayment)
NATO does not receive any reimbursement from Athena for the services rendered.
Nato får inte någon återbetalning från Athena för utförda tjänster.
Greece is becoming a third-world country, ruining all hopes of reimbursement.
Grekland börjar likna ett land i tredje världen, där inget hopp finns om återbetalning.
The second example is the reimbursement of expenses.
Det andra exemplet gäller återbetalning av utgifter.

2. Wirtschaft

Beispielsätze für "reimbursement" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis report raises the problem of the banks' debt reimbursement guarantees.
Betänkandet tar upp problemet med bankernas garantier för avbetalningar av skulder.
EnglishThe Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
Regeringen på Malta hävdar att ersättningen kommer att uppgå till miljontals euro.
EnglishIt is good that, in the future, reimbursement should be on the basis of actual costs.
Det är positivt att ersättning i fortsättningen skall utgå efter den faktiska kostnaden.
EnglishThe current system of reimbursement is absurd, particularly with regard to travel expenses.
Dagens ersättningssystem är orimliga i synnerhet vad avser reseersättningarna.
EnglishI have a few comments to make on the system of reimbursement of Members' travel expenses.
Jag vill nu ge några kommentarer angående systemet för ledamöternas reseersättningar.
EnglishI have a few comments to make on the system of reimbursement of Members ' travel expenses.
Jag vill nu ge några kommentarer angående systemet för ledamöternas reseersättningar.
EnglishWhat we also need, though, is greater transparency in the reimbursement of costs.
Det krävs emellertid även ökad öppenhet i kostnadsersättningen.
EnglishI am talking about the right to the reimbursement of healthcare costs abroad.
Jag talar om rätten till ersättning för vårdskostnader utomlands.
EnglishThey can go to the cash office and get reimbursement of travel expenses.
De kan gå till kassakontoret och få ersättning för resekostnaderna.
English How many members of/participants in them were entitled to reimbursement of travel expenses?
 Hur många ledamöter/deltagare av dessa hade rätt till reseersättning?
EnglishIn particular, we propose an examination of national pricing and reimbursement systems.
Vi föreslår framför allt en granskning av de nationella systemen för prissättning och ersättning.
EnglishThe only sensible and ethical solution would have been to introduce real-cost reimbursement.
Det enda rimliga och moraliska hade varit att införa reseersättningar för faktiska kostnader.
EnglishThe Commission has no powers with respect to either the price or reimbursement of medicines.
Kommissionen har inga befogenheter varken när det rör priset eller ersättningen för läkemedel.
EnglishIn the Council’s opinion, this reimbursement must be carried out on the basis of costs actually incurred.
Enligt rådets uppfattning skall ersättning utgå på grundval av faktiska kostnader.
EnglishIn the Council’ s opinion, this reimbursement must be carried out on the basis of costs actually incurred.
Enligt rådets uppfattning skall ersättning utgå på grundval av faktiska kostnader.
EnglishThis is why rates of pay and the system of reimbursement for travel expenses are inextricably linked.
Därför är ersättningen kopplad till bestämmelserna för reseersättningen.
EnglishAny reimbursement over and above the actual costs is not acceptable.
Ingen ersättning utöver de faktiska kostnaderna är acceptabel.
EnglishWhen you have to pay for unexpected treatment abroad, you should claim reimbursement in that country.
Om du måste betala för oplanerad vård utomlands ska du ansöka om ersättning i det landet.
EnglishThe recovery rate, that is the reimbursement of funds that have been lost, is not satisfactory.
Inkasseringen, dvs. återbetalningen av de medel som gått förlorade, är inte tillfredsställande.
EnglishDecisions about pricing policies and reimbursement of costs are the responsibilities of the Member States.
Besluten om prispolitik och subventionering av kostnaderna är medlemsstaternas ansvar.