Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "precursor"

 

"precursor" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-22 von 45

precursor {Substantiv}

precursor {Subst.} (auch: progenitor, predecessor, forerunner)

These cells are also precursor and stem cells; they are very valuable, as you know.

Dessa celler är också föregångare och stamceller; de är som ni vet mycket värdefulla.

Not only does Kosovo create a dangerous precedent, it also has an historical precursor.

Kosovo skapar inte bara ett farligt prejudikat, utan har också en historisk föregångare.

This directive is, after all, a precursor to the horizontal instrument for consumer protection.

Det är trots allt en föregångare för övergripande lagstiftning om konsumentskydd.

The territorial farming contracts model introduced by France was an excellent precursor from this point of view.

Ur den synvinkeln är modellen med territoriella utnyttjandeavtal, som Frankrike inrättat, en utmärkt föregångare.

Most serious of all is the role of alcohol abuse in triggering or exacerbating mental illness, and especially for young men as the precursor to suicide attempts.

Allvarligast av allt är den roll som alkoholmissbruk spelar för att utlösa eller förvärra psykiska störningar och - särskilt när det gäller unga män - som föregångare till självmordsförsök.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "precursor":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "precursor" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Knowledge of foreign languages is accepted as a necessary precursor to mobility.

Det är allmänt erkänt att kunskap i främmande språk är en förutsättning för rörlighet.

Another point that Mr Pirker raises in his report deals with the control of chemical precursors.

En annan punkt som Pirker tar upp i sitt betänkande gäller kontrollen av kemiska prekursorer.

This change could have been the precursor of an improvement.

Denna förändring hade kunnat bli ett förebud om förbättring.

But we should now seek to expand upon the grand design of the major precursors of the European concept.

I dag måste vi emellertid fördjupa den plan som föregångarna till den europeiska idén skapade.

So on top of L-Dopa, they gave these kids a serotonin precursor drug, and they're effectively normal now.

Så utöver L-Dopa gav de de här barnen en serotoninprekursor och de är idag nästan helt normala.

Where are those precursor chemicals, the munitions?

Var finns de kemiska prekursorerna, krigsmaterielen?

Cooperation with the chemicals industry, for example in combating precursors, should be improved and increased.

Samarbetet med den kemiska industrin, till exempel i bekämpandet av prekursorer, borde förbättras och utbyggas.

The Council could not be moved, not even when the precursor programmes Kaleidoscope, Ariane and Raphael finished.

Inte ens det faktum att de föregående programmen Kaleidoskop, Ariane och Rafael löpte ut kunde beveka rådet.

That is to say, the mixture of substances varies constantly, in terms both of precursors and the strength of the dose.

Innehållet i doserna varierar ständigt, både vad gäller prekursorerna och styrkan i doserna.

The last precursor to the current conflict took place between 1994 and 1996, a war which cost 100,000 lives.

De senaste händelserna innan den nuvarande konflikten finner vi mellan 1994-1996, ett krig som ledde till 100 000 döda.

These bilateral cooperation arrangements are the precursor of the successful application of the common European strategy.

Dessa bilaterala samarbeten utgör också en inledande framgång för tillämpningen av den europeiska gemensamma strategin.

We have seen this clearly, with the raising of interest rates at the beginning of October, as a precursor of monetary union.

Vi såg det ju vid ränteuppgången i början av oktober som förebådar det monetära enandet.

In 1950, the Founding Fathers took the first initiative to set up the European Communities, which were the precursors of our Union.

Den äldre generationen tilltalades främst av detta projekt som ett sätt att utrota kriget från vår kontinent.

This is a more serious issue than soft drugs; it is a matter of synthetic drugs and their precursors, which are chemical substances.

Nu handlar det om en ännu allvarligare fråga än lätta droger eller syntetiska droger och deras prekursorer, kemiska ämnen.

Moreover, since 1993 we have provided technical assistance through Phare, not least for the control of chemical precursors.

Vi har för övrigt sedan 1993 tillhandahållit teknisk assistans genom Pharebiståndet, inte minst för kontroll av kemiska precursorer.

A number of chemical precursors were signed in 1995 between the European Union and the Andean countries and have now come into force.

Ett avtal om kemiska prekursorer undertecknades 1995 mellan unionen och de andinska länderna och har nu trätt i kraft.

Its fundamental objective is to raise the standard of living which in turn is a precursor to the equal treatment of citizens.

Den grundläggande målsättningen är att höja levnadsstandarden, vilket i sin tur är en förutsättning för lika behandling av medborgarna.

Major changes seem to be taking place throughout the Middle East and it may well be that this is just a precursor of things to come.

Det verkar ske stora förändringar i hela Mellanöstern och det kan mycket väl vara så att detta bara är en föraning om vad som komma ska.

This step could serve as a model for or indeed a precursor to the European Union's strategy in the World Trade Organisation.

Denna metod skulle kort sagt kunna tjäna som modell och förebådande inslag för Europeiska unionens strategi i Världshandelsorganisationen.

Finally, what is needed is for the town to develop its own momentum, a momentum which will function as an example and precursor.

Vad som avslutningsvis behövs är att staden måste hitta sitt eget sätt att komma i gång, ett sätt som kommer att fungera som ett föredöme.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Türkisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.