So schreibt man einen Brief auf Schwedisch

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "meticulously"

 

"meticulously" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 21

meticulously {Adverb}

meticulously {Adv.} (auch: over, neatly, finely, studiously)

noggrant {Adv.}

India’ s National Human Rights Commission has been working meticulously.

Indiens nationella människorättskommitté har arbetat mycket noggrant.

India’s National Human Rights Commission has been working meticulously.

Indiens nationella människorättskommitté har arbetat mycket noggrant.

The Commission acquits itself of its duty as quickly and meticulously as possible.

Kommissionen utför sitt arbete så snabbt och så noggrant som möjligt.

He very carefully and meticulously notes his results in an exercise book.

Han skriver noggrant ner sina resultat i en övningsbok.

Thank you for looking through the text so meticulously.

Tack för att ni har gått igenom texten så noggrant.

meticulously {Adv.} (auch: scrupulously)

  till punkt och pricka {Adv.} [Wend.]

meticulous {Adjektiv}

meticulous {Adj.} (auch: particular, painstaking, neat, narrow)

noggrann {Adj.}

For this reason, we must take steps to ensure meticulous controls.

Av denna anledning måste vi se till att det finns en noggrann kontroll.

In this stage, the Council and its preparatory bodies subjected all proposals to intensive and meticulous examination.

I det skedet lät rådet och dess förberedande organ alla förslag genomgå en grundlig och noggrann granskning.

Recent judgments have shown that the European courts exert strict, meticulous control over the Commission's analyses in merger cases.

Den senaste tidens domar har visat att de europeiska domstolarna bedriver en mycket noggrann och rigorös kontroll av kommissionens analys av koncentrationsfallen.

It must also conduct a meticulous inquiry into the conditions surrounding its conclusion of service contracts, including those in the information technology sector.

Kommissionen måste också genomföra en noggrann undersökning av villkoren för hur avtalen för tillhandahållande av tjänster sluts, även inom dataområdet.

At attentive and meticulous examination of what is being undertaken in these regions, with economic actors and politicians - I emphasize that - is essential, so that we can find solutions together.

En uppmärksam och noggrann granskning av vad som görs i regionerna med de ekonomiska, politiska aktörerna - jag insisterar på detta - krävs för att vi tillsammans skall kunna finna lösningar.

meticulous {Adj.} (auch: profound, exhaustive, close, careful)

grundlig {Adj.}

In this stage, the Council and its preparatory bodies subjected all proposals to intensive and meticulous examination.

I det skedet lät rådet och dess förberedande organ alla förslag genomgå en grundlig och noggrann granskning.

meticulous {Adj.} (auch: priggish, pedantic, finicky)

pedantisk {Adj.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "meticulous":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "meticulously" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "meticulously" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Obviously, infrastructure needs to be meticulously maintained and modernised.

Infrastrukturerna måste oundvikligen underhållas och moderniseras, det är självklart.

I am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.

Jag är glad att höra att kommissionsledamoten har bemött betänkandet med sådan noggrannhet.

As is his wont, he has answered as meticulously and thoroughly as we have come to expect.

Som alltid har han svarat med den exakthet och omfattning som vi alla känner till hos honom.

I believe the Committee on Budgets of this Parliament works meticulously on the use of credits.

Jag tror att kammarens budgetutskott arbetar minutiöst när det gäller utnyttjandet av anslagen.

Therefore the Rules have been complied with meticulously.

Följaktligen har arbetsordningen efterlevts minutiöst.

I imagine that the Quaestors will carry out this verification meticulously without transforming themselves into censors.

Jag förutsätter att kvestorerna kommer att genomföra denna kontroll minutiöst, utan att förvandla sig till censorer.

What a strange personality disorder we must have, counting the children so meticulously in spite of a high child death rate.

Vilken konstig personlighetsstörning vi måste haft, att räkna barn så noga trots den höga barnadödligheten.

We might also ask how Parliament in future will manage its enormous task if it tackles issues so meticulously.

Man kan också fråga sig hur parlamentet i framtiden skall klara sin väldiga uppgift om frågorna skall behandlas så här i detalj.

Only then can these authorities have a clear understanding of the environmental issues included in the report so meticulously drafted by Mr Libicki.

Bara på så vis kan de myndigheterna få en tydlig bild av miljöfrågorna som ingår i det betänkande som Marcin Libicki utarbetat med sådan omsorg.

I once again repeat my thanks to the Commission and to Parliament, which, I am sure, will deal with this matter meticulously, thoroughly and swiftly.

Jag vill återigen tacka kommissionen och parlamentet, som alldeles säkert kommer att hantera denna fråga omsorgsfullt, grundligt och snabbt.

Mr President, ladies and gentlemen, Mr Pirker's report clearly and meticulously describes the worrying phenomenon of the consumption of new synthetic drugs.

Herr ordförande, mina kära kolleger! Pirkers betänkande beskriver med klarhet och stringens det oroande fenomenet syntetiska droger.

Regulation No 1967/2006 meticulously determines the gear authorised for fishing in the waters of the GFCM area, in the Mediterranean in our particular case.

Förordning (EG) nr 1967/2006 innehåller detaljerade bestämmelser om den utrustning som får användas vid fiske i vatten i AKFM-området och i Medelhavet i just vårt fall.

The Commission has not itemized its aid programme meticulously enough for the years to come and this might lead to overlap instead of cuts.

I kommissionens text är nämligen inte stödåren tillräckligt grundligt definierade, vilket i framtiden också kan orsaka fördubblingar av stöden i stället för nedskärningar.

These national 'football' information points meticulously prepare for international matches by improving police cooperation among the services.

Dessa nationella s.k. kontaktpunkter för fotbollsinformation förbereder sig minutiöst inför de internationella matcherna genom förbättrat polissamarbete mellan de olika instanserna.

This time, however, we really must express our admiration for the work Mr Coveney has done; he has listened very hard and worked meticulously to produce what really is a full, clear and fair report.

Vi kan alla se att det inte är en enkel uppgift att framgångsrikt bedöma situationen för de mänskliga rättigheterna land för land.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

methicillin · method · Methodism · Methodist · methodological · methodology · meths · methyl · methylene · meticulous · meticulously · metonym · metonymic · metonymy · metre · metric · metrics · metro · metrological · metrology · metropole

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch von bab.la.