EN means
volume_up
{Substantiv}

means
Education is an important means, if not the most important means, of combating poverty.
Utbildning är ett viktigt medel, kanske det viktigaste medlet för fattigdomsbekämpning.
But if our end is to be democratisation, it must also be the means.
Men om demokratiseringen är syftet för våra strävanden, så måste den också vara medlet.
The action plan is not the only means for achieving these objectives.
Handlingsplanen är inte det enda medlet för att uppfylla dessa mål.

Beispielsätze für "means" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishLadies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity.
Mina damer och herrar, detta är det bästa medel vi har för att bekämpa barbariet.
EnglishIt is imperative that the means provided in the joint draft budget be restored.
De medel som tillhandahölls i det gemensamma budgetförslaget måste återinsättas.
EnglishSaying ‘yes’ to liberalisation means that the ‘how’ has to be considered as well.
Att säga ”ja” till avregleringar innebär att man även måste beakta frågan ”hur”.
EnglishThe 1% philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing .
Filosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra .
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Principen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
EnglishNo, equality means that we all participate in both working life and family life.
Nej, jämställdhet innebär att vi alla deltar i både arbetslivet och familjelivet.
EnglishWe have such an agreement with the car industry, which means a reduction of 15 %.
Vi har ett sådant avtal med bilindustrin som innebär en minskning på 15 procent.
EnglishThis means that this is also an experimental laboratory for more budget funding.
Det innebär att detta också är ett experimentförsök för mer budgetfinansiering.
EnglishWhat this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
Detta innebär att vi måste agera i stället för att hålla ändlösa diskussioner.
EnglishIt has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
Den måste byggas på en gedigen grund - och med gedigen grund menar jag sanningen.
EnglishThis means we have to do more to deal with the consequences of these disasters.
Det innebär att vi måste göra mer för att hantera följderna av dessa katastrofer.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Det innebär att vi blir laglösa, att vi avsäger oss vår rätt till rättsligt skydd.
EnglishThis means we want our consumers to be offered good, correctly labelled products.
Det betyder att vi vill erbjuda konsumenterna bra och korrekt märkta produkter.
EnglishConfidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
Förtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.
EnglishIt is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.
EnglishThis means that both Parliament and the Council will only have single readings.
Det innebär att både parlamentet och rådet bara kommer att ha en enda behandling.
EnglishOf the 13 countries that have ratified, two have done so by means of referenda.
Av de 13 länder som har ratificerat har två gjort detta genom folkomröstningar.
EnglishIt means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
Det innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.