Englisch-Schwedisch Übersetzung für "means"

EN means Schwedisch Übersetzung

means {Subst.}
SV
means {Pl}
means {Vb.}
SV
to mean {Vb.}
mean {Subst.}
mean {Adj.}

EN means
volume_up
{Substantiv}

means
Education is an important means, if not the most important means, of combating poverty.
Utbildning är ett viktigt medel, kanske det viktigaste medlet för fattigdomsbekämpning.
But if our end is to be democratisation, it must also be the means.
Men om demokratiseringen är syftet för våra strävanden, så måste den också vara medlet.
The action plan is not the only means for achieving these objectives.
Handlingsplanen är inte det enda medlet för att uppfylla dessa mål.

Beispielsätze für "means" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
Englisha means to an end
EnglishSaying ‘yes’ to liberalisation means that the ‘how’ has to be considered as well.
Att säga ”ja” till avregleringar innebär att man även måste beakta frågan ”hur”.
EnglishThe 1% philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing .
Filosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra .
EnglishNo, equality means that we all participate in both working life and family life.
Nej, jämställdhet innebär att vi alla deltar i både arbetslivet och familjelivet.
EnglishWe have such an agreement with the car industry, which means a reduction of 15 %.
Vi har ett sådant avtal med bilindustrin som innebär en minskning på 15 procent.
EnglishThis means that this is also an experimental laboratory for more budget funding.
Det innebär att detta också är ett experimentförsök för mer budgetfinansiering.
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Principen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
EnglishOf the 13 countries that have ratified, two have done so by means of referenda.
Av de 13 länder som har ratificerat har två gjort detta genom folkomröstningar.
EnglishWhat this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
Detta innebär att vi måste agera i stället för att hålla ändlösa diskussioner.
EnglishIt means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
Det innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.
EnglishThis means that the workforce has to adapt to the new information technologies.
Det förutsätter att arbetskraften anpassar sig till den nya informationstekniken.
EnglishI am quite clear in my mind that this means building on the existing programmes.
Jag är på det klara med att detta innebär att bygga vidare på existerande program.
EnglishWhich means he has totally rejected Mr Schröder's advice to follow the IMF rules.
Han har alltså absolut inte följt Schröders råd, nämligen att följa IMF-normerna.
EnglishIndeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.
Det är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.