So schreibt man einen CV auf Schwedisch

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "means"

 

"means" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-83 von 11188

means {Substantiv}

means {Pl} (auch: medium, funding)

medel {n}

It is imperative that the means provided in the joint draft budget be restored.

De medel som tillhandahölls i det gemensamma budgetförslaget måste återinsättas.

Ladies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity.

Mina damer och herrar, detta är det bästa medel vi har för att bekämpa barbariet.

The Lisbon Strategy did not work because it had neither means nor instruments.

Lissabonstrategin fungerade inte, eftersom den saknade såväl medel som instrument.

If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.

Om man med politiska medel skall uppnå fred, måste militären dra sig tillbaka.

Policy without specific quantitative targets and means is simply literature. '

Politiken utan konkreta kvantitativa mål och medel är bara språklig konstfärdighet.

means {Pl} (auch: medium, instrument, toolkit, tool)

It promotes the wider use of a variety of financial means of assistance.

Där vill man främja en bredare användning av en rad olika ekonomiska hjälpmedel.

The Treaty of Lisbon gives the EU the means to undertake far-reaching reforms to achieve this.

Lissabonfördraget ger EU hjälpmedel att genomföra långtgående reformer i syfte att nå detta.

I think that the Agency could be a means towards this end.

Jag anser att byrån skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för detta syfte.

Death and destruction can be caused by almost any means.

Död och förstörelse kan orsakas av nästan vilket hjälpmedel som helst.

The Council's proposed ELVs could be met by primary means at a much lower cost.

Rådets föreslagna utsläppsnivåer skulle kunna uppfyllas med primära hjälpmedel till en mycket lägre kostnad.

means (money, income or wealth) {Pl} (auch: resource, finances, resources)

It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.

Det är meningslöst, för inte ens staten kan leva över sina tillgångar i all oändlighet.

The main reason is that we have spent beyond our means and run up credit.

Huvudskälet är att vi har levt över våra tillgångar och tagit på kredit.

We have no more important obligation than to live within our means.

Vi har ingen viktigare skyldighet än att leva inom ramen för våra tillgångar.

The fact of the matter is that the Member States have lived beyond their means.

Faktum är att medlemsstaterna har levt över sina tillgångar.

That means that the opportunities to hide assets on the other side of the hill are steadily growing.

Detta betyder att möjligheterna att gömma undan tillgångar på andra ställen ständigt ökar.

means {Pl} (auch: agents)

medlen {Pl}

The Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.

I slutsatserna nämner man också medlen för att främja hållbar och rättvis handel.

We have the means to put pressure on the Tunisian Government, let us use them!

Vi har medlen att sätta press på den tunisiska regeringen, så låt oss använda dem!

We now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.

Medlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.

coercive means of remedying excessive deficits (Article III-184(9) and (10));

Medlen för att avhjälpa alltför stora underskott (artikel III-184.9 och III-184.10).

I believe it is important that we are pragmatic when it comes to the various means.

Jag tror det är viktigt att vi är pragmatiska när de gäller de olika medlen.

means {Subst.}

medlet {u}

Education is an important means, if not the most important means, of combating poverty.

Utbildning är ett viktigt medel, kanske det viktigaste medlet för fattigdomsbekämpning.

The best means of achieving peace is to form a solid and stable integrating government.

En integrerande konsoliderad och stabil regering är det lämpligaste medlet för att nå fred.

But if our end is to be democratisation, it must also be the means.

Men om demokratiseringen är syftet för våra strävanden, så måste den också vara medlet.

The action plan is not the only means for achieving these objectives.

Handlingsplanen är inte det enda medlet för att uppfylla dessa mål.

For the substance TBT, this means that it can no longer be used as an anti-fouling substance.

För medlet TBT betyder det att det inte längre får användas som medel för algbekämpning.

means {Pl}

utvägar {Pl}

We are thus taking this extremely grave issue very seriously and using all available means.

Vi tar alltså denna mycket viktiga fråga på stort allvar och använder alla möjliga utvägar.

Of course, our initial evaluation is that not every means of involving them has been exhausted and that important efforts are needed.

Vår inledande bedömning är naturligtvis att det fortfarande finns utvägar kvar för att involvera dem, dock måste stora ansträngningar göras på det här området.

This means exerting pressure in order to prevent them from finding ways out and excuses for not starting negotiations when they could in fact be taking place.

Det betyder påtryckningar för att hindra att det på nytt hittas utvägar och ursäkter för att inte inleda förhandlingar när det ändå skulle gå att genomföra sådana.

I should like to ask the Commission whether they see any means of enforcing the measures referred to in point 4 of the resolution and whether they are hopeful of success in such an endeavour.

Jag skulle vilja fråga kommissionen, om den ser utvägar och möjligheter att förverkliga under punkt 4 i resolutionen angivna åtgärder och om den också hoppas, att få framgång med dessa.

means {Verb}

means {Vb.}

menar {Vb.}

It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.

Den måste byggas på en gedigen grund - och med gedigen grund menar jag sanningen.

I cannot believe he means this regime to be in place in the manner intended.

Jag kan inte tänka mig att han menar att detta system fungerar som det skall.

I am not sure what the honourable Member means by the word 'proliferation '.

Jag är inte säker på vad den ärade ledamoten menar med ordet " mångfaldigande ".

Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?

Kan han kanske redogöra lite mer i detalj för vad han menar och hur det har fungerat?

I think that it is possible to find a compromise by means of information on the label.

Jag menar att man kan hitta en bra kompromiss via angivelsen på etiketten.

mean {Adjektiv}

mean {Adj.} (auch: low, humble, deep, conservative)

låg {Adj.}

mean {Adj.} (auch: rotten, poorly, poor, mediocrity)

dålig {Adj.}

mean {Adj.} (auch: plain, one-way, humble, homely)

enkel {Adj.}

mean {Adj.} (auch: naughty, nasty, mischievous, malignant)

elak {Adj.}

mean {Adj.} (auch: plain, hideous, dirty, unsightly)

ful {Adj.}

mean {Adj.} (auch: poor, petty, modest, humble)

ringa {Adj.}

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det ringer (Presens)

mean {Adj.} [Brit.] (auch: parsimonious, miserly, cutting, close)

snål {Adj.}

mean {Adj.} [Amer.] (auch: objectionable, nasty, hideous, hairy)

otäck {Adj.}

mean {Adj.} (auch: low, dirty, wretched, vile)

gemen {Adj.}

mean {Adj.} (auch: gross, simple, ignoble)

simpel {Adj.}

mean {Adj.} [Amer.] (auch: dirty, shivery)

ruskig {Adj.}

mean {Adj.} (auch: rotten, pitiful, paltry, miserable)

eländig {Adj.}

mean {Adj.} (auch: insignificant, humble)

oansenlig {Adj.}

mean {Adj.} (auch: mangy, seedy, dingy, slovenly)

sjabbig {Adj.}

mean {Adj.}

ogin {Adj.}

mean {Adj.} [Brit.] (auch: fussy, close, stingy)

knusslig {Adj.}

mean {Adj.} (auch: paltry, cheap, vulgar, dirty)

tarvlig {Adj.}

mean {Adj.}

medel- {Adj.}

mean {Substantiv}

mean {Subst.} (auch: medium, media, psychic)

medium {n}

mean {Subst.} [Math.] (auch: mean value)

medelvärde {n} [Math.]

mean {Subst.} [Math.]

medeltal {n} [Math.]

mean {Subst.} (auch: medium, middle ground, middleground)

to mean {Verb}

betyder {Vb.}

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to pose, to involve, to imply, to implicate)

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det innebär (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to please, to intend, to choose, to want)

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det vill (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to reflect, to intend, to figure, to debate)

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det tänker (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to matter, to imply, to denote, to signify)

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det betyder (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to intend, to imply, to get at, to deem)

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det menar (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to intend)

avse [avsåg|har avsett] (ha för avsikt) {Vb.}

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det avser (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to purpose, to propose, to intend, to design)

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det ämnar (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to get at)

syfta på {Vb.}

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to intend)

åsyfta {Vb.}

he/she/it means (Present)

han/hon/den/det åsyftar (Presens)

to mean [meant|meant] {Vb.} (auch: to purpose, to propose, to intend, to design)

 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "means":

Synonyme (Englisch) für "mean":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "means" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "means" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.

Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.

This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.

I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.

We have such an agreement with the car industry, which means a reduction of 15 %.

Vi har ett sådant avtal med bilindustrin som innebär en minskning på 15 procent.

I believe we need to show that democracy means a consolidated, transparent State.

Jag anser att vi måste visa att demokrati innebär en konsoliderad och öppen stat.

Indeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.

Det är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.

The 1 % philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing.

Filosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra.

This means that the workforce has to adapt to the new information technologies.

Det förutsätter att arbetskraften anpassar sig till den nya informationstekniken.

Which means he has totally rejected Mr Schröder's advice to follow the IMF rules.

Han har alltså absolut inte följt Schröders råd, nämligen att följa IMF-normerna.

It means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.

Det innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.

No, equality means that we all participate in both working life and family life.

Nej, jämställdhet innebär att vi alla deltar i både arbetslivet och familjelivet.

Confidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.

Förtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.

This means we have to do more to deal with the consequences of these disasters.

Det innebär att vi måste göra mer för att hantera följderna av dessa katastrofer.

Saying ‘yes’ to liberalisation means that the ‘how’ has to be considered as well.

Att säga ”ja” till avregleringar innebär att man även måste beakta frågan ”hur”.

Of the 13 countries that have ratified, two have done so by means of referenda.

Av de 13 länder som har ratificerat har två gjort detta genom folkomröstningar.

The 1% philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing .

Filosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra .

This means that the issue of solidarity must be addressed in a broader context.

Detta innebär att frågan om solidaritet måste tas upp i ett bredare sammanhang.

It is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.

Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.

This means that both Parliament and the Council will only have single readings.

Det innebär att både parlamentet och rådet bara kommer att ha en enda behandling.

This means that this is also an experimental laboratory for more budget funding.

Det innebär att detta också är ett experimentförsök för mer budgetfinansiering.

The 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.

Principen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

meal · mealtime · mealy · mean · meander · meandering · meanie · meaning · meaningful · meaningless · means · meant · meantime · meanwhile · measles · measly · measurable · measure · measured · measureless · measurement

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Italienisch Wörterbuch von bab.la.