Täglich Artikel rund um Sprachen auf LexioPhiles

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "link"

 

"link" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-46 von 2950

link {Substantiv}

link {Subst.} [IT]

länk {u} [IT]

For a read-only document, it corresponds to the " normal " clicking of a link.

Om dokumentet är skrivskyddat motsvarar det en " normal " klickning på en länk.

My question to the Council and the Commission is: who is prepared to make that link?

Min fråga till rådet och kommissionen är: vem är beredd att skapa denna länk?

A DDE link is inserted as a matrix formula and can only be modified as a whole.

En DDE-länk infogas som matrisformel och kan således bara ändras som helhet.

A corresponding field is then set up in the document with a link to the database.

Det skapas då ett motsvarande fält i dokumentet med en länk till databasen.

The Stuttgart 21 project that you mentioned is a major link in this priority project.

Stuttgart 21-projektet som ni nämnde är en viktig länk i detta prioriterade projekt.

link {Subst.}

liaison {n}

to link {Verb}

to link [linked|linked] {Vb.} (auch: to knot, to attach, to strike up, to tie)

The measure which ought to link our activities, in my view, tells us two things.

De åtgärder som bör knyta samman våra åtgärder säger oss två saker, enligt min åsikt.

We actually need to follow that line of thinking and link up our best technologies.

Vi måste helt enkelt tänka på det sättet och knyta samman våra bästa tekniska lösningar.

That is why it is so important to link things together, because there is some overlap.

Därför är det så viktigt att knyta samman saker eftersom det finns en del överlappningar.

What specific plans does the Commission have to link these processes?

Vilket konkret koncept har kommissionen för att knyta samman dessa processer med varandra?

How are we going to link the competitiveness pact with the EU 2020 strategy?

Hur ska vi knyta konkurrenskraftspakten till Europa 2020-strategin?

to link [linked|linked] {Vb.} (auch: to mesh, to couple, to colligate)

To link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.

Att koppla ihop skatter och miljöpåverkan är just ett sådant öppet och tydligt mål.

The truth is that we have surely learnt by now that we can link the two together.

Sanningen är att vi definitivt nu har lärt oss att vi kan koppla ihop de två.

And we started to write software which could link the data like this.

Vi började skriva program som kunde koppla ihop statistiken på det här sättet.

You cannot link derivatives and pension funds, just like that.

Man kan inte koppla ihop derivatinstrument och pensionsfonder hur som helst.

We must therefore link these questions to our aid work.

Därför måste vi koppla ihop dessa frågor med vårt biståndsarbete.

to link [linked|linked] {Vb.} (auch: to pool, to mix, to knit, to join)

2.How does the Commission intend to link the granting of state aids to the EU's cohesion policy?

2.Hur tänker kommissionen förena beviljandet av statligt stöd med EU:s sammanhållningspolitik?

This in fact is the weak link in bringing together many EU legislatures with application effectiveness.

Detta är den svaga länken när det gäller att förena många EU-legislaturer med effektiv tillämpning.

They will need to link their qualification systems to the EQF.

De kommer att behöva förena sina system för kvalifikationer med den europeiska ramen för kvalifikationer.

Sport is therefore an extremely important social link, which is something the previous speaker pointed out.

Idrotten är alltså ett mycket viktigt sätt att förena människor socialt, vilket har påpekats av min företrädare.

Citizenship of the Union is at the very heart of the link which must unite Europeans and the building of Europe.

Unionens medborgarskap står i själva centrum för det band som bör förena européerna med det europeiska bygget.

to link [linked|linked] {Vb.} (auch: to pledge, to dress, to couple, to connect)

That is why we must link development aid to progress in human rights abuses.

Därför måste vi förbinda utvecklingsstöd med framsteg på området mänskliga rättigheter.

the need to strengthen small and medium-sized enterprises and to link regional policy with industry and science;

Behovet att stärka små och medelstora företag och förbinda regionalpolitik med näringsliv och vetenskap.

As the longest river in the EU, in combination with the Rhine-Main-Danube canal, it can link the Black Sea with the North Sea.

Som den längsta floden i EU kan den tillsammans med Rhen-Main-Donau-kanalen förbinda Svarta havet med Nordsjön.

Instead, it will link Russia and Germany directly, thus putting the energy security of one third of the EU at risk.

I stället kommer den att förbinda Ryssland och Tyskland direkt och således sätta energisäkerheten i en tredjedel av EU på spel.

First of all, this concerns the efforts of Member States to closely link the use of the funds with the Lisbon Strategy.

För det första berör detta medlemsstaternas ansträngningar att ingående förbinda användningen av fonderna med Lissabonstrategin.

to link [linked|linked] {Vb.} (auch: to connect, to twin)

I take the position that we must try to link these two problems together to solve them.

Jag anser att vi måste försöka koppla samman dessa båda problem för att kunna lösa dem.

I would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.

Jag vill koppla samman de båda och betona vikten av en sådan koppling.

It is, therefore, essential to link employment and the environment.

Därför är det viktigt att koppla samman sysselsättningen och miljön.

You can link events with macros in forms with the Events tab.

Även för formuläret kan du koppla samman händelser med makron.

It is a vital link that will link North Africa with Europe.

Det är en mycket viktig länk som kommer att koppla samman Nordafrika med Europa.

to link [linked|linked] {Vb.} (auch: to connect)

anknyta {Vb.}

Let me link that also to two important proposals that are mentioned here.

Låt mig också anknyta till två viktiga förslag som nämns här.

In this way, we would also be making a dignified link to the inheritance of Jean Monet, whom we are commemorating today.

På detta sätt vill vi också på ett värdigt sätt anknyta till arvet efter Jean Monnet, vars minne vi firar i dag.

I would also like to say something about the discussion on democracy that has taken place here, and to link that to communication and debate.

Jag skulle också vilja säga något om den diskussion om demokrati som har förts här, och i detta sammanhang anknyta till kommunikation och debatt.

Click this icon to link the selected frame to the next frame.

Med den här ikonen kan du länka ihop den markerade ramen med en annan efterföljande ram.

In order to create a link, click the edge of the frame you want to link.

Om du vill länka ihop ramar, klickar du på kanten på den ram som du vill länka ihop med en annan ram.

It is therefore natural that we should link the future of Slovakia with Europe.

Det är därför naturligt att vi bör länka samman Slovakiens framtid med Europa.

To link Palermo with Berlin, more than a bridge would be needed, Commissioner.

För att länka samman Palermo med Berlin skulle det krävas mer än en bro, fru kommissionär.

If the check box Link is marked, you can also create a link via DDE.

Om du har aktiverat rutan Länka, kan du också skapa en länk via DDE.

To link graphics with the document, put a check mark in this box.

Markera den här rutan om du vill länka ett grafikobjekt till dokumentet.

Here you have the possibility to link the selected pattern with your document.

Här kan Du länka det markerade grafikobjektet till dokumentet.

to link [linked|linked] {Vb.} (auch: to merge, to coordinate)

Secondly, we should take another look at how we link the data files at our disposal so as to have more effective instruments available.

För det andra bör vi undersöka hur vi skall samköra den information som står till vårt förfogande för att få ett effektivare instrument.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "link":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "link" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "link" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

In our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.

Pressens roll i samband med demokrati verkar i vår region vara en självklarhet.

There should be a link between where one pays tax and what that tax is used for.

Det måste finnas en koppling mellan var man betalar skatten och vad den går till.

From the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.

Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.

You can place up to three ad units per page (in addition to three link units).

Du kan placera upp till tre annonsenheter på en sida (utöver tre länkenheter).

The PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.

PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL: s MOX-transporter till Japan.

Amendment No 13 ensures that the link between ticket and route is safeguarded.

Ändringsförslag 13 ser till att kopplingen mellan biljett och sträcka säkerställs.

Before my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.

Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.

In any event it would be in the Community's interests to link the two systems.

För gemenskapen var det hur som helst intressant att sammanföra de två systemen.

There is always a link between a programme and the personalities who implement it.

Det finns alltid ett samband mellan ett program och de personer som genomför det.

   Mr President, Commissioner, I shall not continue the themed link with football.

Herr kommissionär! Jag ska inte fortsätta med anknytning till fotbollsvärlden.

There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.

Det finns ett tydligt samband mellan en produkts kvalitet och råvarornas ursprung.

The PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.

PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL:s MOX-transporter till Japan.

Once again, in this convention, immigration is wrongly linked to unemployment.

I konventionen knyts immigrationen ännu en gång felaktigt till arbetslösheten.

This issue is closely linked to that of the future legal personality of the Union.

Denna fråga är intimt förknippad med frågan om unionens framtida juridiska person.

The linked macro can, for example, prevent this action by returning " FALSE ".

Det länkade makrot kan t.ex. förhindra den här åtgärden genom att returnera FALSE.

It goes without saying that all these problems are directly linked to poverty.

Det är underförstått att alla dessa problem är direkt relaterade till fattigdom.

Immigration also needs to be linked to employment, as has already been the case.

Invandringen behöver också kopplas till sysselsättningen, vilket redan har gjorts.

I recognise that the link between migration and unemployment is very complex.

Jag medger att sambandet mellan invandring och arbetslöshet är mycket komplicerat.

Other co-organizers are Security Link, CARER and FOCUS Institute Excellence Center

Övriga medarrangörer är Security Link, CARER samt FOCUS Institute Excellence Center

I think it was very damaging to link these two things together in the report.

Jag tror att det har skadat betänkandet mycket att man förenat dessa båda saker.
 

Forum-Ergebnisse

"link" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

lingering · lingo · lingon · lingonberry · lingual · linguist · linguistic · linguistically · linguistics · lining · link · linkability · linkages · linked · linkers · links · linocut · linoleum · linseed · lint · lintel

Mehr Übersetzungen im Französisch-Deutsch Wörterbuch.