Englisch-Schwedisch Übersetzung für "link"

EN link Schwedisch Übersetzung

link {Subst.}
to link {Vb.}

EN link
volume_up
{Substantiv}

  1. Allgemein
  2. IT

1. Allgemein

link

2. IT

link
volume_up
länk {u} [IT]
Make link to highlighted text, change existing link(s), or insert new link
Skapar länk till markerad text, ändrar befintlig länk eller infogar ny länk
Your link is just as good as your link, which is just as good as my link.
Din länk är precis lika bra som din länk, som är lika bra som min länk.
For an existing DDE link return to the Modify Link dialog.
Vid en befintlig DDE-länk kommer Du till dialogrutan Ändra länk.

Beispielsätze für "link" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere should be a link between where one pays tax and what that tax is used for.
Det måste finnas en koppling mellan var man betalar skatten och vad den går till.
EnglishIn our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
Pressens roll i samband med demokrati verkar i vår region vara en självklarhet.
EnglishIn any event it would be in the Community's interests to link the two systems.
För gemenskapen var det hur som helst intressant att sammanföra de två systemen.
EnglishThere is always a link between a programme and the personalities who implement it.
Det finns alltid ett samband mellan ett program och de personer som genomför det.
EnglishBefore my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
EnglishTo link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.
Att koppla ihop skatter och miljöpåverkan är just ett sådant öppet och tydligt mål.
EnglishI think it was very damaging to link these two things together in the report.
Jag tror att det har skadat betänkandet mycket att man förenat dessa båda saker.
EnglishDevelopment assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
Utvecklingsstöd är av avgörande betydelse för att förebygga humanitära katastrofer.
EnglishThe PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.
PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL:s MOX-transporter till Japan.
EnglishThe PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.
PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL: s MOX-transporter till Japan.
EnglishAmendment No 13 ensures that the link between ticket and route is safeguarded.
Ändringsförslag 13 ser till att kopplingen mellan biljett och sträcka säkerställs.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan placera upp till tre annonsenheter på en sida (utöver tre länkenheter).
EnglishThere is a link between the issues of duration and budget in all three cases.
Det finns ett samband mellan frågorna om löptid och budgeten i alla tre fallen.
EnglishThe truth is that we have surely learnt by now that we can link the two together.
Sanningen är att vi definitivt nu har lärt oss att vi kan koppla ihop de två.
English   Mr President, Commissioner, I shall not continue the themed link with football.
Herr kommissionär! Jag ska inte fortsätta med anknytning till fotbollsvärlden.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Det finns ett tydligt samband mellan en produkts kvalitet och råvarornas ursprung.
EnglishThere is no doubt that there is a link between this and sustainable development.
Det är inget tvivel om att det finns en koppling mellan detta och hållbar utveckling.
EnglishWe all know how real the link between fatigue and the risk of an accident really is.
Man är väl medveten om hur påtagligt sambandet mellan trötthet och olycksrisk är.
EnglishI recognise that the link between migration and unemployment is very complex.
Jag medger att sambandet mellan invandring och arbetslöshet är mycket komplicerat.
EnglishEighty years ago there was a link between major wars, disasters and a pandemic.
För 80 år sedan fanns det ett samband mellan stora krig, katastrofer och en pandemi.