Search for the most beautiful word
salty
best girl

VOTE NOW

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "liaison"

 

"liaison" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-25 von 142

liaison {Substantiv}

liaison {Subst.} (auch: relationship, relation, connection, concern)

samband {n}

liaison {Subst.} (auch: junction, intercourse, fellowship, engagement)

It is the wish of our Committee on Budgets to work on this objective in close liaison with the national parliaments.

Det är vårt budgetutskotts önskan att arbeta med denna målsättning i nära förbindelse med de nationella parlamenten.

So let us entrust the European Food Safety Agency only with conducting scientific risk analysis, in liaison with our national agencies.

Låt oss därför inte ge den europeiska livsmedelsmyndigheten något annat uppdrag än att göra vetenskapliga försök, i förbindelse med de nationella organen.

liaison {Substantiv}

link {Subst.}

liaison {n}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "liaison":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "liaison" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "liaison" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Ask the liaison office for posted workers in the country where you're working.

Fråga kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare i det land där du arbetar.

This is Nicollette White, she's your executive director of lnternal Liaisons.

Detta är Nicollette White, hon är verkställande direktör av lnternal Liaisons.

For that reason, it is very important that we create a network of liaison officers.

På grund av detta är det mycket viktigt att vi inrättar ett nätverk av sambandsmän.

I can produce several other details from liaison officers in China and other places.

Jag kan ta fram många fler uppgifter från sambandsmän i Kina och på andra platser.

The Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.

Byrån skall vid behov fullgöra sina uppgifter i samråd med kommissionen.

I know the North Koreans have asked for a liaison office to be opened in Brussels.

Jag känner till att nordkoreanerna vill att det skall öppnas ett kontaktkontor i Bryssel.

At the same time, we must step up liaison and coordination between our economic policies.

Vi måste samtidigt förstärka samordningen och samstämmigheten i vår ekonomiska politik.

The European Commission opens a new Liaison Office in Pristina, Kosovo.

Europeiska kommissionen öppnar ett nytt förbindelsekontor i Pristina, Kosovo.

For details, contact the liaison office for posted workers in the country you're going to.

Mer information kan du få från kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare.

Find out more on your rights by contacting that country's liaison office for posted workers.

Om du vill veta mer kan du kontakta landets kontaktkontor för utstationerade arbetstagare.

Are there already liaison officers in these new representations who would be involved in ...

Finns det redan sambandsmän vid dessa nya representationer som kommer att delta i ...

Contact your national liaison office to find out which authority can issue this document.

Kontakta din nationella kontaktpunkt för att ta reda på vilken myndighet som utfärdar intyget.

Please check your rights as an employee with the host-country liaison office for posted workers.

Ta reda på dina rättigheter hos kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare.

I officially opened Parliament's new Liaison Office with the United States Congress in Washington.

Jag invigde parlamentets nya sambandskontor med Förenta staternas kongress i Washington.

Creation of an immigration liaison officers' network (debate)

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (debatt)

Obviously, the Commission works in close liaison with individual national authorities in such cases.

Givetvis arbetar kommissionen i dessa fall mycket nära berörda nationella myndigheter.

Subject: Matters arising from Commission liaison with IAEA

Angående: Frågor till följd av kommissionens partnerskap med Internationella atomenergiorganet

Immigration Liaison Officers (ILOs) are indeed engaged in quite complex and opaque activities.

Sambandsmännen för invandring har verkligen hand om en mycket komplex och svåröverblickbar verksamhet.

We have created the immigration liaison officers' network.

Vi har inrättat nätverket av sambandsmän för invandring.

I am in touch with the international liaison at UNICEF, who has confirmed the severity of the situation.

Jag har kontakt med den internationella sambandsmannen vid UNICEF, som har bekräftat lägets allvar.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

lewd · lewdness · lexical · lexicographer · lexicology · ley-lines · liabilities · liability · liable · liaising · liaison · liana · liane · liar · lib · libation · libel · liberal · liberalisation · liberalism · liberalization

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Chinesisch Wörterbuch.