Englisch-Schwedisch Übersetzung für "intangible"

EN intangible Schwedisch Übersetzung

intangible {Adj.}
tangible {Adj.}

EN intangible
play_circle_outline
{Adjektiv}

intangible
We're not asking anything that's intangible.
Vi ställer inte frågor om något ogripbart.
(Applause) Rory Sutherland: I'm not sure this isn't the most perfect example of intangible value creation.
(Applåder) Jag tror att detta kan vara det perfekta exemplet på skpandet av ogripbart värde.
A financial service, whether a savings vehicle like a pension or a mutual fund or just a simple bank account, is by its nature ethereal and intangible.
En finansiell tjänst är, antingen det rör sig om ett sparinstrument som en pensions- eller aktiefond eller bara ett vanligt bankkonto, till sin natur eterisk och ogripbar.

Synonyme (Englisch) für "intangible":

intangible
tangible

Beispielsätze für "intangible" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNonetheless, as I see it, one intangible measure is conspicuous by its absence.
Ändå är en vag åtgärd iögonfallande på grund av sin frånvaro.
EnglishLet me remind you that this heritage is not only about sites, but also about intangible cultural heritage.
Kulturarvet handlar ju inte bara om platser utan också om immateriella värden.
EnglishSo I started asking myself the question: How can we get leaders to start valuing the intangible?
Så jag började ställa mig själv en fråga: Hur kan vi få ledare att börja uppskatta det ogripbara?
EnglishAnd yet, of course, that little intangible piece of data doesn't factor into our GDP calculations.
Trots det, naturligtvis, är den lilla ogripbara informationen inte inräknad i våra BNP beräkningar.
EnglishI support the bank's efforts to date to help finance tangible and intangible investments in new technologies.
Avslutningsvis vill jag också tacka föredraganden, Alain Lipietz, för hans utmärkta betänkande.
EnglishFurthermore, the Code should also be applicable in cases of so-called intangible transfers of technology.
Dessutom bör koden också kunna tillämpas i fall med så kallade immateriella överföringar av teknik.
EnglishSo much EU funding is used for intangible issues, and I hope we will support this report.
En så pass stor del av EU:s medel används för diffusa frågor och jag hoppas att vi kommer att stödja det här betänkandet.
EnglishSo much EU funding is used for intangible issues, and I hope we will support this report.
En så pass stor del av EU: s medel används för diffusa frågor och jag hoppas att vi kommer att stödja det här betänkandet.
EnglishThey can manifest the intangible and create identity.
De kan göra det abstrakta gripbart och skapa identitet.
EnglishTherefore, the invention is always something intangible.
Uppfinningen är därför alltid något abstrakt.
EnglishThere is no denying that it is hard to put a figure on intangible fixed assets like trademarks and patents.
Det kan inte förnekas att det är svårt att sätta en siffra på fasta immateriella tillgångar som varumärken och patent.
EnglishThe standardisation of rights concerning intangible assets has already proved its value in the case of trademark law and copyright.
Normeringen av den immateriella äganderätten har redan hävdat sig vad gäller varumärkesrätt och upphovsrätt.
EnglishI support the bank's efforts to date to help finance tangible and intangible investments in new technologies.
Jag stöder bankens hittillsvarande insatser att hjälpa till med att finansiera materiella och immateriella investeringar i ny teknik.
EnglishClearly, what is at issue is intangible property; I have in mind the UMTS dispute in this respect.
Det är helt klart att de immateriella frågorna är på tapeten; jag tänker på att UMTS-kriget just nu egentligen är en fråga om immateriella frågor.
EnglishNoise pollution reaches us in diffuse, sporadic and intangible ways; often it even forms part of our daily environment.
Vi utsätts för buller på ett diffust, sporadiskt och omärkbart sätt - ofta har man integrerat bullret i vår vardagliga miljö.
EnglishWe are talking here about intellectual property, in other words the ownership of something intangible and imponderable - ideas.
Här talar vi om en immaterialrättslig förmögenhetsrätt, dvs. äganderätten till en icke berörbar, ovägbar egendom: idén.
EnglishIt is particularly difficult in the case of intangible property, such as the copyright to musical and literary works and patents.
Det är särskilt svårt när det gäller ogripbara tillgångar såsom upphovsrätt till musikaliska och litterära arbeten och patent.
EnglishFinally, I believe that with the development of our digital environment, we cannot deny that counterfeiting has become intangible.
Den digitala miljön har utvecklats på ett sätt som gör att vi inte kan förneka att varumärkesförfalskning har blivit svårgripbart.
EnglishIntangible concepts such as the market heartlessly and mercilessly dictate plant relocation or closure and concentration.
Okränkbara begrepp som marknaden, tvingar hjärtlöst och utan pardon fram omlokalisering, nedläggning av produktiva fabriker och koncentration.
EnglishAdditionally, we must not forget investment in research in the sector and also in large-scale infrastructure, both tangible and intangible.
Dessutom får vi inte glömma såväl materiella som immateriella investeringar i forskning inom sektorn och även i omfattande infrastruktur.