So schreibt man einen CV auf Schwedisch

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "intangible"

 

"intangible" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-28 von 53

intangible {Adjektiv}

intangible {Adj.}

ogripbar {Adj.}

A financial service, whether a savings vehicle like a pension or a mutual fund or just a simple bank account, is by its nature ethereal and intangible.

En finansiell tjänst är, antingen det rör sig om ett sparinstrument som en pensions- eller aktiefond eller bara ett vanligt bankkonto, till sin natur eterisk och ogripbar.

tangible {Adjektiv}

tangible {Adj.} (auch: physical, concrete, substantial)

konkret {Adj.}

This corridor, today, is more than a symbol, it is a reality, fragile but tangible.

I dag är denna korridor mer än en symbol - det är en skör men konkret verklighet.

We need to make stronger efforts to set up a tangible common energy policy.

Vi måste anstränga oss mer för att ta fram en konkret gemensam energipolitik.

This catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.

Det är dock inte nödvändigt att ge denna uppsättning av goda avsikter en konkret form.

The budget must have the ability to be tangible and dynamic, to listen and to respond.

Budgeten måste ha förmågan att vara konkret och dynamisk, att kunna lyssna och svara.

As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.

Som ett konkret tecken som är erkänt runt om i världen är euron ett mått på stabilitet.

tangible {Adj.} (auch: proper, genuine, full-blooded, effective)

verklig {Adj.}

Our duty, as elected representatives, is to make this participation real, productive and tangible.

Vår plikt, som valda företrädare, är att göra denna medverkan verklig, produktiv och konkret.

Above all, then, we need to ban the creation of any money or bonds without real and tangible compensation.

Framför allt måste vi förbjuda utfärdandet av pengar eller obligationer utan verklig och materiell ersättning.

To conclude, could I urge that Europe demonstrate tangible capacity to deliver decent living and working conditions?

Avslutningsvis vill jag uppmana EU att visa en verklig förmåga att skapa anständiga levnads- och arbetsvillkor.

You even believed in this project at a time when it was, for some, more a utopian dream than a tangible prospect.

Ni trodde också på den vid ett ögonblick då ett sådant projekt för somliga framstod mer som en utopi än en verklig möjlighet.

However, we must achieve even more and turn theoretical gender equality into real, tangible gender equality, which is applied in everyday life.

Vi måste emellertid uppnå mer och omvandla teoretisk jämställdhet till verklig, påtaglig jämställdhet som tillämpas dagligen.

tangible {Adj.} (auch: obvious, noticeable, evident, distinct)

påtaglig {Adj.}

I am proud that the European Commission’s assistance has had a tangible impact.

Jag är stolt över att Europeiska kommissionens bistånd har haft en påtaglig effekt.

This is tangible, often even visible, and is often easier to treat.

Den är påtaglig, ofta till och med synlig, och många gånger lättare att behandla.

This will have a tangible effect if the funds are applied sensibly.

Detta kommer att få påtaglig effekt om medlen används på ett klokt sätt.

Yet we are talking here about very tangible military deployment.

Trots det är det vi talar om här en mycket påtaglig militär insats.

And we are still in the same position. I also fail to see a tangible desire to identify priorities.

Jag ser inte heller någon påtaglig önskan att fastställa prioriteringar.

tangible {Adj.} (auch: noticeable, severe, cognizable)

kännbar {Adj.}

tangible {Adj.}

greppbar (idé, koncept) {Adj.}

tangible {Adj.} (auch: external)

gripbar {Adj.}

It is time to give Parliaments ' Resolution tangible form.

Det är på tiden att parlamentets resolution ges en gripbar form.

It is time to give Parliaments' Resolution tangible form.

Det är på tiden att parlamentets resolution ges en gripbar form.

tangible {Adj.}

handgriplig {Adj.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "intangible":

Synonyme (Englisch) für "tangible":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "intangible" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "intangible" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

So I started asking myself the question: How can we get leaders to start valuing the intangible?

Så jag började ställa mig själv en fråga: Hur kan vi få ledare att börja uppskatta det ogripbara?

Nonetheless, as I see it, one intangible measure is conspicuous by its absence.

Ändå är en vag åtgärd iögonfallande på grund av sin frånvaro.

And yet, of course, that little intangible piece of data doesn't factor into our GDP calculations.

Trots det, naturligtvis, är den lilla ogripbara informationen inte inräknad i våra BNP beräkningar.

Furthermore, the Code should also be applicable in cases of so-called intangible transfers of technology.

Dessutom bör koden också kunna tillämpas i fall med så kallade immateriella överföringar av teknik.

Let me remind you that this heritage is not only about sites, but also about intangible cultural heritage.

Kulturarvet handlar ju inte bara om platser utan också om immateriella värden.

They can manifest the intangible and create identity.

De kan göra det abstrakta gripbart och skapa identitet.

I support the bank's efforts to date to help finance tangible and intangible investments in new technologies.

Avslutningsvis vill jag också tacka föredraganden, Alain Lipietz, för hans utmärkta betänkande.

So as leaders, we understand that intangibles are important, but we don't have a clue how to measure them.

Så som ledare, förstår vi att det ogripbara är viktigt, men vi har ingen aning om hur vi faktiskt kan mäta det.

Therefore, the invention is always something intangible.

Uppfinningen är därför alltid något abstrakt.

There is no denying that it is hard to put a figure on intangible fixed assets like trademarks and patents.

Det kan inte förnekas att det är svårt att sätta en siffra på fasta immateriella tillgångar som varumärken och patent.

So much EU funding is used for intangible issues, and I hope we will support this report.

En så pass stor del av EU:s medel används för diffusa frågor och jag hoppas att vi kommer att stödja det här betänkandet.

So much EU funding is used for intangible issues, and I hope we will support this report.

En så pass stor del av EU: s medel används för diffusa frågor och jag hoppas att vi kommer att stödja det här betänkandet.

Noise pollution reaches us in diffuse, sporadic and intangible ways; often it even forms part of our daily environment.

Vi utsätts för buller på ett diffust, sporadiskt och omärkbart sätt - ofta har man integrerat bullret i vår vardagliga miljö.

We are talking here about intellectual property, in other words the ownership of something intangible and imponderable - ideas.

Här talar vi om en immaterialrättslig förmögenhetsrätt, dvs. äganderätten till en icke berörbar, ovägbar egendom: idén.

It is particularly difficult in the case of intangible property, such as the copyright to musical and literary works and patents.

Det är särskilt svårt när det gäller ogripbara tillgångar såsom upphovsrätt till musikaliska och litterära arbeten och patent.

Finally, I believe that with the development of our digital environment, we cannot deny that counterfeiting has become intangible.

Den digitala miljön har utvecklats på ett sätt som gör att vi inte kan förneka att varumärkesförfalskning har blivit svårgripbart.

The standardisation of rights concerning intangible assets has already proved its value in the case of trademark law and copyright.

Normeringen av den immateriella äganderätten har redan hävdat sig vad gäller varumärkesrätt och upphovsrätt.

We are not dealing in intangibles.

Det är inte bara tomt prat.

I support the bank's efforts to date to help finance tangible and intangible investments in new technologies.

Jag stöder bankens hittillsvarande insatser att hjälpa till med att finansiera materiella och immateriella investeringar i ny teknik.

Additionally, we must not forget investment in research in the sector and also in large-scale infrastructure, both tangible and intangible.

Dessutom får vi inte glömma såväl materiella som immateriella investeringar i forskning inom sektorn och även i omfattande infrastruktur.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Weitere Übersetzungen im bab.la Englisch-Deutsch Wörterbuch.