Englisch-Schwedisch Übersetzung für "illicit"

EN illicit Schwedisch Übersetzung

illicit {Adj.}
SV

EN illicit
play_circle_outline
{Adjektiv}

illicit (auch: criminal, fraudulent, illegal, illegitimate)
They have allowed arms and security equipment to be transferred for illicit end use.
De har tillåtit att vapen- och säkerhetsutrustning överförs för olaglig slutanvändning.
The phenomenon is closely related to the illegal cutting of trees and illicit trade in wood products.
Företeelsen hänger nära samman med olaglig avverkning av träd och olaglig handel med träprodukter.
The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.
Olaglig handel med unga spelare och deras övergångar över gränserna är mycket oroande.

Synonyme (Englisch) für "illicit":

illicit

Beispielsätze für "illicit" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAt the same time, it will help to better target the traffic in illicit goods.
Samtidigt kommer det att bidra till en bättre inriktning på handeln med illegala varor.
EnglishOne is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.
Så snart som vi får specifika svar på dessa frågor, återkommer vi med förslag.
EnglishLicit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.
Laglig odling skulle inte ersätta den illegala odlingen, utan få den att öka.
EnglishOne is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.
Ett är utvecklandet av förbjudna droger, som blir allt svårare att upptäcka.
EnglishUndeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
. (DE) Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
EnglishCannabis is still the most commonly used illicit drug in the Union.
Cannabis är fortfarande den mest använda illegala drogen inom unionen.
EnglishAll those who are at present engaged in illicit work would obtain work with decent social conditions.
Alla de som i dag arbetar svart skulle få ett arbete med anständiga sociala villkor.
EnglishFirst: a large number of drivers have managed to obtain their licence to drive through illicit activities.
För det första: ett stort antal förare har lyckats få körkort på otillåtet sätt.
EnglishBut introducing new European regulations is no way to go about tackling the problem of illicit work.
Svartarbete kan emellertid inte bekämpas med nya, europeiska föreskrifter.
EnglishThat, in my opinion, is the best way to avoid illicit trade.
Detta är, enligt min åsikt, det bästa sättet att undvika illegal handel.
EnglishUndeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
EnglishIt is dreadful, because it criminalises the employer and does not criminalise the illicit immigrant.
Den är förfärlig, eftersom den straffbelägger arbetsgivaren och inte den illegala invandraren.
EnglishIllicit trafficking in organs can lead to significant health risks for both the donor and the recipient.
Illegal handel med organ kan leda till betydande hälsorisker för både donator och mottagare.
EnglishIt is easier than before to smuggle illicit substances across borders.
Det är allt lättare att smuggla förbjudna preparat.
EnglishAnd in the Dessault-Augusta affair it has since become very clear that he knew of an illicit fund.
Och när det gäller Dessault-Augusta-affären är det numera klart att han kände till de svarta pengarna.
EnglishIllicit drug use and trafficking are worldwide problems that threaten health and social stability.
Narkotikamissbruk och narkotikahandel är världsomfattande problem som hotar hälsa och social stabilitet.
EnglishWe were thereby able to ensure the more effective combating not only of illicit labour but also of wage dumping.
Vi kunde därmed på ett effektivare sätt bekämpa inte bara svartarbete utan även lönedumpning.
EnglishPrices for illicit substances in general have fallen, while purity levels seem to be fairly stable.
Priserna på förbjudna ämnen i allmänhet verkar ha sjunkit, medan renhetsgraden verkar vara tämligen stabil.
EnglishIllicit drug use and trafficking are worldwide phenomena that threaten health and social stability.
Narkotikamissbruk och narkotikahandel är världsomfattande företeelser som hotar hälsa och social stabilitet.
EnglishEven with an arms trade treaty, countless illicit weapons would remain in circulation around the world.
Även med ett fördrag om vapenhandel skulle otaliga illegala vapen finnas kvar i omlopp runtom i världen.