So schreibt man einen Brief auf Schwedisch

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "illicit"

 

"illicit" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-22 von 116

illicit {Adjektiv}

illicit {Adj.} (auch: illegitimate, illegal, fraudulent, criminal)

olaglig {Adj.}

They have allowed arms and security equipment to be transferred for illicit end use.

De har tillåtit att vapen- och säkerhetsutrustning överförs för olaglig slutanvändning.

The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.

Olaglig handel med unga spelare och deras övergångar över gränserna är mycket oroande.

In this regard, legal procedures should minimise the possibility of illicit organ selling.

I detta avseende bör rättsliga förfaranden minimera möjligheten till olaglig försäljning av organ.

The phenomenon is closely related to the illegal cutting of trees and illicit trade in wood products.

Företeelsen hänger nära samman med olaglig avverkning av träd och olaglig handel med träprodukter.

With 3,000 miles of coastline around Ireland, the possibility of illicit drug smuggling is always present.

Med 3 000 mil kust omkring Irland, är möjligheterna med olaglig narkotikahandel alltid närvarande.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "illicit":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "illicit" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

At the same time, it will help to better target the traffic in illicit goods.

Samtidigt kommer det att bidra till en bättre inriktning på handeln med illegala varor.

Burma also remains the world's second-largest producer of illicit opium.

Myanmar är fortfarande också världens andra största tillverkare av olagligt opium.

Illegal, illicit and undeclared fishing is a daily reality in Portugal.

Olagligt, otillåtet och odeklarerat fiske tillhör vardagen i Portugal.

One is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.

Så snart som vi får specifika svar på dessa frågor, återkommer vi med förslag.

Cannabis is still the most commonly used illicit drug in the Union.

Cannabis är fortfarande den mest använda illegala drogen inom unionen.

Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.

Laglig odling skulle inte ersätta den illegala odlingen, utan få den att öka.

Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.

. (DE) Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.

One is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.

Ett är utvecklandet av förbjudna droger, som blir allt svårare att upptäcka.

It is the third most lucrative illicit trade in the world, after arms and drugs trafficking.

Det är den tredje mest lönsamma olagliga handeln i världen, efter vapen- och narkotikahandel.

Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.

Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.

But introducing new European regulations is no way to go about tackling the problem of illicit work.

Svartarbete kan emellertid inte bekämpas med nya, europeiska föreskrifter.

That, in my opinion, is the best way to avoid illicit trade.

Detta är, enligt min åsikt, det bästa sättet att undvika illegal handel.

Can we try and help locate the people and businesses behind illicit internet sites?

Kan vi försöka hjälpa till att lokalisera människorna och företagen bakom de olagliga webbplatserna?

It is dreadful, because it criminalises the employer and does not criminalise the illicit immigrant.

Den är förfärlig, eftersom den straffbelägger arbetsgivaren och inte den illegala invandraren.

Illicit substances are smuggled through Croatia from the production countries to consumer countries.

Olagliga ämnen smugglas genom Kroatien från producentländerna till konsumentländerna.

All those who are at present engaged in illicit work would obtain work with decent social conditions.

Alla de som i dag arbetar svart skulle få ett arbete med anständiga sociala villkor.

And in the Dessault-Augusta affair it has since become very clear that he knew of an illicit fund.

Och när det gäller Dessault-Augusta-affären är det numera klart att han kände till de svarta pengarna.

Even with an arms trade treaty, countless illicit weapons would remain in circulation around the world.

Även med ett fördrag om vapenhandel skulle otaliga illegala vapen finnas kvar i omlopp runtom i världen.

I want the blockade to end, with checks on illicit arms.

Jag vill att blockaden ska upphöra, med kontroll av olagliga vapen.

Illicit drug use and trafficking are worldwide problems that threaten health and social stability.

Narkotikamissbruk och narkotikahandel är världsomfattande problem som hotar hälsa och social stabilitet.
 

Forum-Ergebnisse

"illicit" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Im Deutsch-Französisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.