Triff bab.la's Maskottchen Joppe auf Facebook

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "expenses"

 

"expenses" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-28 von 418

expenses {Substantiv}

expenses {Pl}

kostnader {Pl}

We simply have to try to reduce administrative costs, taxes and expenses.

Det är helt enkelt nödvändigt att sänka administrativa kostnader, skatter och avgifter.

We welcome a system through which actual travel expenses are reimbursed.

Vi välkomnar ett system med reseersättningar för faktiska kostnader.

Amendments Nos 1, 4, 5 and 11 refer to the rules governing Members' expenses and allowances.

Ändringsförslagen 1, 4, 5 och 11 gäller reglerna om ledamöternas kostnader och ersättningar.

Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.

Kostnader för hotellvistelse och andra utgifter kan också ersättas.

Amendments Nos 1, 4, 5 and 11 refer to the rules governing Members ' expenses and allowances.

Ändringsförslagen 1, 4, 5 och 11 gäller reglerna om ledamöternas kostnader och ersättningar.

expense {Substantiv}

expense {Subst.} (auch: cost, charge)

kostnad {u}

It is a major expense to move a parliament with 732 members at least once a month.

Det är en stor kostnad att flytta ett parlament med 732 ledamöter minst en gång i månaden.

That means that a zinc coffin is required, at enormous expense.

Detta innebär att en zinkkista krävs, vilket medför en oerhört hög kostnad.

Concrete action can be launched for the short term without great expense.

Konkreta åtgärder kan vidtas på kort sikt utan större kostnad.

Elderly people and patients are more than just an item of expense to society.

Äldre och patienter betyder mer än en kostnad för samhället.

The Union's employment problems cannot be solved by making official appointments at Kosovo's expense.

Unionens sysselsättningsproblem får inte lösas på Kosovos kostnad genom att inrätta nya tjänster.

expense (at the ~ of) {Subst.}

bekostnad (på ~ av) {u}

This shows that the EU has global political ambitions, at other people's expense.

Det visar att EU har globala politiska ambitioner på andra människors bekostnad.

We must admit that at present we are living at the expense of future generations.

Vi måste erkänna att vi för närvarande lever på framtida generationers bekostnad.

The agreement gives rights to transnational companies at the expense of states.

I avtalet ges de transnationella företagen rättigheter på staternas bekostnad.

The abuse of power at the expense of the people is the order of the day in Africa.

Maktmissbruk på befolkningens bekostnad hör till ordningen för dagen i Afrika.

I agree that no one has the right to gain political capital at their expense.

Jag instämmer i att ingen har rätt att göra politiska vinster på deras bekostnad.

expense {Subst.} (auch: outlay, charge, expenditure, spending)

utgift {u}

Will there be exceptions, or will every expense be accounted for on the Internet?

Kommer det att göras undantag eller kommer varje utgift att redovisas på Internet?

Not for agriculture, since that must be paid religiously, being an obligatory expense.

Dock inte för jordbruket, som plikttroget ska betalas som en obligatorisk utgift.

After all, this is the biggest budget expense many families have in a year and they expect us to protect them.

För många familjer är ju detta faktiskt årets största enskilda utgift i budgeten, och de förväntar sig att vi skyddar dem.

The charges relating to heating, for instance, are a major expense for tenants and they need to be regulated and even reduced.

Uppvärmningskostnaderna är till exempel en stor utgift för de boende och måste regleras och till och med sänkas.

Of course this means a substantial expense running into millions of euros but one cannot compromise with security measures.

Detta medför naturligtvis en avsevärd utgift som uppgår till miljontals euro, men man kan inte kompromissa med säkerhetsåtgärderna.

expense {Subst.} (auch: expenditure, exhaustion, depletion, consumption)

Undoubtedly we need to develop the energy infrastructure, but not at the expense of reducing consumption.

Vi måste utan tvekan utveckla energiinfrastrukturen, men inte på bekostnad av minskad förbrukning.

expense {Subst.} (auch: expenditure, consumption)

expense {Subst.}

But there is a shift from public funding of these expenses towards the private user of this road space.

Det är endast en förskjutning som sker av dessa omkostnader från det allmänna till den enskilde användaren av vägutrymme.

There are again problems with the Economic and Social Committee in relation to travel costs and mission expenses.

Det är återigen problem med Ekonomiska och sociala kommittén när det gäller avräkningarna för resekostnader och omkostnader.

How were these people selected, and how much is spent per annum on their training, expenses and appearance fees?

Hur har dessa personer valts ut och hur stora belopp anslår man årligen för att betala deras utbildning, omkostnader och arvoden?

Lastly, on the subject of travel expenses we have always favoured a rigorous system for repayment of travel and subsistence costs.

Vad det slutligen gäller resekostnaderna har vi alltid varit för balanserade ersättningar för resor och omkostnader.

However, they can accept expenses from the organisers of the event in which they are participating and even some appropriate payment.

De får emellertid ta emot ersättning för omkostnader från organisatörerna av det evenemang i vilket de deltar och även visst skäligt arvode.

expense {Subst.} (auch: outlay)

utlägg {n}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "expense":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "expenses" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "expenses" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20 %.

Presidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.

I still do not think it right that it should be combined with travel expenses.

Jag anser fortfarande inte att det är rätt att kombinera den med resekostnader.

OLAF's work in connection with the travel expenses affair was equally inadequate.

OlAF:s arbete i samband med resekostnadsaffären har också varit otillräckligt.

Travel expenses can be easily administered by giving Parliamentarians travel cards.

Reseersättning kan lätt administreras genom att parlamentarikerna ges ett resekort.

The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20%.

Presidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.

Is it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?

Är det en politisk prioritet att sänka resekostnaderna för de högst betalda?

This agreement is about both Parliament’s and the Council’s administrative expenses.

Denna överenskommelse handlar om både parlamentets och rådets förvaltningsutgifter.

It is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.

Det är viktigt att ha ett ordentligt ersättningssystem och en gemensam lön.

The expenses system must be more open, easier to follow and easier to control.

Ersättningssystemen måste vara öppna, lätta att efterleva och kontrollera.

That is important, for it is in the Member States that the key expenses are incurred.

Det är viktigt, för det är i medlemsstaterna som nyckelutgifterna uppstår.

Importantly we are also finishing today the reform of the whole issue of expenses.

Vi avslutar även reformen av hela utgiftsfrågan i dag, vilket är det allra viktigaste.

Payroll Department (LA) LiU's central payroll and expenses administration.

Löneavdelningen (LA) LiU:s centrala löne- och reseräkningsadministration.

Secondly, the budget also contains a review of Members ' travel expenses.

För det andra innehåller budgeten också en reform av ledamöternas reseersättningar.

We also tackled the issues of Members ' expenses and payment of the pensions.

Vi har även tagit itu med frågor om ledamöternas utgifter och utbetalning av pensioner.

We also tackled the issues of Members' expenses and payment of the pensions.

Vi har även tagit itu med frågor om ledamöternas utgifter och utbetalning av pensioner.

Moreover, in the long term, it will reduce the household expenses of European citizens.

På längre sikt kommer det dessutom att sänka hushållsutgifterna för EU:s medborgare.

The second problem is related to the evaluation of market analysis expenses.

Det andra problemet gäller utvärderingen av utgifter för marknadsanalys.

I turn now to the European Parliament budget: expenses of Members of this House.

Jag går nu över till Europaparlamentets budget: utgifter för detta parlaments ledamöter.

This agreement is about both Parliament ’ s and the Council ’ s administrative expenses.

Denna överenskommelse handlar om både parlamentets och rådets förvaltningsutgifter.

At present, travel and other expenses are paid out on a flat-rate basis.

I dag utgår reseersättning och andra kostnadsersättningar schablonmässigt.
 

Forum-Ergebnisse

"expenses" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Im Italienisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.