Englisch-Schwedisch Übersetzung für "employment contract"

EN employment contract Schwedisch Übersetzung

EN employment contract
volume_up
{Substantiv}

employment contract
protection of workers where their employment contract is terminated;
Skydd för arbetstagarna i de fall deras anställningsavtal upphör att gälla.
The report specifically emphasises the need for the open-ended employment contract to become the standard contract type in Europe.
I betänkandet betonas särskilt behovet av att fasta anställningsavtal blir den standardiserade avtalstypen inom EU.
In the agenda, you refer to new forms of employment contract with fewer rights for employees who are just starting their careers.
I agendan hänvisar ni till nya former av anställningsavtal med färre rättigheter för arbetstagare som just inlett sin yrkeskarriär.

Synonyme (Englisch) für "employment contract":

employment contract

Beispielsätze für "employment contract" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAny conditions that do apply depend on whether you have an employment contract or are self-employed.
Det kan finnas vissa villkor beroende på om du är anställd eller arbetar som egenföretagare.
EnglishAnother issue is the infringement of the right to leave where there is a limited contract of employment.
En annan fråga rör det faktum att rätten till ledighet kringgås genom användning av avtal om visstidsanställning.
EnglishThe opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.
Även om dessa klausuler inte enbart gäller Förenade kungariket, är det där som de används oftast.
EnglishWhat about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?
Hur blir det med egenföretagare som är i en liknande situation som anställda men som inte har ett anställningskontrakt?
EnglishI would point out that according to this report, a contract of employment will be sufficient to obtain refugee status.
Jag vill erinra om att enligt detta betänkande kommer det att räcka med ett anställningsbevis för att uppnå flyktingstatus.
EnglishThe health and safety requirements applied to drivers with an employment contract differ from those applied to drivers who are self-employed.
De hälso- och säkerhetskrav som gäller för anställda förare skiljer sig för dem som är egenföretagare.
Englishextending workforce size thresholds regardless of age or type of employment contract to cover all workers
Utvidga tröskelvärdesberäkningen av arbetsstyrkan så att den oavsett arbetstagarnas ålder eller anställningsavtalets art omfattar samtliga arbetstagare.
EnglishHe obtained a one-year employment contract in Budapest, while he continued to habitually reside in Germany where he returned on regular basis.
Han fick en ettårig anställning i Budapest, men hade kvar sin fasta adress i Tyskland dit han återvände regelbundet.
EnglishThe opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.
Undantagsklausulen innebär att enskilda brittiska anställda, när de undertecknar sitt anställningskontrakt, tillfrågas om de vill avsäga sig sina rättigheter.
EnglishThe Commission also agrees with a provision for cases in which the contract of employment between the service provider and his employer is terminated at short notice.
Kommissionen kan också gå med på en bestämmelse för de fall då arbetskontraktet mellan tjänsteleverantören och arbetstagaren plötsligt upphävs.
EnglishMr President, I am delighted that this is not the last time that we will have the Commissioner with us, as yesterday, in a roundabout way, we extended her contract of employment.
Vi skulle vilja veta om kommissionen har informerats om de här nya studierna och om dessa har offentliggjorts i tillräcklig utsträckning.
EnglishAn internal auditor dependent on a constantly renewable employment contract must find it very difficult to maintain his or her independence from the management of the organisation concerned.
En internrevisor som är beroende av ständigt förnyat anställningskontrakt måste ha mycket svårt att upprätthålla sitt oberoende från ledningen.
EnglishAlthough at the moment there is no European social contract, the employment chapter is in the Treaty of Amsterdam and in the employment summit to be held in November.
Även om det just nu inte finns något europeiskt socialavtal så finns sysselsättningskapitlet i Amsterdamfördraget och det toppmöte om sysselsättningen som hålls i november.
English., employers with fewer than 10 employees, and the nature of the employment contract.
Jag välkomnar också förslaget att inkludera personliga tjänster, lediga platser inom jordbruket och så vidare, arbetsgivare med färre än 10 anställda och typ av anställningskontrakt.
EnglishIt will enable assistants to have an employment contract in the prescribed form, social security cover, which not all of them have, and occupational accident insurance.
Det kommer att göra det möjligt för assistenterna att få ett korrekt anställningskontrakt, en social trygghet, som alla inte hade, och en olycksfallsförsäkring under arbetstid.
EnglishMr President, I am delighted that this is not the last time that we will have the Commissioner with us, as yesterday, in a roundabout way, we extended her contract of employment.
   . – Herr talman! Det gläder mig att det inte var sista gången som vi fick se kommissionären här, eftersom vi i går indirekt förlängde hennes anställningskontrakt.
EnglishFourteen per cent did not have a contract of employment; 12% had only external consultant contracts, even though they worked full time, and 53% did not have any social cover or accident insurance.
12 procent hade bara kontrakt som externa konsulter, även om de arbetade heltid. 53 procent hade varken socialförsäkringar eller olycksfallsförsäkringar.
EnglishIn particular, measures must be targeted at those most severely affected by the crisis: older people, young people, people with disabilities and workers without a permanent employment contract.
Man måste framför allt inrikta sig på personer som drabbas särskilt hårt av krisen: äldre, ungdomar, personer med funktionshinder och arbetstagare utan fast anställning.
EnglishOn the subject of flexicurity, I do not approve of the Commission proposal for a kind of introductory employment contract, which only offers full employment rights after a certain period of time.
När det gäller ”flexicurity” instämmer jag inte i kommissionens förslag om ett slags introduktionsanställning, som ger arbetstagaren fullständiga rättigheter först efter en viss tid.