So schreibt man einen CV auf Schwedisch

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "employment contract"

 

"employment contract" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 45

employment contract {Substantiv}

protection of workers where their employment contract is terminated;

Skydd för arbetstagarna i de fall deras anställningsavtal upphör att gälla.

The report specifically emphasises the need for the open-ended employment contract to become the standard contract type in Europe.

I betänkandet betonas särskilt behovet av att fasta anställningsavtal blir den standardiserade avtalstypen inom EU.

In the agenda, you refer to new forms of employment contract with fewer rights for employees who are just starting their careers.

I agendan hänvisar ni till nya former av anställningsavtal med färre rättigheter för arbetstagare som just inlett sin yrkeskarriär.

Parliament has frequently voiced concern over the current application of double standards for people with an employment contract and those who are self-employed.

Parlamentet har ofta uttryckt en oro över den nuvarande dubbelmoral som råder för personer som har anställningsavtal och för dem som är egenföretagare.

The fact that he works abroad during her maternity leave does not affect her entitlement to benefits under German law as long as her employment contract still runs.

Att han arbetar utomlands under Lisas föräldraledighet påverkar inte hennes rätt till tyska förmåner, eftersom hon fortfarande har ett tyskt anställningsavtal.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "employment contract":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "employment contract" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "employment contract" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

The law on employment contracts is 'made more flexible ' but in reality it is relaxed.

Anställningstryggheten " flexibiliseras ", i själva verket luckras den upp.

But this has nothing to do with employment contracts in the Commission.

Men det har inget med verksamhetsförhållandena i kommissionen att göra.

There are considerably more women than men with atypical contracts of employment.

Det finns betydligt fler kvinnor än män som har atypiska anställningar.

Allow me to come straight to the point: more and more people have fixed-term employment contracts.

Så till själva saken: Allt fler människor arbetar med visstidskontrakt.

Any conditions that do apply depend on whether you have an employment contract or are self-employed.

Det kan finnas vissa villkor beroende på om du är anställd eller arbetar som egenföretagare.

The increase in fixed-term employment contracts has created an air of insecurity in the lives of women.

Ökningen av visstidsanställningar har skapat osäkerhet i kvinnornas liv.

Another issue is the infringement of the right to leave where there is a limited contract of employment.

En annan fråga rör det faktum att rätten till ledighet kringgås genom användning av avtal om visstidsanställning.

In this, the normal contract of employment, as opposed to assorted, precarious statutes, is the point of reference.

I arbetsrätten är det normala anställningsavtalet referenspunkten i motsats till de blandade, osäkra bestämmelserna.

What about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?

Hur blir det med egenföretagare som är i en liknande situation som anställda men som inte har ett anställningskontrakt?

The'structural reform ' of the labour market that it advocates translates as increased insecurity in employment contracts.

" Strukturreformen " av arbetsmarknaden som den förespråkar innebär en ökad osäkerhet för anställningsavtalen.

I would point out that according to this report, a contract of employment will be sufficient to obtain refugee status.

Jag vill erinra om att enligt detta betänkande kommer det att räcka med ett anställningsbevis för att uppnå flyktingstatus.

Short-term contracts and temporary work are on the increase, and the ordinary open-ended employment contract is under threat.

Andelen korttidskontrakt och tillfälliga arbeten är på uppgång, och det normala fasta anställningsavtalet är hotat.

Professional sportspeople are also preyed upon by numerous agents who have exclusive rights to negotiate their employment contracts.

De professionella idrottsmännen är också ett byte för många agenter som har ensamrätten till att förhandla deras arbetsavtal.

We want these women to live in a legal situation with decent employment contracts so that they cannot become victims of exploitation.

Vi vill att dessa kvinnor skall få arbeta under lagliga former med anständiga arbetskontrakt, så att de inte blir utnyttjade.

The opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.

Även om dessa klausuler inte enbart gäller Förenade kungariket, är det där som de används oftast.

The system has an additional component: the possibility of childcare leave, during which the contract of employment is not discontinued.

Systemet har en tilläggskomponent: möjligheten till föräldraledighet utan att anställningsavtalet upphör.

I urge both sides of industry to make employment contracts more flexible and further modernise the organisation of work.

Jag uppmanar arbetsmarknadens parter att utforma arbetsfördragen mer flexibelt, och att fortsätta att modernisera arbetsorganisationerna.

The directive should also take the informal economy and atypical employment contracts into consideration.

Jag skulle också vilja säga att man i direktivet även bör ta upp den informella ekonomin och avtalen när det gäller icke-typiska arbeten.

The health and safety requirements applied to drivers with an employment contract differ from those applied to drivers who are self-employed.

De hälso- och säkerhetskrav som gäller för anställda förare skiljer sig för dem som är egenföretagare.

He obtained a one-year employment contract in Budapest, while he continued to habitually reside in Germany where he returned on regular basis.

Han fick en ettårig anställning i Budapest, men hade kvar sin fasta adress i Tyskland dit han återvände regelbundet.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Mehr Übersetzungen im Französisch-Deutsch Wörterbuch.