Englisch-Schwedisch Übersetzung für "elimination"

EN elimination Schwedisch Übersetzung

elimination {Subst.}

EN elimination
volume_up
{Substantiv}

  1. Allgemein
  2. Chemie

1. Allgemein

elimination
It is therefore unrealistic to talk about elimination or cessation or even 'close to zero'.
Det är därför orealistiskt att tala om eliminering eller upphörande, eller ens "nära noll".
What is more, it should ensure elimination of multiple internal controls by the various parties involved in the control framework.
Vad mera är, den bör vara en garanti för eliminering av flera interna kontroller av de olika parter som är inblandade i ramen för kontroll.
We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’.
Vi upprepar ännu en gång vårt entydiga åtagande att få till stånd en total eliminering av kärnvapenarsenalerna, med kärnvapennedrustning som resultat”.

2. Chemie

elimination (auch: splitting, separation, cleavage, removal)
volume_up
avspjälkning {u} [Chem.]

Synonyme (Englisch) für "elimination":

elimination

Beispielsätze für "elimination" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.
Mord på politiska dissidenter och summariska avrättningar har ännu inte upphört.
EnglishLasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.
Ett bestående undanröjande av fattigdomen kräver miljömässigt hållbara lösningar.
EnglishMr Secchi's report calls for the elimination of tax havens in the internal market.
Secchis betänkande yrkar på elimineringen av skatteparadis inom den inre marknaden.
EnglishInternational cooperation is the key to the efficient elimination of IUU fishing.
Internationellt samarbete är nyckeln för att effektivt undanröja IUU-fiske.
EnglishOne of the important points in the report concerns the elimination of child poverty.
En av de viktigaste punkterna i betänkandet handlar om att utrota barnfattigdomen.
EnglishThe same goes for regional policy, for the elimination of regional differences.
Detsamma gäller regionalpolitiken, för att undanröja regionala skillnader.
EnglishElimination of the comprehensive network would therefore have some perverse effects.
Slopandet av det övergripande nätet skulle därför få vissa störande effekter.
EnglishThis is why monitoring and the elimination of deviations is the goal of numerous actions.
Därför är övervakning och undanröjande av avvikelser målet för ett antal åtgärder.
EnglishThe elimination of transaction costs and the lowering of interest rates is good news.
Att transaktionskostnader skall tas bort och att räntorna skall sänkas är goda nyheter.
EnglishThe harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.
Parallellt med samordningen av lagstiftningen måste redundansen avskaffas.
EnglishThe elimination of Article 4 is the core of or basis for these changes.
Borttagandet av artikel 4 är själva kärnan i grunden för dessa förändringar.
EnglishSubject: EU support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour
Angående: EU-stöd till ILO:s internationella program om avskaffande av barnarbete
EnglishIt is important to insist on the elimination of unilateral and unreasonable trade barriers.
Det är viktigt att stå fast vid att ensidiga och orimliga handelshinder avskaffas.
EnglishThe elimination of Papadopoulos in Cyprus is very good news in our view.
Avsättandet av Tassos Papadopoulos på Cypern är enligt vår mening en mycket god nyhet.
EnglishSubject: EU support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour
Angående: EU-stöd till ILO: s internationella program om avskaffande av barnarbete
EnglishSubject: Elimination of barriers to the free movement of labour between Member States
Angående: Avskaffande av hindren för arbetstagarnas fria rörlighet mellan medlemsstaterna
EnglishLast week we observed the International Day for the Elimination of Violence against Women.
Förra veckan var det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.
EnglishWhy, therefore, ask for the elimination of the public character of energy operators?
Varför då be om att energioperatörernas offentliga karaktär tas bort?
EnglishI am referring to peace, stability, the elimination of poverty and development of the country.
Jag syftar här på fred, stabilitet, fattigdomsbekämpning och utveckling i landet.
Englishthe elimination of subsidies for the production and consumption of fossil fuels by 2010;
att avskaffa bidragen till produktion och konsumtion av fossila bränslen fram till 2010,