Triff bab.la's Maskottchen Joppe auf Facebook

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "elimination"

 

"elimination" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-26 von 376

elimination {Substantiv}

elimination {Subst.}

It is therefore unrealistic to talk about elimination or cessation or even 'close to zero'.

Det är därför orealistiskt att tala om eliminering eller upphörande, eller ens "nära noll".

What is more, it should ensure elimination of multiple internal controls by the various parties involved in the control framework.

Vad mera är, den bör vara en garanti för eliminering av flera interna kontroller av de olika parter som är inblandade i ramen för kontroll.

As in the case of Poland, the elimination of regional disparities will of course also be an important factor if Turkey ever joins the EU.

Precis som i Polen kommer naturligtvis eliminering av regionala skillnader att vara ett betydelsefullt inslag om Turkiet ansluter sig till EU.

We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’.

Vi upprepar ännu en gång vårt entydiga åtagande att få till stånd en total eliminering av kärnvapenarsenalerna, med kärnvapennedrustning som resultat”.

Finally, the solutions proposed regarding substitution, utilisation and elimination also contribute to the clarification that is awaited in this sector.

Avslutningsvis bidrar också lösningarna med ersättning, användning och avancerad eliminering till det förväntade klargörandet inom sektorn.

elimination {Subst.} [Chem.] (auch: splitting, splitting-off, cleavage, separation)

avspjälkning {u} [Chem.]

elimination {Verb}

elimination {Vb.} [Chem.]

avspaltning (oböjligt) {n.Sg.} [Chem.]
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "elimination":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "elimination" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

The elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.

Mord på politiska dissidenter och summariska avrättningar har ännu inte upphört.

Lasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.

Ett bestående undanröjande av fattigdomen kräver miljömässigt hållbara lösningar.

Mr Secchi's report calls for the elimination of tax havens in the internal market.

Secchis betänkande yrkar på elimineringen av skatteparadis inom den inre marknaden.

One of the important points in the report concerns the elimination of child poverty.

En av de viktigaste punkterna i betänkandet handlar om att utrota barnfattigdomen.

Elimination of the comprehensive network would therefore have some perverse effects.

Slopandet av det övergripande nätet skulle därför få vissa störande effekter.

International cooperation is the key to the efficient elimination of IUU fishing.

Internationellt samarbete är nyckeln för att effektivt undanröja IUU-fiske.

The same goes for regional policy, for the elimination of regional differences.

Detsamma gäller regionalpolitiken, för att undanröja regionala skillnader.

The harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.

Parallellt med samordningen av lagstiftningen måste redundansen avskaffas.

The elimination of transaction costs and the lowering of interest rates is good news.

Att transaktionskostnader skall tas bort och att räntorna skall sänkas är goda nyheter.

the elimination of subsidies for the production and consumption of fossil fuels by 2010;

att avskaffa bidragen till produktion och konsumtion av fossila bränslen fram till 2010,

The elimination of Papadopoulos in Cyprus is very good news in our view.

Avsättandet av Tassos Papadopoulos på Cypern är enligt vår mening en mycket god nyhet.

This is why monitoring and the elimination of deviations is the goal of numerous actions.

Därför är övervakning och undanröjande av avvikelser målet för ett antal åtgärder.

The elimination of Article 4 is the core of or basis for these changes.

Borttagandet av artikel 4 är själva kärnan i grunden för dessa förändringar.

Subject: Elimination of barriers to the free movement of labour between Member States

Angående: Avskaffande av hindren för arbetstagarnas fria rörlighet mellan medlemsstaterna

Last week we observed the International Day for the Elimination of Violence against Women.

Förra veckan var det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Why, therefore, ask for the elimination of the public character of energy operators?

Varför då be om att energioperatörernas offentliga karaktär tas bort?

in writing. - Today is the International Day for the Elimination of Violence against Women.

skriftlig. - (EN) I dag är det internationella dagen mot våld mot kvinnor.

It is important to insist on the elimination of unilateral and unreasonable trade barriers.

Det är viktigt att stå fast vid att ensidiga och orimliga handelshinder avskaffas.

Subject: EU support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour

Angående: EU-stöd till ILO: s internationella program om avskaffande av barnarbete

Subject: EU support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour

Angående: EU-stöd till ILO:s internationella program om avskaffande av barnarbete
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

elevation · elevator · eleven · eleventh · elf · elfin · elicitation · eligibility · eligible · eliminated · elimination · Elit · elite · elitism · elitist · elixir · elk · elk-hunt · elkhound · ell · ellipse

Bab.la bietet außerdem das Chinesisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.