Praktikumsangebote in vielen Ländern

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "conforming"

 

"conforming" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-30 von 30

conforming {Adjektiv}

conforming {Adj.}

anpassande {Adj.}

to conform {Verb}

to conform {Vb.} (auch: to adjust, to adapt)

That will give them enough time to conform to these new provisions.

Det ger dem tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna.

The large Member States will need to conform and recognise that we now have to show a united European front.

De stora medlemsstaterna måste anpassa sig och inse att vi nu måste visa upp en enad europeisk front.

It is they above all, who should have the means to conform to the necessary constraints in order to improve the environment.

Det är dessa länder som borde ha de flesta medlen för att anpassa sig till de nödvändiga bestämmelserna för miljöförbättring.

We would therefore like to urge Turkey to conform to the Copenhagen criteria and inform us of its own accord when it is ready.

Vi uppmanar därför Turkiet att anpassa sig till Köpenhamnskriterierna och självmant informera oss när landet är redo.

We must reject calls for minimum tax rates so that the pressure to conform, the amount of EU red tape and the centralism of Brussels can all be reduced.

Vi måste avvisa alla förslag om minimiskattesatser, så att tvånget att anpassa sig, mängden EU-byråkrati och Bryssel-centraliseringen kan minskas.

to conform {Vb.}

rätta sig {Vb.}

Member States should conform with legislation, the Commission should help coordinate it and bring forward best practice.

Medlemsstaterna måste rätta sig efter lagstiftningen; kommissionen bör hjälpa till att samordna och ta fram bästa praxis.

If one argues that such checks and balances must conform to Article 202, then let us look at that article.

Om man anför argumentet att sådana vikter och motvikter måste rätta sig efter artikel 202, låt oss då ta en titt på den artikeln.

The Member States will now be obliged to conform to the common rules and consult the EU authorities before they make documents available.

Medlemsländerna blir nu tvungna att rätta sig efter de gemensamma reglerna och rådfråga unionens myndigheter, innan de utarbetar handlingar.

In any event, we shall talk to the Commission in order to ensure that it conforms to the time available.

Vi ska hur som helst tala med kommissionen för att se till att den rättar sig efter den tid som finns tillgänglig.

The new EU‑ETS system does not lay down any new environmental targets but is designed to facilitate conformity with the Kyoto Protocol a lower cost.

EU:s nya system för handel med utsläppsrätter medför inte några nya miljömål, utan syftar till att medge att man på ett ekonomiskt mer gynnbart sätt rättar sig efter Kyotoprotokollet.

to conform {Vb.} (auch: to equal, to agree with)

We very much support the resolution demanding the establishment of detention conditions that conform with international standards.

Vi stöder oförbehållsamt resolutionen, där krav ställs på att fängelseförhållandena ska överensstämma med internationella normer.

To this end, the EBRD reserves the right to reject any project presented to the Board of Directors if it believes that it does not conform to that policy.

EBRD förbehåller sig därför rätten att avslå projekt som förelagts styrelsen, om projektet i fråga inte anses överensstämma med denna policy.

Of course, the applicable law must conform with the principles of our treaties and the Charter of Fundamental Rights.

Jag kan godta detta ändringsförslag eftersom det är självklart att den tillämpliga lagen måste överensstämma med principerna i våra fördrag och med stadgan om grundläggande rättigheter.

to conform {Vb.} (auch: to bring into line)

We very much support the resolution demanding the establishment of detention conditions that conform with international standards.

Vi stöder oförbehållsamt resolutionen, där krav ställs på att fängelseförhållandena ska överensstämma med internationella normer.

To this end, the EBRD reserves the right to reject any project presented to the Board of Directors if it believes that it does not conform to that policy.

EBRD förbehåller sig därför rätten att avslå projekt som förelagts styrelsen, om projektet i fråga inte anses överensstämma med denna policy.

Of course, the applicable law must conform with the principles of our treaties and the Charter of Fundamental Rights.

Jag kan godta detta ändringsförslag eftersom det är självklart att den tillämpliga lagen måste överensstämma med principerna i våra fördrag och med stadgan om grundläggande rättigheter.

to conform {Vb.}

to conform {Vb.}

to conform {Vb.} (auch: to align with, abided by, to accommodate to, to adopt to)

That will give them enough time to conform to these new provisions.

Det ger dem tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna.

It is they above all, who should have the means to conform to the necessary constraints in order to improve the environment.

Det är dessa länder som borde ha de flesta medlen för att anpassa sig till de nödvändiga bestämmelserna för miljöförbättring.

We would therefore like to urge Turkey to conform to the Copenhagen criteria and inform us of its own accord when it is ready.

Vi uppmanar därför Turkiet att anpassa sig till Köpenhamnskriterierna och självmant informera oss när landet är redo.

We must keep in mind that Malta was given a restricted time period in which to conform to, and adopt, the measures required for this changeover to take place.

Vi måste komma ihåg att Malta fick en begränsad tidsperiod för att anpassa sig till och vidta de åtgärder som krävdes för att genomföra omställningen.

Schools cannot, of course, be encyclopaedias, nor should they conform to stereotypical international standards, or merely churn out hackneyed clichés.

Skolor kan givetvis inte vara uppslagsverk, och inte heller bör de anpassa sig till stereotypa internationella standarder eller bara upprepa utslitna klichéer.

to conform {Vb.} (auch: to accommodate, to obey)

Member States should conform with legislation, the Commission should help coordinate it and bring forward best practice.

Medlemsstaterna måste rätta sig efter lagstiftningen; kommissionen bör hjälpa till att samordna och ta fram bästa praxis.

If one argues that such checks and balances must conform to Article 202, then let us look at that article.

Om man anför argumentet att sådana vikter och motvikter måste rätta sig efter artikel 202, låt oss då ta en titt på den artikeln.

The Member States will now be obliged to conform to the common rules and consult the EU authorities before they make documents available.

Medlemsländerna blir nu tvungna att rätta sig efter de gemensamma reglerna och rådfråga unionens myndigheter, innan de utarbetar handlingar.

In any event, we shall talk to the Commission in order to ensure that it conforms to the time available.

Vi ska hur som helst tala med kommissionen för att se till att den rättar sig efter den tid som finns tillgänglig.

The new EU‑ETS system does not lay down any new environmental targets but is designed to facilitate conformity with the Kyoto Protocol a lower cost.

EU:s nya system för handel med utsläppsrätter medför inte några nya miljömål, utan syftar till att medge att man på ett ekonomiskt mer gynnbart sätt rättar sig efter Kyotoprotokollet.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "conforming":

Synonyme (Englisch) für "conform":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "conforming" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

The constitution fails to provide an EU-conforming, modern, administrative structure.

Konstitutionen tillhandahåller inte en modern förvaltningsstruktur som uppfyller EU:s krav.

There has been remarkable progress in conforming to the acquis.

Det har gjorts anmärkningsvärda framsteg i fråga om anpassningen till gemenskapens regelverk.

The outcome of a liberal, strictly market-conforming policy is, by definition, not free from value judgement.

Resultaten av en liberal, strängt marknadsmässig politik saknar definitionsmässigt inte värderingar.

In particular, the rules ensure that consumers are protected in the event of goods not conforming to contract.

De garanterar i synnerhet skydd när det gäller varor som inte är avtalsenliga.

It introduces a clause for the exhaustion of stocks of products no longer conforming to the directive.

En bestämmelse införs angående förbrukning av lagret av de produkter som inte längre överensstämmer med direktivet.

By presenting this proposed regulation, the Commission is conforming to the guidelines set by the Nice European Council of 7 December 2000.

I detta förslag till förordning anpassar sig kommissionen till de riktlinjer som stakades ut vid Europeiska rådet i Nice den 7 december 2000.

Furthermore, the tardiness of the Member States and industry in conforming to the new legal framework represents a further barrier to interoperability.

Vidare utgör medlemsstaternas och industrins senfärdighet när det gäller att följa det nya rättssystemet ytterligare ett hinder för driftskompatibilitet.

The Committee on Civil Liberties and Internal Affairs has underlined the difficulty of solving these problems whilst still conforming to the unanimity rule.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har betonat svårigheten i att lösa dessa problem om man behåller enhälligheten.

I would simply underline that there are those who will criticise the Commission when there is any doubt about our conforming as far as Union law is concerned.

Jag vill helt enkelt betona att det finns de som kritiserar kommissionen så snart det finns minsta tvivel om huruvida vi rättar oss efter unionens lagar.

I would simply underline that there are those who will criticise the Commission when there is any doubt about our conforming as far as Union law is concerned.

Men det blir svårt att möta den när vi anstränger oss för att upprätthålla lagen och som svar blir skarpt kritiserade för vår bristande flexibilitet och oförmåga.

The Commissioner stated that Ireland has not adopted specific transposition measures and was not conforming to the criteria established by the case law of the Court of Justice.

Kommissionsledamoten konstaterade att Irland inte har antagit speciella omflyttningsåtgärder och inte har följt de kriterier som fastställts enligt ett mål i EG-domstolen.

All of this would contribute enormously to developing and strengthening the rule of law and conforming to the provisions of Article 2 of the Association Agreement.

Allt detta skulle innebära ett mycket stort bidrag till utvecklingen och förstärkningen av rättssäkerheten och ligga i linje med bestämmelserna i artikel 2 i associeringsavtalet.

Under these rules, poultry meat and meat products carried by passengers cannot be introduced into the EU without conforming to the same health requirements as commercial imports.

Enligt dessa regler kan inte fjäderfäkött och köttprodukter föras in av passagerare till EU utan att uppfylla samma hälsokrav som kommersiell import.

We should acknowledge the fact that all Member States have already made efforts to include priorities conforming with the aims of the Lisbon Strategy in their operational programmes.

Vi bör erkänna att samtliga medlemsstater redan har gjort ansträngningar för att inbegripa prioriteringar i deras verksamhetsprogram som är förenliga med Lissabonmålen.

The first remedy in the case of non-conforming goods is the right to repair without charge or a replacement product, as far as this is economically viable and feasible.

Som ett sätt att avhjälpa fel hos en icke-avtalsenlig vara kan man kräva en kostnadsfri reparation eller en ersättningsvara, om det är ekonomiskt lönsamt och över huvud taget möjligt.

Since then, there have been positive developments, both in renovation of the present railway and in carrying out studies in order to construct railways conforming to European standards.

Sedan dess har det skett en positiv utveckling: Den nuvarande järnvägen har renoverats och studier har utförts i syfte att anlägga järnvägar i enlighet med europeiska standarder.

In recent years, the level of political freedom has been very high in Ukraine, with election after election being recognised by credible bodies as conforming to international standards.

De senaste åren har den politiska friheten varit mycket stor i Ukraina. Vid val efter val har tillförlitliga organ konstaterat att internationella normer uppfyllts.

We must press for the notion of collaborative organisations of many kinds – political, industrial and scientific – all conforming to the principle of free membership and free cooperation.

Vi måste satsa på samarbetande organisationer av flera slag – politiska, industriella och vetenskapliga – som alla följer principen om fritt medlemskap och fritt samarbete.

A defective product is defined as being non-conforming, and published statements by the manufacturers or distributors in advertising or on the label are included in this definition.

En felaktig vara definieras som icke avtalsenlig, och det innebär att begreppet även kan omfatta offentliga uttalanden från tillverkaren respektive säljaren i reklam eller på varumärkningen.

I believe that the encouragement given to companies providing services related to energy efficiency is a very significant step, because this is a market-conforming and innovative solution.

Jag anser att den uppmuntran som ges till företag som tillhandahåller tjänster för effektivare energianvändning är en mycket viktig åtgärd eftersom detta är en marknadsmässig och innovativ lösning.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Mehr in dem Deutsch-Italienisch Wörterbuch.