Täglich Artikel rund um Sprachen auf LexioPhiles

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "collection"

 

"collection" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-43 von 504

collection {Substantiv}

collection {Subst.} (auch: fund, drive, subscription, fundraising)

Separate collection leads to higher recycling rates and makes final disposal safer.

Separat insamling leder till högre återvinningsgrad och gör sluthanteringen säkrare.

Europol, which you mentioned, is only an information collection and exchange centre.

Europol, som ni nämnde, är bara ett centrum för insamling och utbyte av information.

Improved rules on the collection and treatment of e-waste enter into force.

Skärpta regler om insamling och behandling av elektroniskt avfall börjar gälla.

the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;

insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,

Then there is the question of the collection and take-back of end-of-life vehicles.

Vi har sedan frågan om insamling och tillvaratagande av uttjänta fordon.

collection {Subst.} (auch: pack, meet, meeting, lot)

samling {u}

Europe boasts a collection of relatively small and predominantly monolingual regions.

Europa består av en samling relativt små och övervägande enspråkiga områden.

Contemporary Europe amounts to a collection of rules, restrictions and regulations.

Det nutida EU utgörs av en samling regler, begränsningar och förordningar.

A collection of images corresponding to the number of your selected objects will appear.

Du får en samling bilder som motsvarar antalet objekt som du har markerat.

This is a collection of things that Robert Kennedy said in that quote.

Detta är faktiskt en samling av saker som Robert Kennedy sa i det citatet.

Parliament should not be reduced to a collection of errand boys of Member State governments.

Parlamentet skall inte försvagas till en samling springpojkar för medlemsstaternas regeringar.

collection {Subst.} (auch: call)

Just think of the example of the collection of value added tax.

Tänk bara på exemplet med indrivning av mervärdesskatt.

In May 1997 the Commission proposed that VAT collection be included in the second phase of the SLIM programme.

I maj 1997 föreslog kommissionen att indrivning av mervärdesskatt skulle inbegripas i den andra fasen av SLIM-programmet.

There are problems of differential rates in the various Member States; there are problems of implementation of the tax; there are problems on the collection of the tax.

Det finns problem med olika nivåer i de olika medlemsstaterna, problem med genomförande av skatten och problem med indrivning av skatten.

I consider the directive's contribution to be a unified European approach to the collection and levels of fines and to the use of a computer network for exchanging information.

Jag anser att direktivets bidrag är ett enhetligt europeiskt synsätt på indrivning och nivåer för böter och användningen av ett datanätverk för att utbyta information.

They also do not reflect the changing focus of customs work, moving from the collection of declining customs duties towards the application of non-tariff measures.

Förfarandena återspeglar inte heller tullarbetets ändrade inriktning som innebär att man går ifrån indrivning av minskande tullavgifter till tillämpning av icke-tariffära åtgärder.

collection {Subst.}

collection {Subst.}

kollekt {u}

collect {Adjektiv}

collect {Adj.} [Amer.]

collect {Adj.} [Amer.]

collect {Adverb}

collect {Adv.} [Amer.]

collect {Adv.} [Amer.]

to collect {Verb}

to collect [collected|collected] {Vb.} (auch: to rally, to pile, to pick, to garner)

The regulation provides an opportunity to collect high-quality data on housing.

Genom förordningen ges en möjlighet att samla in högkvalitativa data om bostäder.

Twelve additional Member States are voluntarily starting to collect these data.

Ytterligare tolv medlemsstater har börjat samla in uppgifter på frivillig väg.

A few years later we will use the same indicators and collect the same data.

Några år senare kommer vi att använda samma indikatorer och samla in samma uppgifter.

It says here that Member States shall collect information, including maps.

Det anges att medlemsstaterna ska samla in information, inklusive kartor.

Slide Brisbane Vallen covered with dense geoduk that may collect any seepage of water.

Skjutbanevallen kläs in med tät geoduk som kan samla upp eventuellt inläckage av vatten.

to collect [collected|collected] {Vb.} (auch: to get, to fetch, to extract, to draw)

Our Sakharov prizewinner, Leyla Zana was unable to come here to collect her prize.

Rådets Sacharovpristagare, Leyla Zana, kunde inte komma hit och hämta sitt pris.

The car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.

Bilen som skulle hämta mig kom en halvtimme senare än avtalat.

We carry on hoping that he will be able to collect the Nobel Peace Prize in person on 10 December.

Vi fortsätter att hoppas att han själv kommer att kunna hämta Nobels fredspris den 10 december.

When that was soiled, they were paid again to collect it.

När det smutsades ned så blev de betalade för att hämta det igen.

However, she was unable to collect it in person 20 years ago.

Men hon kunde inte hämta det personligen för 20 år sedan.
driva in (pengar) {Vb.}

I fully agree with our rapporteur that a good tax is one that is simple to understand, easy to collect and difficult to evade.

Jag är fullständigt överens med föredraganden om att en rejäl skatt är lätt att begripa, enkel att driva in och svår att kringgå.

The aim of any tax should be that it is simple to understand, easy to collect, predictable and difficult to evade.

Men en skatt måste, oavsett slag, vara enkel att förstå, lätt att driva in, förutsebar och endast svårligen kunna utsättas för bedrägeri.

As colleagues have said, at this time of fiscal stress, enabling Member States to collect their full dues of taxes is even more important.

Som mina kolleger har sagt är det i dessa tider av finansiell stress ännu viktigare att medlemsstaterna kan driva in fullständiga skattebelopp.

It is the Member State where that VAT is due that will determine the procedure to be followed in order to collect this VAT, including from non-established traders.

Det är den medlemsstat där momsen ska betalas som bestämmer vilket förfarande som ska tillämpas för att driva in denna moms, och detta gäller även oetablerade aktörer.

to collect [collected|collected] {Vb.} (auch: to rally, to raise, to pick up, to pick)

samla ihop {Vb.}

Collect all passports.

Samla ihop alla passen.

It is the last budget in which we could collect a lot of money together for investment, particularly in Parliament's property policy.

Det är den sista budgeten där vi skulle kunna samla ihop mycket pengar till investering, framför allt inom parlamentets fastighetspolitik.

Maybe this is another mission impossible to try to collect and respond in a satisfactory way to all Members' different views on the legislative and work programme.

Det kanske är ännu en omöjlig uppgift att försöka samla ihop alla ledamöternas olika åsikter om lagstiftnings- och arbetsprogrammet och svara på dem på ett tillfredsställande sätt.

to collect [collected|collected] (enough money for buying smth) {Vb.}

få ihop (pengar) {Vb.}

Together, we were able to collect a majority of signatures.

Tillsammans kunde vi ihop en majoritet av underskrifter.

to collect [collected|collected] {Vb.} (auch: to draw, to encash)

inkassera {Vb.}

Do not collect 20 million dollars.

Inkassera inte 20 miljoner dollar.

Even if we ask the county councils or national governments to collect it and pass it on to us, that does not prevent it from being own-resources.

Även om vi begär att grevskapsråden eller nationella regeringar skall inkassera det åt oss, hindrar inte detta att det är fråga om egna medel.

At the moment we spend 1.11 % of Community GDP and we have written a great volume on the whole question of how we are to collect this money.

För ögonblicket spenderar vi 1, 11 procent av gemenskapens BNI och vi har skrivit en lång text om hela frågan om hur vi skall inkassera dessa pengar.

It lacks the characteristics of good tax law, which should be simple to understand, easy to collect, predictable in its statutory implications and difficult to evade.

Det saknar kännetecknen hos en lyckad skattelagstiftning, som bör vara lätt att förstå, lätt att inkassera, förutsägbar i sina lagstiftningsmässiga effekter samt svår att kringgå.

to collect [collected|collected] {Vb.} (auch: to assemble)

sammanfor {Vb.}

In order to be able to create a 'citizens ' forum ' - a place where all the elements of the debate can be collected and made available - the website 'Future of Europe ' was opened on the same day.

För att kunna skapa ett " medborgarforum " - en plats där alla debattinlägg kan sammanföras och göras tillgängliga - öppnades webbplatsen Future of Europe samma dag.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "collection":

Synonyme (Englisch) für "collect":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "collection" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "collection" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

It is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.

Den används i dag - och inte bara för att säkerställa uppbörden av egna medel.

Nevertheless, any data collection must observe the private life of individuals.

Däremot måste man vid all uppgiftsinsamling respektera individens privatliv.

To this, I would like to add that no data collection system is sufficient in itself.

Jag vill tillägga att inget system för uppgiftsinsamlig är tillräckligt i sig.

The collection of data will not impose any additional burden on respondents.

Datainsamlingen kommer inte att medföra ytterligare bördor för uppgiftslämnarna.

Each collection point can cover 1-5 days, depending on the course content.

Vardera samlingstillfälle kan omfatta 1-5 dagar beroende på kursens innehåll.

The collection of such data should therefore be compulsory and harmonised.

Insamlingen av sådana uppgifter bör därför vara obligatorisk och harmoniserad.

In addition, the Gallery provides a collection of clipart graphics organized by theme.

Dessutom hittar du ett stort antal clip art-bilder ordnade efter olika teman i Gallery.

The collection of this data should be mandatory for all EU Member States.

Insamlingen av dessa uppgifter bör vara obligatorisk för alla EU:s medlemsstater.

What can the Commission do to ensure accurate data collection in future?

Vad kan kommissionen göra för att insamlingen av uppgifter i framtiden ska ske korrekt?

We also think that the collection targets proposed by the Council have been set too low.

Vidare tycker vi att insamlingsmålen som rådet har föreslagit är för lågt satta.

The collection of data is also a violation of citizens ' basic freedoms.

Insamlandet av data är också ett ingrepp i den medborgerliga grundläggande friheten.

In Hungary at present, separate collection of waste accounts for 2% of the total.

I Ungern står sorterade sopor för närvarande för 2 procent av den totala avfallsmängden.

Nor may we use the collection of these data to discriminate against one sex or another.

Vi får heller inte använda insamlingen av uppgifter till att diskriminera något av könen.

This collection of websites can give you a hand in achieving your educational goals.

Med hjälp av de här webbplatserna kan du komma ett steg på vägen mot dina utbildningsmål.

The collection of data is also a violation of citizens' basic freedoms.

Insamlandet av data är också ett ingrepp i den medborgerliga grundläggande friheten.

With regard to the collection analysis of data, I can be somewhat more upbeat.

När det gäller analysen av de uppgifter som har samlats in kan jag vara något mer positiv.

This is why the way the collection systems operate is left to the Member States.

Det är anledningen till att utformningen av insamlingssystemen lämnats åt medlemsstaterna.

The Member States believe that an optional collection rate of 4 kg is the right way to go.

Medlemsstaterna anser att en frivillig kvot, i detta fall 4 kilo, skulle vara rätt väg.

Secondly, we have increased collection targets for this waste to 85% by 2016.

För det andra har vi höjt insamlingsmålen för detta avfall till 85 procent fram till 2016.

Can anyone believe that the collection of waste can be carried out on equal terms?

Finns det någon som tror att avfallsinsamlingen kan ske på samma sätt i alla medlemsstater?
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Schaue im Deutsch-Chinesisch Wörterbuch von bab.la vorbei.