"can" Schwedisch Übersetzung

EN

"can" auf Schwedisch

volume_up
can {Subst.}

EN can
volume_up
{Substantiv}

  1. Allgemein
  2. Amerikanisches Englisch
  3. Amerikanisches Englisch, Umgangssprache
  4. Amerikanisches Englisch, Slang

1. Allgemein

can (auch: jar, pot, potful, tin)
Have you noticed that he hides a can of Dry Roasted Peanuts in his bag?
Har du lagt märke till att han gömmer en burk med jordnötter i väskan?
They do not put the word 'Bordeaux' on a bottle of wine or a can of wine that has come from a third country.
De sätter inte ordet " Bordeaux" på en flaska eller burk som har anlänt från ett tredje land.
Whether happiness can be found in a warm can of caffeine I do not know - it would not be my favourite tipple.
Huruvida man kan finna glädje i en varm burk koffein vet jag inte - det skulle inte vara min favoritdryck.
can (auch: jug, pot, tankard, pitcher)
can

2. Amerikanisches Englisch

can (auch: dustbin, bin)

3. Amerikanisches Englisch, Umgangssprache

can (auch: bathroom, toilet, water closet, lavatory)

4. Amerikanisches Englisch, Slang

can
volume_up
ända {u} [Slg.]
In any event, I hope that we will, so that it can continue through to 2005.
Jag hoppas i alla fall det, så att den kan fungera ända till 2005.
The kids today are so goddamn screwed up...... maybe this is the only way you can reach them.
Ungarna idag är sä jävla förvrängda..... så kanske detta är det ända sättet att nå dom..
The words we spoke through our eyes can be felt through the hands
Det vi sa till varandra genom blickar känns ända ut i fingrarna.
can
volume_up
rumpa {u} [Slg.]

Beispielsätze für "can" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishNo institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
Ingen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
EnglishMr President, the Group of the Greens can by and large support the Kla?
Herr talman! På det stora hela kan vi i Gruppen De gröna stödja Klaß betänkande.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
Det kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
EnglishBut it also helps producers, because then consumers can compare like with like.
Men den hjälper också producenterna, för då kan konsumenterna jämföra samma sak.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishThe experiences of EU Member States can be used when organising such programmes.
Erfarenheterna i EU:s medlemsstater kan utnyttjas när sådana program organiseras.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
Det är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
EnglishHonour killing is a hideous crime and we must do everything we can to combat it.
Hedersmord är avskyvärda brott och vi måste göra allt vi kan för att bekämpa dem.
EnglishI can only encourage the Commission to exert more pressure on the Member States.
Jag kan bara uppmana kommissionen att utöva mer påtryckningar på medlemsstaterna.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishRisk-based controls - then how can we tell that a coal barge is smuggling people?
Riskbaserade kontroller - men hur kan vi veta att en kolpråm smugglar människor?
EnglishWe want this independent review, since this can also generate more transparency.
Vi vill ha denna oberoende granskning, eftersom det också kan skapa större insyn.
Englishthey can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
De kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
EnglishIn that way, we should obtain a driving licence we can use in the rest of Europe.
På så sätt skulle vi få ett körkort som vi kan använda också i resten av Europa.
EnglishThere can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
En uppluckring av förbudet mot kött- och benmjöl för idisslare är en omöjlighet.
EnglishWith your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
Med ert stöd tror jag att vi kan uppnå goda resultat vid Köpenhamnskonferensen.
EnglishWe should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
Vi borde ha svarat kommissionsledamoten som frågade: Vad kan kommissionen göra?
EnglishMr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
(EN) Herr talman! För det första instämmer jag helt i vad David Sumberg just sa.