Englisch-Schwedisch Übersetzung für "average"

EN average Schwedisch Übersetzung

average {Subst.}
average {Adj.}
to average {Vb.}

EN average
volume_up
{Substantiv}

average (auch: avg)
On average, carmakers invest 4% in research and development.
I genomsnitt investerar biltillverkare 4 procent i forskning och utveckling.
Driving time represents only half - on average - of the working time of a driver.
Körtiden utgör i genomsnitt bara halva arbetstiden för en förare.
In 1995, 38 people, on average, worked in each agency. Today, that figure is 155.
År 1995 arbetade det i genomsnitt 38 personer på varje myndighet och i dag 155.
average (auch: avg)
Each of us produces on average about 14 kgs per year of such waste.
Var och en av oss producerar i medeltal omkring 14 kilo sådant avfall per år.
On average, each EU citizen produces 25 kg of electronic waste every year.
I medeltal producerar varje EU-medborgare 25 kg elektroniskt avfall varje år.
On average, we have examined about 2 licentiates per year.
average (auch: level, mark, standard)
Accommodation which may be considered exceptional in one Member State may be considered average by a citizen from another Member State.
Inkvarteringar som anses hålla skyhög standard i den ena medlemsstaten, kan för en unionsmedborgare från ett annat land framstå som genomsnittliga.
The report compiled by the Council of Wise Men has confirmed that standards in Austria are above the European average, even in the most sensitive of areas.
Just på de känsligaste områdena har gruppens rapport intygat att Österrike har en standard som ligger över det europeiska genomsnittet.
Yet, the appropriations for the area of freedom, security and justice are increased by less than the average level of increase for internal policies.
Anslagen till området för frihet, säkerhet och rättvisa ökar mindre än den genomsnittliga standarden för ökning av inrikespolitiken.

Synonyme (Englisch) für "average":

average

Beispielsätze für "average" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Englishfree of all average
EnglishReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean.
Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde.
EnglishThe average income in more than 70 countries is lower than it was 20 years ago.
I över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.
EnglishThe tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.
Den högsta spalten är medeltemperaturen för det flesta antalet odlingssäsonger.
EnglishAir quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.
Luftkvaliteten minskar genomsnittseuropéns medellivslängd med åtta månader.
EnglishAir pollution is known to reduce average life expectancy by as much as nine months.
Man vet att luftföroreningar sänker medellivslängden med så mycket som nio månader.
EnglishIn Romania, Italy, Malta, Slovenia and Slovakia the average is over 30 years of age.
I Rumänien, Italien, Malta, Slovenien och Slovakien är medelåldern högre än 30 år.
EnglishThree years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
För tre år sedan betalade de bara marginellt mer än genomsnittspriset i Storbritannien.
EnglishI would wager that their IQ is exactly the same as the average evolutionist.
Jag gissar att deras IQ är exakt samma som den genomsnittlige evolutionisten.
EnglishThe average European produces approximately 14 kg of this type of waste every year.
Genomsnittseuropén producerar ungefär 14 kg av detta slags avfall varje år.
EnglishIs the average European citizen in need of extra information about the European Union?
Behövs informationen i medlemsstaterna och på lokal nivå snarare än i Bryssel?
EnglishIt is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Havets medeldjup är ca 30 meter och förhållandena är synnerligen svåra.
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Toppar i energipriser utsätter genomsnittskonsumentens budget för väldiga ansträngningar.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Är det medelvärdet av levnadsstandarden som används för att beräkna fattigdomsgränsen?
EnglishThe average figure for poor countries is 0.05 psychiatrists per 100 000 inhabitants.
Genomsnittstalet för fattiga länder är 0,05 psykiater per 100 000 invånare.
EnglishThe average cost, if we take bus traffic in Sweden as an example, is 46 %.
Genomsnittskostnaden för exempelvis linjebusstrafik i Sverige är 46 procent.
EnglishThe average family in Europe saves EUR 5 000 a year because of international trade.
Genomsnittsfamiljen i Europa sparar 5 000 euro om året tack vare internationell handel.
EnglishAccording to Eurostat, the average working age will increase by 7% by 2060.
Enligt Eurostat ökar arbetstagarnas genomsnittsålder med 7 procent fram till år 2060.
EnglishOn average only just under a third of household waste in Europe is recycled or composted.
I Europa återvinns eller komposteras bara knappt en tredjedel av hushållsavfallet.
EnglishOf course, this situation also has serious consequences for the average consumer.
Den här situationen får givetvis också allvarliga konsekvenser för genomsnittskonsumenten.