Langeweile?

Probier unser Galgenmännchen-Spiel aus

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "average"

 

"average" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-42 von 901

average {Substantiv}

average {Subst.} (auch: avg)

New cod recruits enter the fishery at the age of two to three years on average.

Nya torskyngelbestånd omfattas av fisket vid i genomsnitt två till tre års ålder.

In 1995, 38 people, on average, worked in each agency. Today, that figure is 155.

År 1995 arbetade det i genomsnitt 38 personer på varje myndighet och i dag 155.

The aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.

Nämnda generaldirektörer kommer att tjäna 17 000 euro i månaden i genomsnitt.

All indicators show that, at global level, women are poorer than men on average.

Alla indikatorer visar att kvinnor i genomsnitt är fattigare än män på global nivå.

So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.

För varje person kan vi alltså få fram ett genomsnitt, centrum i diagrammet.

average {Subst.} (auch: avg)

On average, each EU citizen produces 25 kg of electronic waste every year.

I medeltal producerar varje EU-medborgare 25 kg elektroniskt avfall varje år.

Each of us produces on average about 14 kgs per year of such waste.

Var och en av oss producerar i medeltal omkring 14 kilo sådant avfall per år.

They told me that women outlive men by ten years on average and that is how they like it!

De har sagt att kvinnorna i medeltal lever tio år längre än männen och att det fungerar utmärkt!

Some appliances, such as refrigerators or televisions for example, have an average life cycle of 20 years.

Vissa apparater, som exempelvis kylskåp eller TV-apparater, har faktiskt en livslängd på i medeltal 20 år.

On average, we have examined about 2 licentiates per year.

I medeltal har vi examinerat ca 2 licentiater per år.

average {Subst.} (auch: mark, level, standard)

Accommodation which may be considered exceptional in one Member State may be considered average by a citizen from another Member State.

Inkvarteringar som anses hålla skyhög standard i den ena medlemsstaten, kan för en unionsmedborgare från ett annat land framstå som genomsnittliga.

The report compiled by the Council of Wise Men has confirmed that standards in Austria are above the European average, even in the most sensitive of areas.

Just på de känsligaste områdena har gruppens rapport intygat att Österrike har en standard som ligger över det europeiska genomsnittet.

average {Adjektiv}

average {Adj.} (auch: general)

vanliga {Adj.}

So many words, and quite often incomprehensible to the average citizen!

Så många ord som för det mesta är obegripliga för den vanliga medborgaren!

The thick tomes of several hundred pages are incomprehensible to the average citizen of an EU Member State.

De tjocka luntorna på flera hundra sidor är obegripliga för den vanliga medborgaren i en EU-medlemsstat.

Swedish newspapers reported yesterday on the threat to coral reefs as a result of an above-average increase in sea temperatures.

I går hade många svenska tidningar reportage om hoten mot korallreven på grund av en havsuppvärmning långt utöver den vanliga.

I would, however, now like to pose the question as to what this Council has actually achieved for the average citizen of the European Union.

Men nu undrar jag vad som verkligen åstadkoms för den vanliga EU-medborgaren vid det här rådsmötet.

For the average traveller, that is to say for more than 90% of those wanting to travel, the agreement will provide no simplifications at all.

För den vanliga resenären, dvs. för mer än 90 procent av alla som önskar resa, innebär avtalet inte några förenklingar alls.

average {Adj.} (auch: av.)

An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.

En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.

The cost of the average food shopping bill increased by 1 293% last week.

Kostnaden för en genomsnittlig inköpslista ökade med 1 293 procent förra veckan.

Madam President, Afghanistan is a country with an average income per inhabitant of USD 800.

Fru talman! Afghanistan är ett land med en genomsnittlig inkomst per invånare på 800 dollar.

EUR 45 is the difference since, for the average car, it costs EUR 60 to fill the petrol tank.

Skillnaden blir 45 euro, eftersom det kostar 60 euro att fylla tanken i en genomsnittlig bil.

The 690 Italian fishing vessels have an average drift net length of some 12 kilometres.

De 690 italienska fiskefartygen har en genomsnittlig längd på drivnät på ungefär 12 kilometer.

average {Adj.} (auch: cross-section, run-of-the-mill)

genomsnitts- {Adj.}

to average {Verb}

Total appropriations for projects selected cannot correspond on average to 27% of total funds available; 9 States cannot take up over 40% and 4 States below 20%.

De totala anslagen till utvalda projekt får inte i genomsnitt uppgå till 27 procent av de totala tillgängliga medlen. Nio stater kan inte ta över 40 procent och fyra stater mindre än 20 procent.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "average":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "average" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "average" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean.

Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde.

The tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.

Den högsta spalten är medeltemperaturen för det flesta antalet odlingssäsonger.

The average income in more than 70 countries is lower than it was 20 years ago.

I över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.

Air pollution is known to reduce average life expectancy by as much as nine months.

Man vet att luftföroreningar sänker medellivslängden med så mycket som nio månader.

I would wager that their IQ is exactly the same as the average evolutionist.

Jag gissar att deras IQ är exakt samma som den genomsnittlige evolutionisten.

In Romania, Italy, Malta, Slovenia and Slovakia the average is over 30 years of age.

I Rumänien, Italien, Malta, Slovenien och Slovakien är medelåldern högre än 30 år.

We can see the increase in the average temperature of the global atmosphere.

Vi kan se ökningen av den genomsnittliga temperaturen i den globala atmosfären.

In a word, for the average citizen, the EU remains a riddle wrapped up in an enigma.

För de genomsnittliga medborgarna är EU kort sagt en gåta inlindad i ett mysterium.

The average European produces approximately 14 kg of this type of waste every year.

Genomsnittseuropén producerar ungefär 14 kg av detta slags avfall varje år.

After all, what is the definition of the average well-run private undertaking?

För hur definierar man egentligen det genomsnittliga och välskötta privata företaget?

Air quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.

Luftkvaliteten minskar genomsnittseuropéns medellivslängd med åtta månader.

The average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.

Den genomsnittliga månadsinkomsten per person i Moldova är bara ca 30 euro.

The average figure for poor countries is 0.05 psychiatrists per 100 000 inhabitants.

Genomsnittstalet för fattiga länder är 0,05 psykiater per 100 000 invånare.

According to Eurostat, the average working age will increase by 7% by 2060.

Enligt Eurostat ökar arbetstagarnas genomsnittsålder med 7 procent fram till år 2060.

On average, employment levels within the EU will rise once again from 2011.

Den genomsnittliga arbetslösheten i EU kommer att minska igen från och med 2011.

Is the average European citizen in need of extra information about the European Union?

Behövs informationen i medlemsstaterna och på lokal nivå snarare än i Bryssel?

The average cost, if we take bus traffic in Sweden as an example, is 46 %.

Genomsnittskostnaden för exempelvis linjebusstrafik i Sverige är 46 procent.

In 14 Member States, however, that indicator exceeds the European average.

I 14 medlemsstater överskrider denna andel dock det europeiska genomsnittet.

Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?

Är det medelvärdet av levnadsstandarden som används för att beräkna fattigdomsgränsen?

The average family in Europe saves EUR 5 000 a year because of international trade.

Genomsnittsfamiljen i Europa sparar 5 000 euro om året tack vare internationell handel.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

avalanche · avant-garde · avarice · avaricious · Avarua · avascular · avatar · ave · avenger · avenue · average · averageness · averaging · averse · aversion · aversive · avg · AVI · avian · aviary · aviation

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Spanisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.