Triff bab.la's Maskottchen Joppe auf Facebook

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "another"

 

"another" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-25 von 7946

another {Pronomen}

another {Pron.}

en annan {Pron.}

Sexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.

Sexism innebär, precis som rasism, att förneka en annan människa ett andra jag.

Another important matter is the ability of women to participate in public life.

En annan viktig fråga är kvinnornas möjligheter att delta i det offentliga livet.

The initiative proved to be another useful part of this very difficult process.

Initiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.

Another major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.

En annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.

Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.

Forskning om optimering och fördelning av utdelningen är en annan viktig fråga.

another {Pron.} (auch: other)

annan {Pron.}

Sexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.

Sexism innebär, precis som rasism, att förneka en annan människa ett andra jag.

Another important matter is the ability of women to participate in public life.

En annan viktig fråga är kvinnornas möjligheter att delta i det offentliga livet.

The initiative proved to be another useful part of this very difficult process.

Initiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.

Another major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.

En annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.

Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.

Forskning om optimering och fördelning av utdelningen är en annan viktig fråga.

another {Pron.}

en ny {Pron.}

The subject of a new feeling of mutual trust presents us with another major problem.

Talet om en ny känsla av ömsesidig tillit ställer oss inför ett annat stort problem.

No images matching ... Please try another search.No images matched your search.

Inga bilder matchade... Gör en ny sökning.Inga bilder matchade din sökning.

Another important matter is the use of microbes, which is a new innovation.

En annan viktig fråga är användningen av mikrober, som är en ny utveckling.

If you buy a new car in another EU country, you will not pay any VAT in that country.

När du köper en ny bil i ett annat EU-land ska du inte betala någon moms där.

That country does not need another dictator, but the restoration of democracy.

Landet behöver inte en ny diktator utan ett återupprättande av demokratin.

another {Pron.}

ännu en {Pron.}

author. - (LT) The situation in Fiji is very tense after yet another coup d'état.

författare. - (LT) Efter ännu en statskupp råder ett mycket spänt läge i Fiji.

We find this unacceptable, and we should try to make another adjustment here.

Vi anser att det är oacceptabelt, och vi bör försöka göra ännu en justering här.

This is another reason why we cannot support the lifting of coercive measures.

Det är ännu en anledning till att vi inte kan stödja upphävandet av tvångsåtgärder.

I hope that these costs will not become yet another restriction on shipping.

Jag hoppas inte att dessa omkostnader blir ännu en begränsning för sjöfarten.

I say 'rightly', as yet another Resolution will not help to feed the people.

Jag säger ”med rätta” eftersom ännu en resolution inte kommer att ge människorna mat.

another {Pron.}

en till {Pron.}

They don't spend time jockeying for power. ~~~ But there's another reason as well.

De lägger ingen tid på att käbblas om makt, men det finns en till anledning.

All of the sudden wants yet another mall... and houses on this beautiful marsh.

Och helt plötsligt vill de ha en till galleria... och hus på den härvackra sumpmarken.

If, after I come back, this marshmallow is here, you will get another one.

Om denna marshmallow är kvar när jag kommer tillbaks, kommer du att få en till.

You see how she has a little number on her? Yeah there is another one coming out.

Ser ni att hon har ett litet nummer på sig? ~~~ Där kommer en till ut.

Europe has had enough of one Chernobyl and does not need another one.

Europa har redan haft Tjernobyl och behöver inte en till sådan katastrof.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "another":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "another" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "another" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.

På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.

I will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.

Jag vill dämpa den litet för att ni inte skall slå upp champagnen alltför snart.

Sadly, this will take at least another five more years and possibly even longer.

Tråkigt nog kommer detta att ta ytterligare minst fem år och kanske ännu längre.

In this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.

Det som enligt rangskalan krävs för att ändra ett gammalt direktiv är ett nytt.

Now there is another group which does not want to vote without previous debate.

Nu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.

Social security systems differ very widely from one EU Member State to another.

Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.

It is beyond me why the Christian-Democrats want to wait for another ten years.

Jag förstår inte varför kristdemokraterna vill vänta ytterligare 10 år med detta.

This report is simply another weapon in the fight against environmental damage.

Detta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.

We broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.

Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.

This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.

Det är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.

You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.

Du får inte köra i ett annat land med bara ett tillfälligt körkort eller intyg.

This distinction must be kept and the two must not be confused with one another.

Denna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.

You can replace this alignment object at any time by another alignment object.

Du kan när som helst ersätta justeringsobjektet med ett annat justeringsobjekt.

Another alternative would be to use a different form of transport for freight.

Det andra alternativet är att välja ett annat transportsätt för lastbilstrafiken.

We most certainly do not want one country to shift its responsibility to another.

Vi vill absolut inte att det ena landet skjuter över sitt ansvar på det andra.

The horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.

Hästen har helt enkelt en extra näsborre som utvecklades på grund av en ridolycka.

We have had to wait another nine years before the Commission was forced to resign.

Vi har varit tvungna att vänta i nio år på att kommissionen skall tvingas avgå.

That was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.

Det var tanken som låg bakom vår önskan att få tio eller femton dagar till på oss.

In a corresponding way a reference can also be made to a cell of another document.

En referens kan på motsvarande sätt också göras till en cell i ett annat dokument.

There's something much deeper than that, but I can't think of another word for it.

Det är något mycket djupare än så, men jag kommer inte på något annat ord för det.
 

Forum-Ergebnisse

"another" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Ähnliche Wörter

Mehr in dem Deutsch-Italienisch Wörterbuch.