Englisch-Schwedisch Übersetzung für "A"


Meintest Du å, å!, à

EN A Schwedisch Übersetzung

A {Subst.}
A {Adj.}
a {Art.}
A {Subst.} [Abkürzung]

SVA Englisch Übersetzung

A {n}
EN

EN A
play_circle_outline
{Substantiv}

  1. Allgemein
  2. Musik
  3. Ausbildung

1. Allgemein

sn=%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3&
sn=%CE%9A%CE%A5 %CE%A1 %CE%99 %CE%9F%20 %CE%A4 %CE%95 %CE%A5 %CE%A7 %CE%9F%CE%A3&
sn=%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3&
sn=%CE%9A%CE%A5 %CE%A1 %CE% 99 %CE%9F%20 %CE%A4 %CE%95 %CE%A5 %CE%A7 %CE%9F%CE%A3&
You now have AA, A+, A20, A40, and soon all products will have some type of A rating.
Idag har vi AA, A+, A20, A40 och snart kommer alla produkter att ha någon typ av A-gradering.

3. Ausbildung

trending_flat
"grade"

A
play_circle_outline
med beröm godkänd [Ausb.] [Bsp.]

Beispielsätze für "A" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
EnglishIn 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
Inte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishTorture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.
Tortyr bedrivs rutinmässigt i turkiska fängelser och på turkiska polisstationer.
EnglishI can assure you that the Commission will make public all the relevant elements.
Jag försäkrar att kommissionen kommer att offentliggöra alla relevanta aspekter.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
EnglishThe Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
Unionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
EnglishNo institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
Ingen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
EnglishPeace, freedom, democracy and social and economic stability now dominate Europe.
Fred, frihet, demokrati och social och ekonomisk stabilitet dominerar nu Europa.
EnglishIf we are to do this, the EU must have more influence within the United Nations.
Om vi skall kunna göra detta måste EU ha mer inflytande inom Förenta nationerna.
EnglishYou, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.
Ni, herr rådsordförande, kommer att ha vårt pålitliga stöd för att nå dessa mål.
EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishWe must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Vi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
EnglishWhere will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
EnglishThe elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.
Mord på politiska dissidenter och summariska avrättningar har ännu inte upphört.
EnglishIreland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
Även Irland, Förenade kungariket och Nederländerna har gjort betydande framsteg.
EnglishWe will undoubtedly have reason to continue our debate on aquaculture in future.
Vi kommer även i framtiden att ha anledning att tala vidare om detta vattenbruk.
EnglishThis is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
Därför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.