Triff bab.la's Maskottchen Joppe auf Facebook

Deutsch-Polnisch Übersetzung für "das"

 

"das" Polnisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-35 von 42440

das {Pronomen}

das (Relativpronomen) {Pron.} (auch: welcher, der)

który {Pron.}

Sie sind in jedem Fall in dem Land versichert, das für Ihre Leistungen aufkommt.

W każdym przypadku będziesz ubezpieczony w kraju, który wypłaca Ci świadczenia.

Das OHSS ist ein Syndrom, das sich in zunehmendem Schweregrad manifestieren kann.

OHSS to zespół, który charakteryzuje się zwiększającym się stopniem nasilenia.

Das ist das Produkt, das jeder auf der Welt isst, das so schwierig aufzugeben ist.

Jest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.

Aber was ist mit dem Kind links oder dem Athleten, der das Spielfeld verlässt?

Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?

Klicken Sie auf das Programm, mit dem die Datei automatisch geöffnet werden soll.

Kliknij program, który ma być używany do automatycznego otwierania tego pliku.

das {Substantiv}

das {f} (auch: Plastik, Kunst)

das {Artikel}

das {Art.} (auch: den, der, die, dem)

da {Konjunktion}

da {Konj.} (auch: weil, denn, deshalb, nachdem)

ponieważ {Konj.}

Und da ich ein großer Listenmacher bin, habe ich sie tatsächlich alle aufgelistet.

A ponieważ jestem zwolennikiem robienia list, przygotowałem spis takich chwil.

Eine Hämodialyse ist nicht sinnvoll, da Nifedipin nicht dialysiert werden kann.

Hemodializa nie jest przydatna, ponieważ nifedypiny nie można usunąć drogą dializy.

wenn Sie an einem aktiven Hirntumor oder einem anderen Tumor (Krebs) leiden, da

jeśli pacjent ma aktywny guz mózgu lub inny nowotwór (rak), ponieważ hormon wzrostu

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Schalentiere sind, da Glucosamin aus

w przypadku alergii (nadwrażliwości) na skorupiaki, ponieważ glukozamina jest z nich

Dies nennt man „verlustbehaftete“ Komprimierung, da es die Bildtreue verringert.

Nazywa się to kompresją stratną, ponieważ zmniejszana jest wierność obrazu.

da {Konj.} (auch: weil, denn)

bo {Konj.}

Damit haben wir ein Problem, da sie nicht in die traditionelle Diplomatie passen.

W tym miejscu mamy problem, bo to wymyka się możliwościom tradycyjnej dyplomacji.

Ich habe vorhin erwähnt, dass Musik eine ganz andere Fähigkeit ist, da sie abstrakt ist.

Wspominałem wcześniej, że muzyka jest inną zdolnością, bo jest abstrakcyjna.

Was mich etwas überraschte, da ich 'kannst nicht' noch nie so geschrieben gesehen hatte."

Co mnie trochę zadziwiło, bo nigdy nie widziałem 'kolego' napisanego w ten sposób".

Und mein Herz war schwer, denn ich dachte mir, da haben wir es wieder.

Moje serce ogarnął smutek, bo pomyślałem, że historia zatoczyła koło.

Denn ich denke, dass es da draußen so viele Bilder gibt, so viele Kleidungsstücke.

Bo czuję że, wiecie, że jest tyle różnych obrazów, tak wiele ubrań.

da {Konj.} (auch: denn, weil)

bowiem {Konj.}

Ich interessierte mich auch für das Physische dieses Formats, da man um es zu sehen gehen muss.

Byłam również zainteresowana fizycznością tego formatu trzeba bowiem iść, żeby go obejrzeć.

Wir müssen das Problem auf den Kopf stellen, da wir ja ein genealogisches Problem untersuchen.

Musimy podejść do problemu z całkiem innej strony. ~~~ To, o co pytamy jest bowiem problemem genealogicznym.

Die wollten unbedingt Freiwillige haben, da das Durchschnittsalter eines Freiwilligen im Geschenkartikelladen 75 war.

Byli zdesperowani, aby znaleźć ochotników, bowiem średni wiek ochotników w tym szpitalnym sklepiku wynosił 75 lat.

Hierfür werden Anreize bereitgestellt, da solche Arzneimittel sonst aus wirtschaftlichen Gründen möglicherweise nicht entwickelt würden.

Wprowadzane są zachęty, bowiem bez nich takie leki mogłyby nigdy nie powstać z przyczyn ekonomicznych.

da {Konj.} (auch: weil)

jako że {Konj.}

Da eine Dosiserhöhung nicht empfohlen wird, ist keine Änderung der Wartezeit zu erwarten.

Jako że nie zalecono zwiększenia dawki, nie przewiduje się zmiany okresu karencji.

Da wir ja bei TED sind: Wer von Ihnen kann mir sagen, wie man dieses Ding in Frankreich nennt?

Jako, że jest to TEDGlobal, kto mi powie jak nazywamy to po francusku?

Also habe ich es aus Beton gebaut, da es ja eigentlich egal ist.

Zalałem ją betonem, jako że nie ma to specjalnego znaczenia.

Da es sich bei Porcilis Pesti um einen Subunit-Impfstoff handelt, kommt es nicht zur Ausbildung von gA

Jako, że szczepionka ma charakter podjednostkowy, szczepienie nie prowadzi do wytworzenia uth

Da es sich um ein Generikum handelt, wurde lediglich Teil I und nicht Teil IV des Dossiers eingereicht.

Jako że jest to produkt odtwórczy, dostarczono jedynie część I dokumentacji, bez części IV.

da {Konj.} (auch: dass, weil)

{Konj.}

Da viele Bakterienstämme an einer Otitis externa beteiligt sein können, können die Resistenzmechanismen variieren.

Z powodu, wiele szczepów bakterii może powodować zapalenie ucha zewnętrznego u psów, mechanizmy odporności mogą się różnić.

Da keine Verträglichkeitsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.

Z uwagi na to, dla opisywanego produktu leczniczego nie wykonywano badań dotyczących zgodności, nie wolno go mieszać z innymi lekami.

Nun, es kam mir in den Sinn, dass ich Dr. Robicsek einladen sollte am Wofford College vorzutragen über - was sonst - Leonardo da Vinci.

Więc przyszło mi do głowy, powinienem zaprosić doktora Robicseka, aby udzielił wykładu na Wofford College o czymś innym - o Leonardzie da Vincim.

Da Tacrolimus die Nierenfunktion beeinträchtigen kann, sollte diese engmaschig überwacht werden, wenn Tacrolimus gleichzeitig mit Tenofovirdisoproxilfumarat angewendet wird.

Ze względu na to, takrolimus może wpływać na czynność nerek, zalecane jest ścisłe monitorowanie w przypadku jego równoczesnego podawania z fumaranem tenofowiru dizoproksylu.

enthalten oft Links zu Internetseiten Dritter. Da diese nicht von den Gemeinschaftsorganen kontrolliert werden, sollten Sie deren Datenschutzregeln überprüfen.

zapewnia linki do portali innych instytucji. W związku z tym, Komisja nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

da {Adverb}

da {Adv.} (auch: dort, dorthin, dahin)

tam {Adv.}

es ist sonnenlichtunabhängig, da es mit leistungsstarken Lichtern ausgerüstet ist.

metrów, tam gdzie nie dochodzi światło słoneczne, a wyposażona jest w potężne lampy.

Aber leider ist der Ozean dunkel und wir können nicht sehen, was da passiert.

Jednak ocean jest niestety nieprzezroczysty i nie możemy zobaczyć, co się tam dzieje.

Über 43 Millionen Dinge da draußen sind unter Creative Commons lizensiert.

Jest tam ponad 43 milionów rzeczy licencjonowanych jako licencja kreatywnej wspólnoty.

Da war ein riesen Film-Team, um alle Bilder auf der ganzen Welt zu senden.

Była tam też liczna ekipa filmowa, która potem rozsyłała zdjęcia po świecie.

Und wenn Sie in dieses rote Oval gucken, dann hätte dieser Schatten nicht da sein sollen.

I jeśli spojrzycie na to czerwone koło, to tego cienia nie powinno tam być.

da {Adv.} (auch: hier, her, hierhin)

tu {Adv.}

Aber die Population hat sich drastisch verändert, seit ich zum ersten Mal da war.

Populacja zmieniła się dramatycznie od czasu, gdy byłam tu po raz pierwszy.

Da war ein großer zerfurchter Virus auf dem Cover, und ich wollte es einfach lesen.

Zaczęłam po drodze z Wielkiego Kanionu do Big Sur, a potem tu, do Monterey.

Und vermulich sind es sogar ein paar neue dazugekommen, seitdem ich zuletzt da war.

I z pewnością jest ich o kilka więcej od ostatniego czasu kiedy tu byłem.

Pawan Sinha: Da dies eine Blindenschule ist, haben viele Kinder hier permanente Leiden.

Ponieważ jest to szkoła dla niewidomych, wiele dzieci choruje tu trwale.

(Gelächter) Da hat jemand einen Insider-Witz dazu geschrieben: "Hier ruht Marston-Maus."

(Śmiech) Ktoś zapisał ołówkiem żart dla wtajemniczonych: „Tu spoczywa Marston Mysz.”

da {Adv.} (auch: hier, her, hierzulande, hier zu Lande)

tutaj {Adv.}

Diese Angaben sind direkt aus meinen Kontoauszügen, und alle Infos sind gleich da.

Informacje te pochodzą z mojego rachunku, a wszystko pojawia się właśnie tutaj.

Also die Ventile am Boden der Röhren da sind wie funkgesteuerte Flugzeugventile.

Zawory na spodzie rurek tutaj są jak zawory samolotu kontrolowane radiowo.

Und wenn Sie genau hinschauen, genau da, sieht man "U.S. ~~~ Peace Corps" geschrieben.

Jeśli przyjrzycie się bliżej, o tutaj, zobaczycie napis "Korpus Pokoju USA."

Schauen Sie sich das zweite Tor an und sehen Sie, ob es da eine andere Botschaft gibt.

Przyjrzyjcie się drugim drzwiom i zobaczcie czy mamy tutaj inną wiadomość.

Da ist noch was mit diesen Menschen, diesen Amerikanern, die da sind.

Wiesz o tych obcych ludziach coś więcej; o Amerykanach, którzy są tutaj.

da {Adv.} (auch: damals, dann, zu jenem Zeitpunkt)

wtedy {Adv.}

“ In diesem Moment habe ich mich entschlossen, dass klassische Musik für jeden da ist.

" Wtedy utwierdziłem się w przekonaniu, że muzyka klasyczna jest dla wszystkich.

Also, "Schweizer" würde funktionieren, aber da wüssten Sie schon dass es teuer wird.

Szwajcar mógłby zadziałać, ale wtedy wiadomo, że wizyta będzie kosztować.

Da beschloss ich, mein Leben der Rettung einer Million Menschen jedes Jahr zu widmen.

Wtedy zdecydowałem się poświęcić życie ratowaniu miliona ludzi rocznie.

Liegt da ein Tierkadaver hinter ihr?" (Lachen) Und man denkt: "Irgendwie...

Czy za nią jest martwe zwierzę?". ~~~ (Śmiech) Wtedy mówisz: "Wiesz co?

Und da wir ein wenig Vertrauen aufgebaut hatten, glaubten wir an die Aufrichtigkeit der anderen.

A ponieważ już trochę sobie wtedy ufałyśmy, wierzyłyśmy w szczerość zapewnień drugiej strony.

da {Adv.} (auch: hier)

oto {Adv.}

(Gelächter) Da liegt eine ganze Kindheit in diesen drei Worten.

(śmiech) Oto całe dzieciństwo zawarte w trzech słowach.

Da tut es mir weh, Ihnen nicht alles von der Cassini-Mission berichten zu können.

Oto Galaktyka Wirowa, widziana przez teleskop Hubble'a.

Dieser Kerl hat in meinem Labor mit dem Projekt angefangen; der da hat die ganze Prostatageschichte gemacht.

Oto człowiek, który rozpoczął ten projekt w moim laboratorium, a ten zrobił pracę na prostacie.

Dies ist ein Wurf in die Zukunft von 1946, alle amerikanischen Familien haben es. ~~~ "Da ist Moskau, Shirley.

Tak widziano przyszłość w latach 1946, gdzie wszystkie amerykańskie rodziny miały taki "Oto Moskwa, Shirley.

Sie sagen sin schwarzes Loch vorher und Sie halten mit dem Teleskop Ausschau und da ist es, genau wie Sie sagten.

Przewidujesz istnienie czarnej dziury, spoglądasz przez teleskop i oto jest, dokładnie tak, jak powiedziałeś.

da {Adv.} (auch: hier)

otóż {Adv.}

Es gab da diesen Helden, Odysseus, der auf dem Weg nach Hause ist nach dem Trojanischen Krieg.

Otóż mamy Odyseusza, powracającego do domu po wojnie trojańskiej.

Und nun, da es enzyklopädisch und alles ist, musste Wikipedia einen Artikel über Star Wars Kid schreiben.

Otóż, zachowując swoją encyklopedyczność, Wikipedia musiała stworzyć artykuł o Star Wars Kid.

Das ist brilliant – da ist es, da ist die Distanz, von der ich sprach – das psychologische Konstrukt, die Dich von den Folgen Deiner Arbeit schützen.

Otóż to -- tutaj właśnie leży ten dystans o którym mówiłam -- ta bariera psychiczna mająca chronić przed wynikami twórczości.

da {Adv.} (auch: da durch, dort, dort durch)

tamtędy {Adv.}
 

Synonyme

Synonyme (Deutsch) für "das":

Synonyme (Deutsch) für "da":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "das" auf Polnisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "das" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen außer demjenigen für das gewünschte Bild.

Odznacz wszystkie pola wyboru z wyjątkiem tego zdjęcia, które chcesz wyświetlać.

Das Resuspendieren ist einfacher, wenn das Insulin Raumtemperatur erreicht hat.

Mieszanie insuliny Łatwiej jest wymiesza insulin, gdy ma ona temperatur pokojow.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben.

Głównym parametrem skuteczności był czas przeżycia bez objawów postępu choroby.

Das vorgesehene Barcodeetikett wird auf den Patientendokumentationsbogen geklebt.

Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.

Das Resuspendieren ist einfacher, wenn das Insulin Raumtemperatur erreicht hat 2.

Mieszanie będzie łatwiejsze po doprowadzeniu insuliny do temperatury pokojowej 2.

Ein Generikum enthält dieselbe Menge an Wirkstoff wie das Referenzarzneimittel.

Lek generyczny zawiera taką samą ilość substancji czynnej, co lek referencyjny.

koloniestimulierenden Faktor), das Ihr Körper selbst herstellt, sehr ähnlich ei

wytwarzanym za pomocą metod biotechnologicznych przez bakterie o nazwie E. coli.

Klicken Sie auf Internetoptionen, um das Dialogfeld „Internetoptionen“ zu öffnen.

Kliknij ikonę Opcje internetowe, aby otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe.

Dieses kann das natürliche Enzym, das bei einer MPS-I-Erkrankung fehlt, ersetzen.

Umożliwia uzupełnienie niedoboru naturalnego enzymu u pacjentów z chorobą MPS I.

Das sind also die Fragen, mit denen sich die nächsten Projekte auseinandersetzen.

Odpowiedzi na te pytania próbowałem znaleźć w projektach które teraz przedstawię.

Das ist die Menge an Energie und Wasser, die in jedem Blatt Küchenkrepp steckt.

czyli ilości energii zużytej do produkcji papierowego ręcznika lub ilości wody.

Das Telefonkabel ist ordnungsgemäß mit dem Modem und der Telefonbuchse verbunden.

Linia telefoniczna jest prawidłowo połączona z modemem i gniazdem telefonicznym.

Rifabutin, das zur Behandlung von Infektionen bei Patienten mit HIV und anderen

ryfabutyny stosowanej w leczeniu zakażeń u osób zakażonych HIV i innych chorób,

Aranesp wirkt genau auf dieselbe Weise wie das natürliche Hormon Erythropoetin.

Aranesp działa dokładnie w taki sam sposób jak naturalny hormon – erytropoetyna.

Um das Risiko einer Reaktion an der Injektionsstelle zu vermindern, müssen Sie:

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji w miejscu wstrzyknięcia, pacjent musi:

Er enthält Teile des Influenza-(Grippe-)Virus, das inaktiviert (abgetötet) wurde.

Szczepionka zawiera cząsteczki wirusa grypy, które zostały inaktywowane (zabite).

Wir wissen, dass es das Jahr 1584 ist, weil die Korallen Wachstumsbänder haben.

Wiemy, że był to rok 1584 dlatego, że na koralach znajdują się pręgi wzrostowe.

Schauen Sie sich das Bild dieser Frau an – wer weiß, was sie gerade durchmacht?

Ta tak pożądana prawa strona posłużyła reklamom w całym tym wydaniu czasopisma.

(Gelächter) Er redet also mir ihr und auf einmal sagt sie: "Dann war's das auch.

(Śmiech) Opowiada, jak gada z policjantem i w pewnym momencie kwituje: "I tyle.

Das 4-mg Granulat ist für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahre vorgesehen.

Granulat 4 mg wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku 6 miesięcy do 5 lat.
 

Neue Deutsch-Polnisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du das Gefühl, dass uns eine Übersetzung im Deutsch-Polnisch Wörterbuch fehlt? Kennst Du spezielle regionale deutsche Redewendungen? Schlage Deine eigene Übersetzung für das Deutsch-Polnisch Wörterbuch vor. In den untenstehenden Textfeldern kannst Du deutsche und polnische Übersetzungen eintragen.

DeutschDeutsch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: verhohnepipeln, gutes Leben führen, Bimmelbahn, Verjüngung, Ruhrpott

Ähnliche Wörter

Im Deutsch-Englisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.